logo
wvhj2023
© Mihai Andritoiu | Dreamstime.com
© Mihai Andritoiu | Dreamstime.com
15 februari 2023

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen: Eerste Kamer wil extra uitleg van minister Jetten

De Eerste Kamercommissie heeft besloten dat ze voor daadwerkelijke behandeling van het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling eerst extra vragen wil stellen aan minister Jetten voor Klimaat en Energie.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft deze beslissing genomen tijdens een zogenaamde procedurevergadering.

14 maart
Nadat de Tweede Kamer afgelopen week instemde met het afbouwen van het salderen, is het woord aan de Eerste Kamer.

Tijdens de procedurevergadering gaf Hugo Berkhout – van de Fractie-Nanninga die gelieerd is aan JA21 uit de Tweede Kamer; en theoretisch het wetsvoorstel een meerderheid in de Eerste Kamer kan bezorgen – ‘om te beginnen’ schriftelijke vragen te willen stellen aan minister Jetten. Berkhout stelde voor deze vragen 7 maart – in de week na het politieke voorjaarsreces – in te willen dienen. Ook Marjolein Faber van de PVV toonde zich voorstander van deze werkwijze.

Saskia Kluit van GroenLinks diende echter het verzoek in om dit te verplaatsen naar 14 maart, omdat op 7 maart al een debat staat ingepland over de Omgevingswet. Omdat alle andere commissieleden met dit voorstel instemden, zullen de Eerste Kamerfracties hun vragen over de afbouw van het salderen op 14 maart schriftelijk inbrengen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer

Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Zodra de Eerste Kamer ingestemd heeft met een wetsvoorstel, wordt dit in de praktijk daadwerkelijk van kracht.

Formeel beschouwd kan de Eerste Kamer wetsvoorstellen alleen verwerpen of aannemen. In de praktijk heeft ze echter nog meer mogelijkheden en zal vooral het debat in de Eerste Kamer – waarbij minister Jetten aanwezig zal zijn om zijn wetsvoorstel te verdedigen – van belang zijn.

Repareren
Niet alleen kunnen uitspraken van bewindslieden in die debatten over een wetsvoorstel een rol spelen in toekomstige rechtszaken – omdat het debat in de Eerste Kamer deel uitmaakt van de wetsuitleg – kunnen de Eerste Kamerleden bewindslieden toezeggingen ontlokken over de toepassing van de wet. De Eerste Kamer kan verder geen amendementen indienen – waarmee het wetsvoorstel gewijzigd wordt – maar wel moties indienen.

Als de Eerste Kamer dreigt een wetsvoorstel te verwerpen, zal een minister bovendien geneigd zijn de Eerste Kamer tegemoet te komen. Een bewindspersoon neemt soms zelf het initiatief het wetsvoorstel te repareren door een wijzigingsvoorstel in te dienen. Daarnaast komt het ook wel eens voor dat de Eerste Kamer zo veel kritiek op een wetsvoorstel heeft, dat de regering het niet meer op stemming laat aankomen en het voorstel intrekt.

Te doorlopen stappen
Formeel zal het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers in de Eerste Kamer de volgende stappen doorlopen.

Stap 1: schriftelijke voorbereiding
Nadat een wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. De behandeling ervan wordt, net als in de Tweede Kamer, eerst schriftelijk voorbereid door een Kamercommissie die ook de te volgen procedure bespreekt. De commissie bepaalt daarmee of het wetsvoorstel direct op de agenda kan worden gezet van de plenaire vergadering of dat er eerst nog een voorbereidend onderzoek moet plaatsvinden. In dat laatste geval geven de leden van de commissie namens hun fractie schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel en stellen ze vragen aan de regering. Die reageert daar weer op in een nota of memorie van antwoord. Soms worden er meerdere van zulke schriftelijke rondes gehouden, maar in de regel wordt 1 ronde voldoende geacht. Voor de behandeling van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling heeft de Kamercommissie nu besloten om te starten met een schriftelijke vragenronde.

Stap 2: plenair debat in Eerste Kamer
Als de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende heeft voorbereid, kan het op de agenda gezet worden van de plenaire vergadering. Als er in de plenaire vergadering niet over het wetsvoorstel gesproken hoeft te worden, wordt het voorstel direct op de agenda gezet en als hamerstuk afgedaan. Dat laatste is in het geval van de salderingsregeling echter onwaarschijnlijk. Zodra het plenaire debat heeft plaatsgevonden, wordt de stemming in de regel op de agenda voor de eerstvolgende vergadering gezet.

Stap 3: Afkondiging en inwerkingtreding
Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening door de Koning. Vervolgens gaat het naar het ministerie waar de betrokken bewindspersoon ondertekent. Dit laatste is het zogenaamde ‘contraseign’. Daarna wordt de wet geplaatst in het Staatsblad waarmee de daadwerkelijke inwerkingtreding geregeld wordt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten