logo
wvhj2023
© F. Baarssen | Dreamstime.com
© F. Baarssen | Dreamstime.com
5 december 2023

Minister: afbouw salderingsregeling neemt reden voor extra heffing energiebedrijven weg

Minister Jetten verwacht dat de afbouw van de salderingsregeling ertoe leidt dat energiebedrijven zoals Vandebron zullen stoppen met een extra heffing voor eigenaren van zonnepanelen.

Dat meldt de minister voor Klimaat en Energie naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer over zijn wetsvoorstel om het salderen af te bouwen. Hij stelt het jammer te vinden dat sommige energieleveranciers, zoals Vandebron, vooruitlopen op de uitkomst van het wetgevingsproces door eigenstandig een aparte kostenpost in te voeren voor mensen met zonnepanelen.

In 1 keer goed regelen
Daarbij onderschrijft Jetten wel dat energiebedrijven extra kosten hebben door klanten met zonnepanelen. ‘Zo zijn leveranciers verplicht om teruggeleverde elektriciteit af te nemen op momenten dat dit minder waard is en dit te salderen met geleverde elektriciteit op duurdere momenten. Daarnaast hebben leveranciers te maken met stijgende onbalanskosten door hun klanten met zonnepanelen. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden wanneer er meer elektriciteit ingevoed wordt dan vooraf verwacht werd en er als gevolg hiervan kosten in rekening gebracht worden vanuit de netbeheerder om deze via het net te verwerken.’

Door het salderen af te bouwen, worden de kosten van de leveranciers als gevolg van het waardeverschil tussen de geleverde elektriciteit en teruggeleverde elektriciteit geleidelijk afgebouwd. ‘Ik constateer dat leveranciers op verschillende wijzen kosten die samenhangen met de salderingsregeling beheersen, bijvoorbeeld door het in rekening brengen van aanvullende kosten voor mensen met zonnepanelen (terugleverkosten), selectief vaste contracten aan te bieden of door juist mensen zonder zonnepanelen een extra financieel voordeel (cashback) uit te keren’, aldus Jetten. ‘Ik betreur deze wildgroei aan noodgrepen en contractvoorwaarden, die als ondoorzichtig of zelfs oneerlijk kunnen worden ervaren. Ik geef er juist de voorkeur aan om een aanpassing van de regels in één keer goed te regelen met dit wetsvoorstel en zo duidelijkheid te geven aan consumenten, leveranciers en alle andere betrokken partijen. Zo zie ik onder meer bij de installatiebranche zorgen over afnemende opdrachten, die zij in belangrijke mate wijt aan onrust onder consumenten door onduidelijkheid rondom de salderingsregeling.’

Tweede vragenronde Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde half februari in met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling regelt, maar de Eerste Kamer heeft extra uitleg van minister Jetten gevraagd.

De senatoren stuurden de minister eind maart tientallen kritische vragen toe over het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf het kalenderjaar 2025 stapsgewijs af te bouwen. Die werden afgelopen juni beantwoord, waarna een tweede vragenronde volgde. Die vragen heeft de minister voor Klimaat en Energie nu beantwoord.

 

Gelijk speelveld
‘Het feit dat een specifieke leverancier extra kosten in rekening brengt bij mensen met zonnepanelen vind ik geen alternatief voor een eenduidige aanpassing van de wettelijke regeling waarmee duidelijkheid wordt geboden over de afbouw en de regels voor alle leveranciers en consumenten’, vervolgt Jetten. ‘Daarnaast merk ik op dat de belastingderving van de huidige salderingsregeling substantieel is (red. 2,8 miljard euro tot en met 2031 als de regeling niet afgebouwd wordt). Ook deze kosten moeten uiteindelijk vanuit de belastingbetaler worden opgebracht. Hierdoor betalen mensen zonder zonnepanelen uiteindelijk een deel van de rekening voor de fiscale voordelen van mensen met zonnepanelen. De aanpassing van de regels kunnen we beter in één keer regelen met het voorliggende wetsvoorstel, zodat iedereen een goede afweging kan maken tussen leveranciers op basis van een gelijk speelveld.’

Kosten energiebedrijven dalen
Jetten stelt dat door de afbouw van de salderingsregeling een deel van de kosten weggenomen zullen worden die energiebedrijven maken door klanten met zonnepanelen. ‘Ik voorzie daarom dat op termijn de werkelijk gemaakte kosten door leveranciers voor klanten met zonnepanelen door de afbouw van de salderingsregeling zullen dalen. Hierom zullen zij minder kosten doorrekenen. De ACM blijft als onafhankelijk toezichthouder toezien op de redelijkheid van de kosten die nog wel doorgerekend worden.’

De afbouw van de salderingsregeling heeft volgens de minister bovendien een ander voordeel: er ontstaat voor zonnepanelenbezitters een prikkel om het eigen verbruik van opgewekte elektriciteit te verhogen. ‘Doordat deze elektriciteit niet aan het net teruggeleverd wordt, is dit direct voordelig voor de zonnepanelenbezitter én draagt het bij aan het verminderen van kosten van leveranciers.’

Onmogelijk maken
De Eerste Kamerfractie van D66 wilde van Jetten weten of hij een grondslag ziet om tariefcomponenten die de redelijke vergoeding (red. die zonnepaneeleigenaren straks krijgen voor het deel van de opgewekte zonne-energie dat ze niet meer mogen salderen) ondergraven, te verbieden of anderszins onmogelijk te maken.

De minister is daar echter geen voorstander van. ‘De salderingsregeling zorgt voor hoge kosten bij leveranciers die doorberekend worden aan alle consumenten, dus ook consumenten zonder zonnepanelen. Het verbieden van dergelijke kostenposten biedt daarvoor geen oplossing. Als dit verboden wordt, zullen leveranciers op zoek gaan naar andere manieren om hun kosten te beheersen; bijvoorbeeld door het socialiseren van kosten over alle klanten.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten