logo
wvhj2023
hero-image
29 november 2019

Energie-Nederland: verlenging salderingsregeling in strijd met Europese regelgeving

De koepelorganisatie van energiebedrijven stelt dat een verlenging van de salderingsregeling in strijd is met Europese regelgeving. Energie-Nederland ziet op 5 punten problemen met Europese wetgeving ontstaan.

In zijn zienswijze op de door minister Wiebes voorgestelde ombouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers met zonnepanelen schrijft Energie-Nederland dat het voorstel op de volgende punten in strijd is met Europese regelgeving:

 1. Europese Richtlijn verbiedt salderen
  Op grond van artikel 15, lid 4 van de Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en Richtlijn 2012/27 (Richtlijn 2019/944) mag er vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe invoedende kleinverbruikers niet meer gesaldeerd worden. Vanaf die datum moeten namelijk bij nieuwe installaties (red. dus enkel kleinverbruikers die vanaf deze datum zonnepanelen kopen), de afgenomen kilowattuur en ingevoede kilowattuur op de aansluiting, apart verrekend worden. Dat betekent dat het voorstel vanaf dan volgens Energie-Nederland alleen nog geldt voor installaties die voor die datum in gebruik zijn genomen. Daarnaast krijgen consumenten met een bestaande installatie de keuze om uit de regeling te stappen om van een eventuele regeling gebruik te maken waarbij wel apart verrekend (niet gesaldeerd) wordt.

 2. De voorgestelde regeling leidt tot een gereguleerde prijs
  Een gereguleerde prijs voor een vooraf bepaald percentage van het aanbod is volgens Energie-Nederland strijdig met het beginsel van vrije prijsvorming op basis van vraag en aanbod (red. minister Wiebes wil de minimale hoogte van de redelijke vergoeding die kleinverbruikers voor zonnestroom krijgen wettelijk vastleggen).

 3. Energienota voor consumenten wordt onnavolgbaar
  De energienota die consumenten jaarlijks ontvangen, de ‘jaarafrekening’, wordt volgens Energie-Nederland veel ingewikkelder en complexer dan nu het geval is. De onduidelijke factuur is in strijd met de aangehaalde richtlijn. Die stelt dat de energiefactuur begrijpelijk, duidelijk, controleerbaar en klantvriendelijk moet zijn.

 4. Onnodig hoge uitvoeringskosten door overheidsingrijpen 
  De hoge uitvoeringskosten voor de energiebedrijven zijn in strijd met de aangehaalde richtlijn. Die schrijft voor dat het overheidsingrijpen niet op discriminerende wijze mag leiden tot extra kosten voor de marktdeelnemers, iets waar dit wetsvoorstel wel voor zorgt volgens Energie-Nederland.
   
 5. Regeling is strijdig met btw-wetgeving
  Energie-Nederland stelt dat of en hoe de salderingsregeling voor de btw kan en moet worden toegepast nooit door het ministerie van Financiën officieel is vastgelegd. Gezien er nog altijd geen formele goedkeuring ligt voor toepassing van de salderingsregeling in de btw zouden energiebedrijven het risico lopen op naheffing van ten onrechte niet afgedragen btw; onacceptabel en onaanvaardbaar. 'Het moedwillig voortzetten van een gedoogconstructie is ons inziens onhoudbaar. Met het voorstel houdt de overheid de niet wettelijk vastgelegde gedoogconstructie voor de btw nog 8 jaar in stand. Het moedwillig voortzetten van een gedoogconstructie is naar mening van Energie-Nederland niet wenselijk. Temeer omdat de moverende reden van toentertijd (red. een terugdraaiende meter) volledig is verdwenen. Immers, de voorgestelde regeling stelt per 2021 het beschikken over een meetinrichting die zowel de afgenomen als ingevoede elektriciteit registreert verplicht (red. een digitale meter).' 

Internetconsultatie wetsvoorstel
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldde de Tweede Kamer in april 2019 dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0. De minister maakte eind oktober bekend in de wet vast te willen leggen dat zonnepaneeleigenaren hiertoe vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een 'redelijke vergoeding' van hun energieleverancier krijgen.

In het bijbehorende wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling mogelijk maakt, staat dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage dus 0. Het wetsvoorstel is op het internet gepubliceerd zodat eenieder zijn zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen. Van 28 oktober tot en met 25 november konden belanghebbenden via een internetconsultatie reageren op de wetswijzigingen die de afbouw van de salderingsregeling regelen. In de eerste helft van 2020 wordt de wet in de Tweede Kamer besproken.

Reacties op een rij
De redactie van Solar Magazine heeft de verschillende zienswijzen die belangenorganisaties hebben ingediend naar aanleiding van de internetconsultatie over de ombouw van de salderingsregeling op een rij gezet:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten