Solar Magazine - CE Delft: aanpassing nettarieven lost problemen vol stroomnet niet op
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CE Delft: aanpassing nettarieven lost problemen vol stroomnet niet op
© TenneT

CE Delft: aanpassing nettarieven lost problemen vol stroomnet niet op

Een aanpassing van de nettarieven zal slechts van beperkte invloed zijn op de problemen met het volle stroomnet. Dat stellen de onderzoekers van CE Delft in een nieuw onderzoeksrapport.

Het onderzoek ‘Tariefstelsel energienetten en energietransitie’ is uitgevoerd in opdracht van de Algemene Rekenkamer. Daarmee wil de rekenkamer zicht krijgen op de werking van de huidige tariefstelsels in de praktijk en inzicht krijgen in hoe het huidige reguleringskader zich verhoudt tot de benodigde investeringen die vanuit de energietransitie op de netbeheerders afkomen. De vraag dient zich namelijk aan of de huidige tariefstelsels nog geschikt zijn om nieuwe investeringen tijdig mogelijk te maken en of ze voldoende prikkels bieden voor innovatie en inpassing van hernieuwbare energie.

Een van de oorzaken
De onderzoekers van CE Delft constateren dat het voor netbeheerders sinds 2020 steeds lastiger is om de betaalbaarheid en leveringszekerheid te borgen nu de netinvesteringen voor de energietransitie toenemen en er steeds meer aanbodgestuurd en variabel hernieuwbare energie wordt geleverd aan de netten.

‘Het tekort aan netcapaciteit is een zeer belangrijk knelpunt in de energietransitie, maar kent tegelijkertijd een groot aantal oorzaken, en netbeheerders staan daarbij voor grote uitdagingen’, aldus de onderzoekers. ‘Te denken valt aan het grote gebrek aan technisch geschoold personeel, het tijdig rondkrijgen van vergunningen, verkrijgen van de vereiste ruimte en weerstand vanuit omwonenden. Al deze knelpunten dragen eraan bij dat het gewenste tempo van netverzwaringen achterblijft. Het tariefstelsel is slechts één van de knelpunten.’

Geen instrument
CE Delft constateert daarbij dat aanpassing – of flexibilisering – van nettarieven kan bijdragen aan het principe om de ‘veroorzaakte’ netkosten bij de gebruiker neer te leggen. ‘Er zijn echter ook duidelijke grenzen aan de stuurbaarheid met tarieven en de effectiviteit van deze netprikkels is veelal beperkt, want de prijselasticiteit is beperkt’, aldus de onderzoekers. ‘Een producententarief en bandbreedtemodellen voor capaciteitsgebruik door kleinverbruikers, zijn hier mogelijke oplossingsrichtingen om netkosten beter bij de “veroorzaker” neer te leggen.’

Nettarieven zijn volgens hen echter geen instrument om het coördinatieprobleem en onzekerheid van netinvesteringen – het afstemmen vraag en aanbod – op te lossen. ‘Oplossingsrichtingen die hiervoor meer voor de hand liggen, zijn beleid gericht op regie en coördinatie (strategische visie) om de infrastructuurinvesteringen in goede banen te leiden, zoals bijvoorbeeld in gang is gezet in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).’

Niet transparant
Tot slot constateert CE Delft dat afwegingen tussen betaalbaarheid, leveringszekerheid en duurzaamheid niet altijd transparant plaatsvinden door de toezichthouder. ‘Met de sterke toename in netinvesteringen is er behoefte dat de toezichthouder meer verantwoording aflegt over de gemaakte afwegingen, in de vorm van begrijpelijke uitleg.’

‘Ontbreken producententarief zorgt voor ongelijk speelveld’

In hun analyse besteden de onderzoekers ook aandacht aan het ontbreken van een producententarief. Doordat er geen producententarief is, hebben producenten van hernieuwbare energie volgens CE Delft geen prikkel tot een efficiënt netgebruik en het meewegen van infrastructurele kosten in hun keuzen.

Toch is het de vraag of een producententarief gewenst is. Verder onderzoek hiernaar is volgens CE Delft vereist. Het gaat dan onder andere om effecten op investeringen in energieproductie, effect op de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen, effecten op de leveringszekerheid, effect op nettarieven voor afnemers en effect op de elektriciteitsprijs.

‘Het gebrek aan producententarief zorgt er in ieder geval voor dat er geen gelijk speelveld is op de flexibiliteitsmarkten tussen producenten en afnemers’, schrijven de onderzoekers. ‘Flexibiliteit kan zowel gerealiseerd worden doordat afnemers meer of minder afnemen en producenten die meer of minder produceren. Producenten kennen dus geen kosten voor transporttarieven, waardoor hun relatieve kosten lager zijn dan voor afnemers. Op dit moment vindt er geen sturing plaats van (duurzame) opwek of vraag, bijvoorbeeld in gebieden met voldoende elektriciteitsnetwerk of voor opwek waar veel vraag is. Met de invoering van een producententarief wordt er ook nog niet gestuurd op locatie. De wenselijkheid van geografische sturing van opwek en vraag in tarieven is erg onzeker. Er zijn verschillende andere methoden, zoals ruimtelijk beleid, waarmee al gestuurd kan worden en daarmee een positieve bijdrage kan leveren aan het elektriciteitsnetwerk.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Inkoper

32-40 uur - Amsterdam
ODE Vlaanderen zoekt:

Beleidsmedewerker zon

Fulltime (40 uur) - Brussel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!