Solar Magazine - Nieuwe studie presenteert oplossingen voor problemen met verzekeren van gebouwen met zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuwe studie presenteert oplossingen voor problemen met verzekeren van gebouwen met zonnepanelen
© KiesZon

Nieuwe studie presenteert oplossingen voor problemen met verzekeren van gebouwen met zonnepanelen

De TKI Urban Energy heeft een overzichtsstudie gepresenteerd die handvatten biedt voor het oplossen van de problemen met de verzekering van zakelijke gebouwen waarvan de daken uitgerust zijn met zonnepanelen.

Enkele belangrijke conclusies zijn dat de aanleg van zonnepanelen op bedrijfshallen een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de veiligheid van het hele pand. Wet- en regelgeving en verzekeraars hanteren volgens de onderzoekers bovendien een andere definitie van ‘veiligheid’, wat leidt tot spraakverwarring tussen de verzekeringswereld en de zonne-energiesector. Ook blijkt dat zonnepanelen zelden de directe oorzaak van branden zijn.

Vertraging energietransitie
Het zijn enkele van de opvallende resultaten uit het onderzoek dat de TKI Urban Energy in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoerde. In dit onderzoek – dat de TKI Urban Energy heeft uitgevoerd in samenwerking met Berenschot en B2Bsure – is geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen op bedrijfspanden. In het rapport wordt een overzicht gegeven van factoren die de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen beïnvloeden. Het rapport is tot stand gekomen op basis van een literatuurstudie, interviews en enquêtes.

Zon-op-dakprojecten komen vaak in de knel door aanvullende eisen vanuit verzekeraars. Dat wil dit onderzoek doorbreken. De studie geeft verzekeraars en ontwikkelaars van zonnestroomsystemen op het dak van bedrijfshallen daartoe handvatten bij de ontwikkeling van projecten. Het onderzoek waarschuwt bovendien voor een vertraging van de energietransitie in Nederland.

Vervolgonderzoek en brandveiligheidsnormen
In een vervolgtraject gaat TKI Urban Energy aan de slag met het verbeteren van de monitoring van brandoorzaken en het opstellen van brandveiligheidsnormen. Dit onder meer in samenwerking met de NEN, die met de werkgroep ‘Brandveiligheid van PV-panelen in en op de gebouwschil’ aan een brandveiligheidsbeoordeling / testmethode voor pv-systemen werkt. In de NEN-werkgroep zijn al testen voorzien voor de brandgevoeligheid van enkele isolatiematerialen.

Aanbeveling van de onderzoekers is om deze testen uit te breiden met een uitgebreid testprogramma voor combinaties van dakbedekking/isolatie in combinatie met zonnestroomsystemen. ‘Met een dergelijk testprogramma kan duidelijkheid worden geboden over de (on)mogelijkheden van bepaalde combinaties van dakbedekking, isolatie en de toepassing van zonnestroomsystemen.’

Ander perspectief
In het onderzoek komt naar voren dat de verschillende stakeholders sowieso een ander perspectief hebben op de risico’s die de aanwezigheid van zonnepanelen op een gebouw met zich meebrengen. ‘Vanuit de zonne-energiesector wordt het risico voornamelijk beschouwd vanuit de kans dat een zonnestroomsysteem de oorzaak is van een brand. Verzekeraars kijken bij het risico niet alleen naar de kans op een brand, maar ook naar het potentiële effect. Het effect wordt beïnvloed door de staat van het gebouw, de goederen die aanwezig zijn en de snelheid waarmee een brand zich kan verspreiden in het gebouw.’

In gesprekken over de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen hebben de onderzoekers geconstateerd dat voor de zonne-energiesector de focus op de bewijsvoering ligt dat een zonnestroomsysteem geen groot additioneel risico is, omdat de kans op brand die wordt toegevoegd niet veel groter is dan bij andere apparaten. ‘De verzekeraar maakt bij de beoordeling een afweging op basis van kans en effect, waarbij de voorgestelde aanpassingen regelmatig buiten de invloedssfeer van de zonne-energiesector liggen en de verantwoording zijn van de gebouweigenaar. In de communicatie kan dit leiden tot spraakverwarring en onbegrip over de voorwaarden die worden gesteld, waardoor spanning tussen de partijen kan ontstaan. Om de moeilijkheden bij de verzekerbaarheid van zonnestroomsystemen te overkomen, zullen de zonne-energiesector en de verzekeraars elkaars standpunten beter moeten leren begrijpen.’

Kostenverhogende maatregelen
De onderzoekers stellen in de nieuwe studie dat het essentieel is dat er wordt gewerkt aan de opzet van het genoemde monitoringssysteem om zo empirische data te kunnen verzamelen over de rol van zonnestroomsystemen bij branden en het beeld compleet te maken. ‘De bijbehorende dialoog tussen verzekeraars, gebouweigenaren en installateurs van zonnestroomsystemen moet leiden tot een gedeeld beeld over veiligheid van het zonnestroomsysteem zelf en het gebouw als geheel.’

‘Waarschijnlijk zullen kostenverhogende maatregelen daarbij noodzakelijk geacht worden’, vervolgen de onderzoekers. ‘De maatschappij en de politiek dienen zich er rekenschap van te geven dat om zonnestroomsystemen doorgang te laten blijven vinden, deze kosten gedekt moeten worden. Hoewel deze kosten meestal slechts een klein deel van de totale projectkosten betreffen, is er binnen de huidige stimuleringsmaatregelen voor zonnestroomsystemen veelal geen ruimte meer voor.’

De belangrijkste conclusies 

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek van TKI Urban Energy, Berenschot en B2Bsure zijn:

 1. Verzekeringsmarkt verhard
  Er is de afgelopen jaren sprake van een verhardende verzekeringsmarkt met een afname van de verzekeringscapaciteit in Nederland. Verzekeraars worden hierdoor gedwongen om scherper naar de af te dekken risico’s in hun portefeuille te kijken.
 2. Installateurs bouwen veilige zonnestroomsystemen
  Installateurs bouwen veilige pv-systemen. Verzekeraars kijken echter niet alleen naar de veiligheid van het zonnestroomsysteem maar naar het gebouw als geheel, inclusief de onderliggende functie. Zijn er bijvoorbeeld waardevolle goederen in het gebouw opgeslagen of dreigt er gevaar voor mensen in het gebouw bij een calamiteit, dan worden er vaak extra eisen gesteld, bovenop wat wettelijk is vastgelegd.
 3. Meer rekening houden met andere veiligheidaspecten
  Bij het ontwikkelen van een zonnedak moet en kan in de businesscase meer rekening gehouden worden met andere veiligheidsaspecten van het gebouw, zoals isolatie en draagkracht van het dak. Dat is ook een kans, maar het moet wel gefinancierd worden. Subsidieregelingen (zoals de SDE) houden hier op dit moment onvoldoende rekening mee, waardoor de ontwikkeling van zonnedaken op bedrijfshallen minder aantrekkelijk wordt gemaakt.
 4. Informatie over branden ontbreekt
  Als een brand op het dak ontstaat, wordt de oorzaak meestal niet voldoende in detail vastgelegd. Dit gebrek aan informatie zorgt ervoor dat verzekeraars ‘het zekere voor het onzekere nemen’ en extra zware eisen gaan stellen. Er is vooralsnog geen aanleiding om te concluderen dat zonnedaken vaker in brand staan dan daken zonder zonnepanelen.
 5. Er is geen brandveiligheidsnorm voor zonnedaken
  Er is geen brandveiligheidsnorm voor zonnedaken en individuele verzekeraars maken daarom ieder hun eigen afweging in wat er wel en niet verzekerd wordt en onder welke voorwaarden. Dit geeft veel ruimte voor eigen interpretatie door betrokkenen en maakt dat verzekeraars het zekere voor het onzekere nemen en de eisen strak zetten. Dit maakt het voor installateurs dan weer lastig om een zonnedak zo te ontwerpen dat het verzekerbaar is.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2022

De Marktgids Zonne-energie 2022 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vol stroomnet en hoge prijzen zonnepanelen zorgen voor onzekerheid: Vlaanderen en Nederland willen stap maken naar...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Utrecht
kWh People zoekt:

Business Ontwikkelaar

Fulltime (40 uur) - Alkmaar
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!