logo
wvhj2023
© André Muller | Dreamstime.com
© André Muller | Dreamstime.com
16 maart 2023

Monsterzege BBB: wat wil grootste partij van Nederland met zonne-energie?

Het zal nog lang duren voor de stofwolken van de verkiezingsuitslagen zullen optrekken. De monsterzege van de BBB brengt het kabinet aan het wankelen. Maar wat wil de partij in de provincies doen met zonne-energie?

De redactie van Solar Magazine zet alle plannen van de provinciale BBB-fracties op een rij. De eerste voorzichtige conclusie? De BBB aan het roer hoeft voor de zonne-energiesector op provinciaal niveau geen verslechtering te betekenen (red. in de Tweede Kamer stemde de partij recentelijk tegen het voorstel om de salderingsregeling af te bouwen). Enkel zonneparken op landbouwgrond zijn een absolute no-go voor de politieke partij, maar die visie verschilt niet wezenlijk van de voorkeursvolgorde - beter bekend als zonneladder - van het Nederlandse kabinet. Net als bij de meeste andere politieke partijen zijn er veel overeenkomsten te vinden tussen de provinciale verkiezingsprogramma’s, maar zijn er ook belangrijke verschillen zoals de Zuid-Hollandse aandacht voor de recycling van zonnepanelen. Verder wil de BBB Noord-Holland dat er geen zonnepanelen op het IJsselmeer komen, wat slecht nieuws is voor het plan van het Meerlicht-consortium om er drijvende eilanden met zonnepanelen te realiseren

Drenthe: stop op mega-zonneparken
De Drentse fractie van de BBB wil dat er een stop komt op de bouw van ‘mega-zonneparken in de groene ruimte’. Ook de bouw van distributiecentra en ‘energieslurpende’ datacenters moet op het platteland een halt toegeroepen worden. ‘Het landschap en de biodiversiteit op het platteland worden op dit moment in rap tempo vernietigd door de verdozing van het landschap en de aanleg van mega-zonneparken.’

Flevoland: één paneel op het dak erbij is er één minder in de wei
‘Zonne-energie opwekken binnen bestaande bebouwde ruimte is niet alleen milieu-efficiënt maar ook ruimte en infrastructuur efficiënt’, opent de BBB Flevoland de zonne-energieparagraaf in het verkiezingsprogramma. ‘Zo wordt energie een democratisch goed en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zien een noodzaak voor burgerparticipatie in grootschalige energievoorziening. Alleen op die wijze ontstaat er draagvlak.’

De fractie wil geen grootschalige zonnevelden in de provincie en inzetten op zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven, industriële gebouwen en kantoorpanden. ‘Hierbij is het noodzakelijk dat de huidige infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd terug te kunnen leveren aan het net. BBB ziet hierin een taak weggelegd voor de netbeheerders in onze provincie.’

Voor nieuw vastgoed wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels waar mogelijk verplicht. ‘Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!’, aldus de partij. ‘BBB pleit voor het upgraden van het huidige elektriciteitsnetwerk zodat alle stroom die opgewekt wordt ook teruggeleverd kan worden aan het net. BBB wil dat de provincie particuliere en bedrijfsmatige initiatieven voor zonnepanelen (op daken) ondersteunt, in het bijzonder in het geval van energiecoöperaties. We maken maximaal gebruik van de “bestaande bebouwde buitenruimte" en de ruimte rondom wegen en spoorwegen voor zonnepanelen. BBB wil onderzoeken hoe we de sterke private netwerken van stroomleidingen, zogenaamde “grids” aangelegd vanuit de windmolenprojecten, kunnen gaan gebruiken voor uitbreiding van het stroomnetwerk voor levering en teruglevering van stroom door particulieren en bedrijven in Flevoland, zolang het reguliere grid niet is uitgebreid.’

Friesland: zonneparken aan banden, inzet op kleinschalige initiatieven
Net als iedere andere provinciale BBB-fractie vindt ook BBB Fryslân dat zonnepanelen niet in het buitengebied horen. De aanleg van zonneparken en windturbines moet in de ruimtelijke en transitieplannen zoveel mogelijk aan banden gelegd worden, zodat de kleinschaligere vormen beter tot hun recht komen. ‘Dat houdt in dat er geen grootschalige zonneparken in het buitengebied komen zolang er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en/of als onderdeel van de infrastructuur – snelwegen, spoorwegen, geluidsschermen – of restgronden die door hun ligging niet geschikt zijn voor landbouw. Voor de opwekking van windenergie ziet BBB Fryslân wel mogelijkheden om kleinschalige windturbines te plaatsen op industrieterreinen of bij agrarische bedrijven.’ Daarbij pleit de partij voor een ruime afstand tussen woonhuis en/of bedrijfsgebouw en de kleinere turbine(s).

BBB Fryslân pleit tot slot voor het upgraden en betere benutting van het huidige elektriciteitsnetwerk zodat alle stroom die opgewekt wordt ook teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet.

Gelderland: recyclebaarheid zonnepanelen verhogen
BBB Gelderland vindt dat zonnepanelen niet in het buitengebied horen zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Ook vindt BBB dat gekeken moet worden naar het plaatsen van zonnepanelen in de bermen van spoor- en autowegen. ‘Zonnepanelen op gronden geven een langdurige verstoring van natuur en bodemleven. De panelen nemen het licht weg, wat van invloed is op het bodem- en onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren; minder licht betekent minder plankton, minder waterplanten, en minder vissen en vogels. Tot 2030 moeten er grote aantallen zonnepanelen in de provincie geplaatst worden. Waarvan iets meer dan de helft recyclebaar en de andere helft ook schadelijke stoffen bevat die in de natuur terechtkomen. BBB wil daarom dat de komende jaren de zonnepanelen voor minimaal 95 procent recyclebaar zijn.’

Opmerkelijk is dat de Gelderse fractie schrijft dat het stroomnetwerk van de netbeheerders moet worden aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen, maar tegelijkertijd stelt dat de burger ‘niet afhankelijk moet zijn van wiebelstroom als windenergie en zonnepanelen’.

Groningen: aanleg zonnepark beperken
Als het aan de BBB Groningen ligt, moet de aanleg van zonneparken worden beperkt en zéker op landbouwgrond. ‘Zonnepanelen worden allereerst geplaatst op daken van bedrijfsgebouwen, op geluidsschermen, in bermen van wegen en niet op agrarische grond’, is te lezen in het verkiezingsprogramma. ‘De provincie moet, in samenwerking met de gemeenten, een langetermijnplan maken voor de herbestemming van oude zonneparken. BBB ziet mogelijkheden voor herbestemming tot woonwijk of bedrijfsterrein, met zon op dak, indien de ligging ten opzichte van bestaande ruimtelijke indeling gunstig is.’

BBB pleit er verder voor om een asbestverwijderingssubsidieregeling in te stellen voor ondernemers en particulieren. ‘Met deze subsidie worden bedrijven en particulieren in staat gesteld het asbest te verwijderen en nieuwe daken aan te leggen. Deze kunnen dan eventueel weer gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen.’

Limburg: stroomnet aanpassen en daken vol
‘Het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland moet worden aangepast, zodat boeren en burgers de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet’, aldus BBB Limburg in het verkiezingsprogramma. Subsidies voor zonnepanelen worden wat de partij betreft, gebruikt voor de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken en geluidsschermen, in plaats van op (landbouw)grond.

‘Er komen geen zonnepanelen op landbouwgrond zolang er nog lege daken en terreinen zijn. In het Bouwbesluit dient te worden opgenomen dat daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. We vinden dat er alleen nog zonnepanelen op daken mogen worden geplaatst en dat hier bij nieuwbouw en renovatie van zowel particulier als zakelijk vastgoed vooraf rekening mee moet worden gehouden. Vruchtbare grond opkopen door externe investeerders ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen is verleden tijd’, besluit de partij.

Noord-Brabant: kleinschaligheid en stroomnet aanpassen
De Brabantse BBB wil dat er geen zonnepanelen op landbouwgrond komen, zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Bovendien wordt kleinschaligheid gepredikt. ‘We zijn vóór kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. Door een eigen energiecoöperatie in samenwerking met een energieleverancier op te zetten, kan gericht energie worden geleverd aan burgers die een kleine portemonnee hebben.’

Verder wil BBB Noord-Brabant dat innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken, getoetst worden op haalbaarheid, veiligheid en rentabiliteit. ‘Noord-Brabant telt ruim 23.146 kilometer verharde wegen. BBB Noord-Brabant wil onderzoeken of in vangrails kleine zonnepaneeltjes kunnen worden aangebracht en ook andere alternatieven dienen te worden meegenomen om het boerenlandschap te kunnen behouden. Zo wordt landschapsvervuiling tegengegaan en kan veel groene energie worden opgewekt.’

Net als buurprovincie Limburg, wil ook BBB Noord-Brabant dat het stroomnetwerk van de netbeheerders op het platteland wordt aangepast, zodat boeren en burgers volop de daken kunnen vol leggen met zonnepanelen.

Noord-Holland: grootschalige zonnevelden verbieden
‘Zonne-energie hoort op de daken te liggen en kleine onbruikbare percelen, de voedselvoorziening mag nooit in gevaar komen door energieopwekking. Daarom is BBB Noord-Holland tegen zonnepanelen op landbouwgrond’, aldus de Noord-Hollandse partij in het verkiezingsprogramma. ‘BBB Noord-Holland wil grootschalige zonnevelden in de provincie verbieden. Deze beperking willen we vormgeven door prioriteit te geven. Door maximaal in te zetten op zonnepanelen op daken van gebouwen en kantoorpanden. De voedselvoorziening mag nooit in gevaar komen door energieopwekking.’ BBB Noord-Holland wil dan ook dat het IJsselmeer en het Markermeer niet worden aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie.

De BBB Noord-Holland stelt het verder noodzakelijk te vinden dat de huidige infrastructuur geschikt gemaakt wordt om het opgewekte vermogen ook altijd te kunnen terugleveren aan het stroomnet. ‘De beperking op de huidige netcapaciteit mag niet leiden tot een aanlegstop van zonnepanelen op de gebouwde omgevingen. BBB Noord-Holland wil daarom een afnameverplichting instellen voor de netbeheerders om te allen tijde minimaal 50 procent van de energie af te nemen die normaliter ook geleverd kan worden op de desbetreffende aansluiting. Of door een compensatieverplichting in te stellen voor de netbeheerder indien er geen teruglevering gedaan mag worden.’

Voor nieuw vastgoed – overheid, particulier en zakelijk – wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels verplicht.

Overijssel: eerste lege daken en terreinen
In Overijssel – de provincie waar de BBB in slechts 2 gemeenten niet de grootste is – zegt de BBB van alle provinciale fracties het minste over zonne-energie. In het verkiezingsprogramma is enkel te lezen er geen zonnepanelen op landbouwgrond komen zolang er nog ‘beschikbare lege daken en terreinen’ zijn. ‘Er moeten geen zonnepanelen op vruchtbare bodem geplaatst worden’, aldus de partij.

Utrecht: afnameverplichting voor netbeheerders en pv verplicht op daken
‘Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!’ Het mag duidelijk zijn: ook de Utrechtse BBB-fractie ziet geen mogelijkheden voor grootschalige zonnevelden en windmolens of windturbines. ‘Er komen geen grootschalige zonnevelden in het buitengebied, er zijn nog voldoende mogelijkheden voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven of als onderdeel van de infrastructuur – snelwegen, spoorwegen, geluidsschermen – of restgronden die door hun ligging niet geschikt zijn voor landbouw. Verder wil de partij zonnepanelen op agrarische daken faciliteren met een asbestsaneringsbijdrage.

Voor nieuw vastgoed – van overheden, particulieren en bedrijven – wordt wat de partij betreft in bestemmingsplannen de opname van zonnepanelen op daken en/of gevels verplicht. ‘Om een maximale bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie wordt de grootte van een netaansluiting gebaseerd op de grootte van het bouwvlak en dienen nieuwe gebouwen niet alleen energieneutraal te worden gebouwd maar ook een deel van hun dak of gevels te gebruiken voor het leveren van energie aan het net.’

De huidige problemen met het stroomnet mogen als het aan de BBB ligt niet leiden tot een aanleg op de stop van zonnepanelen op de gebouwde omgevingen. BBB wil daarom een afnameverplichting instellen voor de netbeheerders om te allen tijde minimaal 50 procent van de energie af te nemen die normaliter ook geleverd kan worden op de desbetreffende aansluiting. ‘Of door een compensatieverplichting in te stellen voor de netbeheerder als er geen teruglevering gedaan mag worden’, besluit de partij.

Zeeland: geen zonnepanelen op rendabele landbouwgrond
De BBB Zeeland verzet zich tegen nieuwe windparken op zee en zonneparken op landbouwgrond. ‘Geen zonnepanelen op rendabele landbouwgrond. Benut de daken van schuren en loodsen, scholen en overheidsgebouwen. Stimuleer als provincie financieel het plaatsen van zonnepanelen op daken’, is het verkiezingsprogramma klip-en-klaar.

De overheid moet daarbij van de BBB haar verantwoordelijkheid nemen. ‘Vanaf 2030 zijn alle overheidsgebouwen energieneutraal. Geen verdere windmolenparken en zonneweides. maar inzetten op de komst van 2 nieuwe kerncentrales bij Borssele (EPZ) als stabiele factor in de energietransitie. Hoogspanningskabels moeten zo veel als mogelijk onder de grond en uit het zicht blijven voor de burgers.’

Zuid-Holland: geen grote zonneparken meer en betere recycling
De BBB Zuid-Holland windt er geen doekjes om: ze is tegen grootschalige industriële windmolenparken en zonneweides op land en de industrialisering van de Noordzee. 'We vinden dat het grootschalig plaatsen van zonnepanelen niet in het buitengebied thuishoort zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Ook moet gekeken worden naar het plaatsen van zonnepanelen in de bermen van spoor- en autowegen. Uit onderzoek blijkt dat na het afbreken van de zonnepanelen de verstoring van natuur en bodemleven 15 jaar kan blijven doorwerken. De panelen nemen het licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren; minder licht betekent minder plankton, minder waterplanten en minder vissen en vogels.’

Wel wil de provinciale BBB-fractie kleinschalige initiatieven voor wind- en zonne-energie toestaan, maar omwonenden moeten wel kunnen meedoen en meeprofiteren. ‘Het stroomnetwerk van de netbeheerders moet worden aangepast, zodat boeren, burgers en bedrijven volop de daken kunnen volleggen met zonnepanelen en ook in staat zijn de energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet.’

Tot slot hecht de BBB Zuid-Holland veel waarde aan de circulariteit van zonnepanelen. ‘We willen daarom inzetten op innovatie zodat zonnepanelen zo veel mogelijk recyclebaar worden.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten