logo
wvhj2023
foto: Liander
foto: Liander
28 juni 2019

Definitief Klimaatakkoord | Kabinet presenteert 6 stappen om problemen met netcapaciteit structureel op te lossen

In het definitieve Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd om in 2020 een plan van aanpak te presenteren om te komen tot goedkopere netaansluitingen van grootschalige zonnedaken en zonneparken.

In het definitieve Klimaatakkoord stelt het kabinet dat de planning van de netbeheerders en de bouw van zonneweiden en windmolenparken op elkaar afgestemd zou moeten worden. Om het proces beter te organiseren, worden in het definitieve Klimaatakkoord de onderstaande 6 stappen voorgesteld.

1. Plan van aanpak
De netbeheerders, marktpartijen en de rijksoverheid gaan een voorstel ontwikkelen tot hervorming van het afwegingskader en monitoring voor netuitbreiding, met daarin heldere criteria onder welke voorwaarden de netbeheerder het net mag uitbreiden. Die uitbreidingen moeten daar plaatsvinden waar productielocaties met de netaansluitingen tegen lagere maatschappelijke kosten gerealiseerd kunnen worden en er meer inzicht ontstaat in de kosten en de termijnen. Hiermee leveren de netbeheerders een bijdrage aan de kostprijsreductie-opgave voor Hernieuwbaar op Land. Afgesproken wordt hiervoor in 2020 een plan van aanpak uitgewerkt te hebben.

2. Regionale Energiestrategieën
De netbeheerders nemen deel in de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Dit doen ze dusdanig dat in het proces van afweging van locaties voor opwekmogelijkheden die het elektriciteitsnet biedt, zowel de geschikte plekken voor opwek als de kosten meegewogen worden.

3. Locatiecheck
Als onderdeel van de RES’en wordt door de netbeheerders een ‘locatiecheck’ gedaan. Ontwikkelaars nemen voordat zij een vergunning en/of subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) aanvragen contact op met de netbeheerder. Netbeheerders maken tijd en middelen vrij om informatie over het elektriciteitsnet, de doorlooptijd en de kosten te delen met de ontwikkelaar. Daarbij brengen zij de consequenties in kaart, en een tijdpad om de benodigde infrastructuur te kunnen realiseren. Ontwikkelaars nemen deze informatie mee in de aanvraag voor vergunning en SDE+-subsidie en vervolgens zullen netbeheerders ook volgens dit tijdpad handelen.

4. Kostenverdelingsvraagstuk
Om maatschappelijke kosten te vermijden, dient het kostenverdelingsvraagstuk van de infrastructuur voor zonneparken nader onderzocht en geoptimaliseerd te worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het bestaande opknipverbod voor Wind op Land en meerdere leveranciers op een aansluiting. De uitkomsten hiervan moeten in de loop van 2019 beschikbaar komen.

5. Wettelijke knelpunten wegnemen
De rijksoverheid doet na overleg met netbeheerders en marktpartijen een voorstel tot aanpak van de overige wettelijke knelpunten met betrekking tot de netinfrastructuur. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de mogelijkheden om installaties niet-redundant aan te sluiten, naar sturingsmogelijkheden ten aanzien van transportbeperkingen en naar het voorkomen van ondoelmatige transporten door de benutting van flexibiliteit bij afnemers en producenten. Deze punten worden nader uitgewerkt ten behoeve van de Energiewet 1.0.

6. Wensweek
De rijksoverheid doet samen met de netbeheerders en marktpartijen een voorstel voor het aanpassen van het wettelijk kader voor de termijnen van het realiseren van een aansluiting. Netbeheerders en marktpartijen spannen zich in om te gaan werken met een wederzijds, vooraf afgesproken ’wensweek’, rekening houdende met de ketenverantwoordelijkheid van derde partijen die de aanlegtermijn beïnvloeden (red. zoals vergunningverleners).

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten