logo
wvhj2023
© GroenLeven
© GroenLeven
5 mei 2022

SDE++ 2022: definitieve subsidie zonnepanelen en voorwaarden plafond bekend

Minister Jetten heeft de definitieve voorwaarden en hoogte van subsidies voor zonnepanelen en het plafond in de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 gepubliceerd.

De subsidieregeling is open van 28 juni tot en met 6 oktober 2022. Het subsidiebudget bedraagt 13 miljard euro.

Fase

Periode openstelling

Fasebedrag in euro per 1.000 kilogram broeikasgas

1

Van 28 juni 2022, 9:00 uur tot 11 juli 2022, 17:00 uur

65

2

Van 11 juli 2022, 17:00 uur tot 29 augustus 2022, 17:00 uur

75

3

Van 29 augustus 2022, 17:00 uur tot 12 september 2022, 17:00 uur

105

4

Van 12 september 2022, 17:00 uur tot 26 september 2022, 17.00 uur

165

5

Van 26 september 2022, 17:00 uur tot 6 oktober 2022, 17.00 uur

300

Basisbedragen, fasebedragen en vollasturen
In onderstaande tabel zijn het basisbedrag en het aantal vollasturen weergegeven.

Categorie

Basisbedrag in euro per kilowattuur

Vollasturen

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek; aansluiting > 3*80 ampère, gebouwgebonden

0,0705

900

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

0,0670

850

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, drijvend op water

0,0705

950

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

0,0668

890

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek; aansluiting > 3*80 ampère, op land

0,0677

950

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 15 megawattpiek, op land

0,0567

890

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, op land

0,0538

890

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 15 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0551

1.045

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0524

1.045

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0646

1.190

Zonthermie ≥ 140 kilowatt(th) en < 1 megawatt(th)

0,0949

600

Zonthermie ≥ 1 megawatt(th)

0,0808

600

Daglichtkas

0,0771

3.850

Zon-pvt-systeem

0,0441

3.500

Naast de basisbedragen zijn ook de fasebedragen gepubliceerd.

Categorie (in euro per kilowattuur)

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek; aansluiting > 3*80 ampère, gebouwgebonden

0,0705

0,0705

0,0705

0,0705

0,0705

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden

0,0643

0,0654

0,0670

0,0670

0,0670

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek aansluiting > 3*80 ampère, drijvend op water

0,0656

0,0667

0,0699

0,0705

0,0705

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water

0,0461

0,0472

0,0504

0,0569

0,0668

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek; aansluiting > 3*80 ampère, op land

0,0656

0,0667

0,0677

0,0677

0,0677

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 15 megawattpiek, op land

0,0461

0,0472

0,0504

0,0567

0,0567

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, op land

0,0425

0,0436

0,0468

0,0533

0,0538

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek en < 15 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0461

0,0472

0,0504

0,0551

0,0551

Zon-pv ≥ 15 megawattpiek, zonvolgend op land

0,0425

0,0436

0,0468

0,0524

0,0524

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water

0,0460

0,0471

0,0502

0,0566

0,0646

Zonthermie ≥ 140 kilowatt(th) en < 1 megawatt(th)

0,0523

0,0546

0,0613

0,0749

0,0949

Zonthermie ≥ 1 megawatt(th)

0,0470

0,0493

0,0560

0,0696

0,0808

Daglichtkas

0,0342

0,0362

0,0421

0,0540

0,0771

Zon-pvt-systeem

0,0441

0,0441

0,0441

0,0441

0,0441

Plafond hernieuwbare elektriciteit
Voor de SDE++ hanteert minister Jetten een plafond voor hernieuwbare elektriciteit. Het plafond voor de subsidieregeling is in 2022 gebaseerd op een maximale productie van 33,5 terawattuur.

‘Op basis van dit plafond kan er voor maximaal 37.500.000.000 kilowattuur over de gehele looptijd aan aanvragen worden beschikt’, is te lezen in de Staatscourant. ‘Wanneer het plafond is bereikt, dan worden de overige aanvragen afgewezen. Het doel van het plafond is om te waarborgen dat ook andere opties in de regeling voldoende aan bod komen.’

Hoeveel terawattuur er reeds wordt verwacht, wordt periodiek geüpdatet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uit die tussentijdse berekeningen van RVO werd afgelopen maand bekend dat de productie wind op land en zonnepanelen (> 15 kilowattpiek) via de SDE+(+) in 2030 28,8 terawattuur zal bedragen. Beschikte projecten uit de SDE++ 2021 zijn daarbij echter nog niet meegerekend.

Voor wind-op-landprojecten die nog niet zijn gerealiseerd, wordt uitgegaan van een realisatiepercentage van 98 procent. De beschikte productie maal het realisatiepercentage is het uitgangspunt voor de productie in 2030. Voor zonnestroomprojecten die nog niet zijn gerealiseerd, wordt uitgegaan van een realisatiepercentage van 60 procent. De beschikte productie maal het realisatiepercentage is het uitgangspunt voor de productie in 2030.

Geloot
Aanvragen voor subsidie worden op volgorde van ontvangst behandeld, waarbij aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Indien het subsidieplafond, het productieplafond voor de productie van hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas, of de maximale vermindering van broeikasgassen op een bepaalde dag wordt overschreden, worden de projecten ten behoeve van de beoordeling gerangschikt.

In dat geval worden subsidieaanvragen vergeleken op basis van verwachte subsidie-intensiteit. Dit heeft als gevolg dat projecten met een lagere subsidiebehoefte met voorrang worden behandeld. Deze aanvragen hebben daarmee een grotere kans op een positieve subsidiebeschikking, waarmee de kosteneffectiviteit van de regeling wordt bevorderd. Als het budgetplafond wordt overschreden tussen 2 projecten met een identieke subsidie-intensiteit, afgerond op 3 decimalen, wordt tussen projecten met hetzelfde basisbedrag geloot.

50 procent
Voor grondgebonden zonneparken op land, al dan niet zonvolgend, zijn in 2022 voor het eerst aparte categorieën voor projecten met een vermogen gelijk of groter dan 15 megawattpiek gecreëerd. Deze differentiatie maakt het volgens het ministerie mogelijk om meer passende basisbedragen te hanteren.

In 2022 geldt voor het eerst voor alle projecten gelijk aan of groter dan 1 megawattpiek dat zij een gecontracteerd terugleververmogen van maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen mogen hebben. Door deze wijziging kunnen er bij dezelfde netcapaciteit meer hernieuwbare-energieprojecten gerealiseerd worden. Projecten worden voor het beperkte verlies aan opbrengst gecompenseerd door een lager aantal vollasturen en een hoger basisbedrag. De eis geldt niet voor de categorieën voor zonvolgende pv-systemen omdat deze beter gebruikmaken van de beschikbare netcapaciteit.

Productie groene waterstof
In de SDE++ 2022 worden 2 categorieën voor de productie van waterstof door elektrolyse opengesteld. Net als in eerdere jaren is er een categorie voor waterstofproductie door elektrolyse met een aansluiting op het elektriciteitsnet. In aanvulling daarop is er nu ook een categorie voor installaties met een directe aansluiting op een productie-installatie voor windenergie of met zonnepanelen.

Voor deze nieuwe categorie met een directe aansluiting geldt dat er geen subsidie mag zijn verstrekt voor de hernieuwbare elektriciteit die wordt gebruikt.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten