Solar Magazine - Beleidsprogramma Klimaat: kabinet wil meer regie en werkt aan wetgeving voor zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Beleidsprogramma Klimaat: kabinet wil meer regie en werkt aan wetgeving voor zonnepanelen
© Elian Kars | Dreamstime.com

Beleidsprogramma Klimaat: kabinet wil meer regie en werkt aan wetgeving voor zonnepanelen

Minister Rob Jetten heeft namens het kabinet het ontwerp van het beleidsprogramma Klimaat gepresenteerd. Het beleidsprogramma bevat onder meer een voor zonnepanelen relevant wetgevingsprogramma.

Het beleidsprogramma Klimaat beschrijft de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende jaren met als onderliggend doel 60 procent CO2-reductie in 2030. Om met voldoende zekerheid het aangescherpte doel van 55 procent reductie in 2030 te realiseren, richt het kabinet het klimaatbeleid namelijk op 60 procent emissiereductie om eventuele tegenvallers te kunnen verwerken. ‘Het programma moet er in combinatie met het wetgevingsprogramma voor zorgen dat we onze ambitie gaan waarmaken’, aldus de minister voor Klimaat en Energie. ‘Dat doen we door te werken aan een duurzame energievoorziening met windmolens op de Noordzee, zonnepanelen op onze daken, meer duurzaam geproduceerde warmte en nieuwe kerncentrales.’

Subsidiëren, normeren en beprijzen
Het kabinet zet in op een beleidsmix van subsidiëren, normeren en beprijzen. Zo zijn er subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto en komen er normen voor de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025. Een voorbeeld van beprijzen is de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting.

‘De ambitie is helder: we willen uiterlijk in 2050 leven in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland’, aldus Jetten. ‘Maar om dat te bereiken kunnen we nu geen tijd meer verliezen. We zullen op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. De keuzes die daarvoor nodig zijn, moeten bovendien nú worden gemaakt. Het beleidsprogramma gaat ervoor zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen.’

Restemissiedoel
Het kabinet heeft besloten de regie op het klimaatbeleid te versterken. Voor alle sectoren stelt het kabinet een restemissiedoel vast, dat duidelijk maakt hoeveel emissies die sector in 2030 nog maximaal mag uitstoten. De betrokken ministers worden verantwoordelijk voor het behalen van dit doel in hun eigen sector en Jetten bewaakt als minister voor Klimaat en Energie de voortgang en samenhang van de uitvoering van het gehele klimaatbeleid. Ook benoemt het kabinet nog dit najaar een Klimaatraad.

Deze onafhankelijke, wetenschappelijke adviesraad gaat bestaan uit 8 tot 10 leden die het klimaatbeleid beoordelen en erover adviseren. De Klimaatraad zal in de tweede helft van 2023 haar eerste advies over klimaatneutraliteit in 2050 opleveren. Omdat de klimaattransitie gevolgen heeft voor toekomstige generaties, werkt het kabinet een generatietoets uit waarmee de impact van maatregelen en beleidsvoorstellen op de leefomstandigheden van generaties in het heden én in de toekomst inzichtelijk wordt gemaakt. Voor de zomer is een versie beschikbaar die wordt getest aan de hand van een van de maatregelen uit het beleidsprogramma.

Wetgevingsprogramma
Een belangrijk onderdeel van het beleidsprogramma Klimaat is wetgeving. Hierover is de volgende passage in het programma opgenomen: ‘Voor het bereiken van de klimaatdoelen worden diverse instrumenten ingezet, waarbij wet- en regelgeving een van de belangrijkste is. De urgentie van de klimaat- en energietransitie vraagt dat wet- en regelgeving in hoog tempo wordt ontwikkeld. Een groot risico voor de uitvoering van het klimaatbeleid is dat de uitvoering van het wetgevingsprogramma, waarvoor kabinet en beide Kamers nodig zijn, vertraging oploopt. Om voortgang en samenhang van (de uitvoering van) wetgeving te borgen, is onder de Ministeriële Commissie Klimaat en Energie een hoogambtelijk Interdepartementaal Juridisch overleg ingesteld. Hierin wordt aan de hand van een samenhangend wetgevingsprogramma de voortgang en de planning van het geheel aan wet- en regelgeving op het gebied van klimaat gemonitord en bewaakt.’

Het wetgevingsprogramma bevat ook voor de zonne-energiesector belangrijke elementen. Zo worden de reductiedoelen in de Klimaatwet per 1 oktober aangepast, wordt een wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bbl) voorbereid – die per 1 juli 2025 in werking treedt – om de verplichting van zonnepanelen op daken te regelen en is ook de wijziging van de salderingsregeling onderdeel van het wetgevingsprogramma.

Internetconsultatie
Het kabinet stelt het belangrijk te vinden om ideeën uit de samenleving te horen en is daarom per direct met de internetconsultatie van het beleidsprogramma Klimaat gestart. De einddatum van de consultatie is 14 juli 2022.

Ook de Raad van State wordt om advies gevraagd. Na het doorlopen van deze stappen wordt het beleidsprogramma definitief vastgesteld. De doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2022 die in het najaar verschijnt, moet uitwijzen of het beleidsprogramma de ten minste 55 procent CO2-reductie in 2030 met een grote mate van zekerheid realiseert. Het kabinet zal in de komende maanden alvast in kaart brengen welke aanvullingen op het beleidsprogramma denkbaar zijn en opties voorbereiden voor nadere besluitvorming door het kabinet.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
RABLE zoekt:

Account Manager

Fulltime (40 uur) - Delft
Wocozon B.V. zoekt:

Front Office Medewerker Zonnepanelen

32-40 uur - De Meern - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!