logo
wvhj2023
(foto: KiesZon)
(foto: KiesZon)
10 juli 2018

Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 21 tot 23 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit voorziet dat er in Nederland 21 tot 23 gigawattpiek zonnepanelen (zon-pv) opgesteld zullen zijn in het jaar 2030.

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke rol voor zonne-energie.

35 terawattuur
De leden van de sectortafel Elektriciteit (red. voor zon-pv de belangrijkste sectortafel) schrijven ‘een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst wind op land en zon-pv’ te voorzien. De ambitie bedraagt de productie van circa 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land in 2030. Men schrijft hierover het volgende: ‘Daarbij wordt gewerkt met een techniek-neutrale opgave. Doel is om gemeenten en provincies zo in staat te stellen een goed plan met draagvlak te maken met de regionale energiestrategieën (RES), binnen criteria ten aanzien van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en (impact op) het energiesysteem. Wat dit betekent aan extra vermogen wind of zon ligt daarmee niet op voorhand vast. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.’

21 tot 23 gigawattpiek

Toch zijn er in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord al 2 belangrijke tabellen opgenomen aangaande de hoeveelheid zon-pv die in 2030 voorzien wordt:

Productiebronnen (in terawattuur, TWh)

Basispakket 49%
(bij 12 TWh extra elektriciteitsvraag)

Wind op zee

49 TWh

Hernieuwbaar op land (> 15 kilowatt) (red. waaronder pv op land)

35 TWh

Overige hernieuwbare opties (red. waaronder pv op daken)

PM (nader te bepalen)

Totaal

84 TWh

 

Verwachte ontwikkeling aanbod (in gigawatt (GW) en terawattuur (TWh)

2030 (GW)

2030 (TWh)

Zon-pv*

21-23 GW

21-22 TWh

Wind op zee

12-14 GW

48-59 TWh

Wind op land

6-10 GW

19-29 TWh

* dit is het totale vermogen zon-pv (red. dus zowel pv op land als pv op daken)

Kostprijsreductie: zon-pv 5,3 eurocent per kilowattuur in 2025
Om deze doelen te realiseren, stellen de partijen van de sectortafel Elektriciteit er gezamenlijk op in te zetten dat de kostprijs van zon-pv op land en wind op land de komende jaren fors gaat dalen met als doel dat vanaf 2025 hernieuwbare elektriciteit concurrerend wordt met de marktwaarde van de geproduceerde elektriciteit. Onderstaande tabel toont de voorgenomen kostprijsreductie.

Prijs per kilowattuur

Zon-pv op land

Wind op land

2020

8,3 eurocent

5,9 eurocent

2021

7,5 eurocent

5,5 eurocent

2022

6,7 eurocent

5,2 eurocent

2023

6,1 eurocent

5,0 eurocent

2024

5,6 eurocent

4,9 eurocent

2025

5,3 eurocent

4,7 eurocent

Salderingsregeling: businesscase vasthouden
Zoals bekend heeft minister Wiebes half juni de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd daarbij circa 7 jaar blijft.

De sectortafel Elektriciteit schrijft hierover het volgende in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord: ‘De salderingsregeling wordt per 2020 omgevormd tot een terugleversubsidie. In het najaar bij de uitwerking van de voorstellen van de sectortafels zal goed bekeken dienen te worden of en in hoeverre de samenloop van de omvorming van de salderingsregeling met andere voorstellen (zoals het voorstel voor aanpassing van  de energiebelasting) effecten zal hebben op de businesscase voor kleinschalige zon-ov, in samenwerking met de andere sectortafels. We willen goed zicht houden op de businesscase voor deze projecten bij de uitwerking van de voorstellen van alle sectortafels in het najaar. Daarnaast is de (tijdige) beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een aandachtspunt.’

Overige voorstellen zon-pv
De andere belangrijkste voorstellen aangaande zon-pv in de voorgestelde hoofdlijnen van de sectortafel Elektriciteit zijn:

  • Netbeheerders worden in staat gesteld om tijdig aan te sluiten, onder andere door vooruit werken (red. onder meer Liander en Enexis gaven eerder dit jaar aan niet aan alle aanvragen te kunnen voldoen, waarna Holland Solar de oproep deed regionale netbeheerders de ruimte te geven om proactief te kunnen investeren).
  • Goed georganiseerde tenders en het verwerven van draagvlak bij omwonenden vormen de basis van de geformuleerde ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie van wind en zon op land in eigendom komt van de lokale omgeving.
  • De goed georganiseerde tenders zouden minimaal de volgende karakteristieken moeten kennen: kant-en-klare-pakketten waarbij vergunning/afstemming overheden en netbeheer reeds voltooid is; bij voorkeur voor tenders op combinatie van opwekking en aanbod flexibiliteit; bij voorkeur combinaties van zon en wind; en bij voorkeur voor tenders met financiële participatie van burgers.
  • De Rijksoverheid onderzoekt de mogelijkheden voor de inzet van Rijksgronden voor de opwek van hernieuwbare energie, onder andere door de potentie voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op deze gronden in kaart te brengen. Uiteindelijk zal de beschikbare ruimte worden ingebracht bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategieën (RES).

Lees ook:

 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten