logo
wvhj2023
© Provincie Limburg
© Provincie Limburg
13 juni 2023

Limburg eerste provincie met nieuw bestuur: geen zonneparken op landbouwgrond

‘Elke Limburger telt!’ Het is de titel van het coalitieakkoord van de provincie Limburg die als eerste een nieuw bestuur heeft. In de plannen worden zoals verwacht zonneparken op landbouwgrond uitgesloten.

De nieuwe coalitie die tot en met 2027 de provincie gaat besturen, bestaat uit BBB, VVD, CDA, PvdA en SP, lichtte vandaag de plannen voor de toekomst van Limburg toe in het Noord-Limburgse buitengebied van Kaldenbroek. Limburg is daarmee de eerste provincie die een coalitieakkoord gereed heeft. De portefeuille landelijk gebied is – zoals te verwachten viel – in handen van de BoerBurgerBeweging gekomen. De energieportefeuille belandt bij de SP, die van economie bij de VVD en die van wonen bij het CDA.

180 schriftelijke reacties
De (in)formateurs en de 5 partijen stellen zich bij het opstellen van het coalitieakkoord volop te hebben laten inspireren door de Limburgse samenleving. Naast de ruim 180 ingekomen schriftelijke reacties zijn er inspiratieavonden in de regio georganiseerd. Op deze avonden kregen betrokkenen de mogelijkheid om hun aandachtspunten in te brengen en toe te lichten. In het coalitieakkoord is aangegeven welke ingebrachte punten een plek hebben gekregen.

Motivatieplicht
‘Ga spaarzaam om met landbouwgrond. Voor zon-op-landbouwgrond geldt een strikt “nee, tenzij” principe en een motivatieplicht van gemeenten bij afwijking daarvan’, luidt een van de reacties op een van de inspiratieavonden, die opgenomen is in het coalitieakkoord. ‘De provincie zal daar strak op toezien. Voor alle maatregelen in de gebiedsplannen wordt naast een inschatting van de impact op de natuur of de hydrologische situatie, ook een landbouweffectrapportage gemaakt.’

‘Zon-op-dak als eerste stap’, luidt een andere reactie. ‘ssVoer de RES samen uit. Een goede ruimtelijke afweging behoort tot de kerntaken van de Provincie en is ook opgenomen in dit coalitieakkoord, naast het streven om de gestelde doelen van de Regionale Energiestrategieën te behalen.’

Stroomnet
In het coalitieakkoord in het hoofdstuk ‘Nieuwe energie en een schoon leefmilieu’ schenkt het nieuwe provinciebestuur onder meer aandacht aan het volle stroomnet. De provincie stelt een belangrijke rol te kunnen spelen bij het versnellen van ruimtelijke procedures, waarbij energie naast alle andere ruimteclaims zorgvuldig zal worden gewogen.

‘Wij continueren de lobby voor realisatie van de 380-kilovolt-kabel naar Graetheide in 2028 door TenneT’, aldus het coalitieakkoord. ‘Vanuit onze aandeelhoudersrol en ruimtelijke bevoegdheden versterken en versnellen we onze inzet in de aanpak omtrent netschaarste door Enexis van de 25 “onderstations” in Limburg. We zetten maximaal in op de voor Limburg relevante punten vanuit het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.’

Vergunningen in 2025
In het coalitieakkoord staat verder dat de provincie zich gaat inspannen om uiterlijk in 2025 de vergunningverlening voor de wind- en zonne-energieprojecten voor de doelen van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) rond te krijgen. ‘We houden daarbij rekening met de benodigde elektriciteitsinfrastructuur. Wij gaan met RES-regio Zuid-Limburg actief het gesprek aan om te kijken op welke wijze de provincie extra ondersteuning kan bieden in het realiseren van de gestelde ambitie. De recent uitgevoerde landschapsstudies kunnen daarbij helpen.’

Zonneparken
Bij zon-op-land gaat de provincie maximaal inzetten op meervoudig ruimtegebruik en stimuleren van biodiversiteit. ‘Voor zon-op-landbouwgrond geldt een strikt “nee, tenzij”-principe en een motivatieplicht van gemeenten bij afwijking daarvan’, aldus het bestuursakkoord. ‘De provincie zal daar strak op toezien.’

Buurbatterijen
In het coalitieakkoord is er tot slot ook aandacht voor energieopslag: ‘Wij richten een Provinciale Energiemaatschappij op die bestaande provinciale activiteiten bundelt en gericht is op het verbinden van kennis en uitvoeringskracht van onze partners om de energietransitie de komende jaren in goede banen te leiden. We onderzoeken de precieze uitwerking en bezien de mogelijkheden om binnen huidige wet- en regelgeving de samenwerking op te zoeken met en voort te bouwen op reeds bestaande initiatieven. We onderzoeken de precieze uitwerking. Te denken valt aan het lokaal benutten van lokaal opgewekte energie. We stimuleren en ondersteunen lokale initiatieven rond buurtbatterijen, en het uitwisselen van energie tussen particulieren en/of (samenwerkende) bedrijven. Met daarbij een mogelijke rol voor de eigen Provinciale Energiemaatschappij.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten