logo
wvhj2023

Copyright & Auteursrecht

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Dé Duurzame Uitgeverij en/of zijn licentiegevers. Op de inhoud en vormgeving van de journalistieke producten van Dé Duurzame Uitgeverij, waaronder Solar Magazine, rust auteursrecht.

U kunt te allen tijde een link naar een artikel van een uitgave van Solar Magazine op uw website plaatsen. Het is echter ten strenge verboden om artikel en andere (foto)materiaal geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de artikelen, foto's en andere documenten van Solar Magazine, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Dé Duurzame Uitgeverij c.q. rechthebbende.

Hergebruik van materiaal van Solar Magazine is daarmee in beginsel niet toegestaan, tenzij u over een schriftelijke goedkeuring van Dé Duurzame Uitgeverij beschikt. U kunt goedkeuring aanvragen via redactie@solarmagazine.nl. Vermeld bij uw verzoek de titel van het artikel, de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers. Dé Duurzame Uitgeverij kan mogelijk kosten in rekening brengen aan het hergebruik van een artikel.

Wanneer u toestemming heeft van Dé Duurzame Uitgeverij voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden (titel uitgave, auteur en datum). De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf/illustrator voor eventuele toestemming en overnamevoorwaarden. Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven, ingezonden stukken of foto’s sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren en in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Dé Duurzame Uitgeverij en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Meest gelezen

Nu in Het Tijdschrift

nu-in-magazine-cover
Mei 2024

De mei 2024-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan de nieuwe toekomst van de salderingsregeling, flexibele exportlimieten voor pv-systemen, de steeds langere garanties op zonnepanelen, de grootschalige introductie van perovskietzonnepanelen en de rol van zonne-energie in de Vlaamse verkiezingen.

Bekijk alle magazines