Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Netbeheerders presenteren 10-puntenplan en vragen om spoedwet voor vol elektriciteitsnet
© Liander

Netbeheerders presenteren 10-puntenplan en vragen om spoedwet voor vol elektriciteitsnet

Netbeheer Nederland pleit in een position paper voor 10 maatregelen waaronder een spoedwet die moeten helpen om op het elektriciteitsnet ruimte te creëren voor extra duurzame-energiesystemen zoals zonneparken.

Netbeheer Nederland presenteerde afgelopen februari ook al een position paper waarin de organisatie stelde dat zonneparken geen zesbaanssnelweg krijgen. Bovendien pleitte de organisatie afgelopen september nog voor nieuwe vormen van congestiemanagement en aangepaste aansluittermijnen. De organisatie heeft nu in aanloop naar het rondetafelgesprek ‘De problemen rondom netcapaciteit’ dat deze week in de Tweede Kamer plaatsvindt een nieuwe position papier gepresenteerd. Deze hoorzitting werd begin september aangevraagd door D66-Kamerlid Matthijs Sienot. De 10 maatregelen die de netbeheerders tijdens het rondetafelgesprek bepleiten worden hieronder toegelicht.

1. Versnel Algemene Maatregel van Bestuur voor N-1
Om de ‘vluchtstrook’ op het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te kunnen benutten, is het volgens de netbeheerders noodzakelijk dat het ‘Besluit uitvalsituaties’ uiterlijk 1 juli 2020 in werking treedt. Daarom is het van belang dat deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in december wordt geconsulteerd en aan de Tweede Kamer wordt toegezonden.

Hierdoor wordt per AMvB een vrijstelling gegeven zodat hoogspanningsnetten en daarmee verbonden hoogspannings- en middenspanningsstations voor het transport van geproduceerde elektriciteit niet redundant hoeven te zijn. De in deze elektriciteitsnetten al bestaande dubbele uitvoering, kan daardoor worden benut om duurzame energie te transporteren. De leveringszekerheid komt daarbij niet in gevaar, want bij problemen wordt de reservestrook alsnog vrijgemaakt voor levering aan afnemers.

2. Spoedwet 'Ruimte op het net' 
Het indienen van een spoedwet 'Ruimte op het net' die uiterlijk 1 juli 2020 in werking treedt, zou volgens de netbeheerders snel extra wettelijke ruimte creëren. Hierin moeten minimaal de in het Klimaatakkoord aangekondigde maatregelen en de in juni  door de minister aangekondigde aanvullende maatregelen worden opgenomen. Netbeheer Nederland denkt daarbij aan verduidelijking van het ‘First Come, First Serve’-principe voor transportovereenkomsten, ruimte voor proactieve investeringen, maatregelen om zon en wind van verschillende projecten op 1 aansluiting/kabel aan te sluiten (of een andere, alternatieve aansluitvorm te mogen aanbieden), implementatie curtailment-regels, de aanpassing van de aansluittermijn en het opnemen van een opknipverbod voor zonneparken. De netbeheerders hebben voor deze maatregelen concrete tekstsuggesties opgesteld.

3. Reserveer ruimte voor de energie-infrastructuur
Voor realisatie van tijdige netuitbreiding en -verzwaring, is het volgens Netbeheer Nederland belangrijk om uiterlijk in 2021 zekerheid te hebben over de locaties waar wind- en zonneparken zich zullen vestigen, evenals elektrolyse-locaties. De ruimtelijke reservering voor de energie-infrastructuur moet formeel zijn vastgelegd. Hiervoor is het cruciaal dat decentrale overheden via de Regionale Energiestrategieën (RES’en) snel invulling geven aan de afspraak uit het Klimaatakkoord, waarin staat dat ‘de decentrale overheden zorgen dat de ruimtelijke maatregelen voor hernieuwbaar op land in een groot deel van de regio’s medio 2021 zullen zijn afgerond’.

4. Versnel de vergunningstrajecten
Netbeheer Nederland wil dat het kabinet onderzoekt hoe de duur van vergunningstrajecten voor de noodzakelijke netinvesteringen kan worden verkort. De ruimtelijke ordeningsprocedures om infrastructuur te realiseren, moeten versneld worden gestart op basis van de afspraken binnen een RES om vertraging door procedures te voorkomen. De voortgang hiervan kan geborgd worden door een stevigere, formele link te leggen tussen het omgevingsbeleid en de wettelijke investeringsplannen waarin de noodzakelijke investeringen van de netbeheerders zijn opgenomen.

5. Toets de optelsom van de RES’en op haalbaarheid
Eind 2020 moet er voor alle betrokken partijen een landelijke optelsom liggen van de  conceptplannen van de RES'en. De uitkomst kan dan getoetst worden aan wat er mogelijk en realistisch is in relatie tot de vereiste wijzigingen van de energie-infrastructuur om te voorkomen. De RES'en moeten niet alleen optellen tot 35 terawattuur, maar ook technisch met elkaar verbonden kunnen worden. Hierbij moeten we ook rekening houden met de problemen op de arbeidsmarkt; een gefaseerde spreiding van de plannen tot aan 2030 is randvoorwaarde.

6. Creëer bestuurlijke regie
Tijdige, integrale besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling van de energievraag en energie-opwek voor heel Nederland, is volgens Netbeheer Nederland cruciaal om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen behalen. Er lopen momenteel meerdere losse trajecten, zonder integrale regie. Het is daarom noodzakelijk dat het Rijk, decentrale overheden en netbeheerders voor eind 2020 zorgen voor een integrale regie op deze losse sporen.

7. Werk aan een robuust energiesysteem | Maximaal 50 procent invoeden
Netbeheer Nederland wil zonneparken een financiële stimulans geven om met slimme, nieuwe technieken als elektrolyse en energieopslag aan de slag te gaan, zodat het elektriciteitsnet op piekuren ontlast wordt en het invoeden van energie gespreid wordt over de tijd.

Dit kan volgens de netbeheerders via subsidies, maar bijvoorbeeld ook door in de eerstvolgende tender van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+/SDE++) een deel van de tranche te reserveren voor een klasse waarin zonneparken slechts 50 procent aansluitcapaciteit vragen. Hierdoor vervalt de subsidie wanneer ze meer dan 50 procent van hun capaciteit invoeden, waardoor het interessant is om alles boven de 50 procent bijvoorbeeld op te slaan en in te voeden wanneer er weinig wordt opgewekt zoals in de avond of nacht.

8. Stuur op efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet | Producententarief
Voor marktpartijen die in de toekomst geen SDE+-subsidie meer nodig hebben, is er volgens Netbeheer Nederland nu geen financiële prikkel aanwezig om rekening te houden met de belasting en kosten van het elektriciteitsnet. Men pleit daarom voor een onderzoek naar het huidige tariefsysteem om te bezien of de oude beginselen en uitgangspunten nog steeds toereikend zijn.

Netbeheer Nederland wil bijvoorbeeld weten wat de effecten zijn van de introductie van een producententarief als prikkel voor invoeders om zo efficiënt mogelijk met het elektriciteitsnet om te gaan, waardoor minder verzwaring nodig is.

9. Ruimte voor proactieve investeringen
De komende jaren verwerken de netbeheerders de uitkomsten van de RES’en in de wettelijke Investeringsplannen. Ze willen dat op wetsniveau geborgd wordt dat de netbeheerders de zekerheid hebben dat deze plannen als noodzakelijk worden gekenmerkt en in een voorwaarts gerichte regulering ook adequaat gefinancierd en tijdig uitgevoerd kunnen worden.

10. Geld voor netbeheerders uit Investeringsfonds
Om voldoende capaciteit te hebben voor het behalen van de gestelde doelen, zullen in de periode tot 2030 miljarden euro’s worden geïnvesteerd in uitbreiding van het net. Deze kosten belanden nu allemaal op de energierekening van de afnemers, terwijl de investeringen in het net een basisvoorwaarde zijn voor economische versterking en groei die ten goede komt van de gehele Nederlandse samenleving. De netbeheerders willen daarom dat de overheid onderzoekt of het mogelijk is om – bijvoorbeeld via het aangekondigde Investeringsfonds – een bijdrage te leveren aan deze benodigde investeringen in de energie-infrastructuur.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Boss Energy Consulting zoekt:

Grid Connection Engineering Manager

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Solention BV zoekt:

Sales consultant zonne-energie

Fulltime (40 uur) - Ede
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!