logo
wvhj2023
© Fabian Plock | Dreamstime.com
© Fabian Plock | Dreamstime.com
3 december 2021

De 6 onderzochte opties voor de SDE++ 2023: van plafonds tot hekjes

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius gaat de inrichting van de subsidieregeling SDE++ vanaf 2023 aanpassen via ‘hekjes’. Maar welke opties zijn nog meer onderzocht? De redactie van Solar Magazine zet ze op een rij…

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer voorgesteld om de SDE++ vanaf 2023 aan te passen middels het plaatsen van hekjes. Een hekje zorgt er, evenals een schot, voor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Maar er zijn ook nog 5 andere opties onderzocht.

Optie 1 | Huidige systeem behouden
Het voordeel van het huidige systeem is de kosteneffectiviteit; het huidige systeem waarborgt dat CO2-reductie op de meest kosteneffectieve manier wordt bereikt en daarmee ook dat CO2-reductie op de korte termijn gemaximaliseerd wordt. Het nadeel van het huidige systeem is dat kosteneffectieve technieken zoals zon-pv of CCS minder kosteneffectieve, maar op termijn wel noodzakelijke technieken zoals geothermie en groene waterstof mogelijk kunnen verdringen.

Optie 2 | Plafonds
In het geval van een plafond wordt een sector, domein of techniek beperkt, om ervoor te zorgen dat deze niet alle subsidie ontvangt. Een plafond beperkt de hoeveelheid aanvragen voor de technieken onder het plafond. Als het plafond wordt bereikt, worden er geen aanvragen meer goedgekeurd. Daardoor komen andere technieken, bijvoorbeeld duurdere technieken als een goedkopere techniek wordt beperkt, eerder aan bod. De plafonds die in de huidige SDE++-regeling zijn opgenomen zijn van zodanige hoogte, dat het plafond pas na enkele jaren bereikt wordt. Een nadeel hiervan is dat het enkele jaren duurt voordat de plafonds effect sorteren. Een voorbeeld van een plafond is de subsidiëring van de opwek van maximaal 35 terawattuur wind- en zonne-energie.

Optie 3 | Schotten
Een schot wordt gebruikt om budget te reserveren voor een specifieke sector, domein of techniek en is daarmee het spiegelbeeld van een plafond. Een schot kan ervoor zorgen dat relatief dure technieken, die op korte termijn niet kostenefficiënt zijn maar wel noodzakelijk voor het doelbereik richting 2050, toch aan bod kunnen komen. Doordat er een maximum aan elke techniek is toegekend, kan van de duurste techniek binnen een schot maar een gedeelte van de aanvragen worden gehonoreerd, maar wordt er wel subsidie toegekend aan de techniek die anders mogelijk niets had ontvangen. Binnen een schot wordt dus wel geconcurreerd op kosteneffectiviteit. Een nadeel van een schot is dat het budget niet flexibel is en altijd gekoppeld is aan de technieken binnen het schot, ook als er te weinig of te veel aanvragen zijn. Overgebleven budget binnen een schot kan niet beschikbaar komen voor andere technieken in die openstellingsronde.

Eerdere ervaringen met schotten leren volgens de staatssecretaris dat het ingewikkeld is om de optimale hoogte van een schot vast te stellen. Een te hoog budget leidt tot weinig concurrentie en het niet kunnen toewijzen van een deel van het openstellingsbudget. Dat past niet bij de urgentie van het klimaatprobleem. Een te laag budget kan echter betekenen dat veel aanvragen moeten worden afgewezen.

Optie 4 | Hekjes (voorkeursoptie van kabinet)
Een alternatief voor een schot dat tegemoetkomt aan de inflexibiliteit van een schot is een hekje, ook wel een ‘minimaal schot’ genoemd. Een hekje zorgt er evenals een schot voor dat enkele categorieën van sectoren, domeinen of technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen dan anders het geval zou zijn, terwijl binnen een hekje nog steeds wordt geconcurreerd op kosteneffectiviteit.

Het verschil met een schot is dat bij een hekje een eventueel resterend budget binnen een categorie van technieken – dat niet wordt benut vanwege een beperkt aantal aanvragen - wél direct kan worden ingezet om andere technieken te stimuleren. Zo kan het budget in elke openstellingsronde volledig worden ingezet om CO2-reducerende technieken te stimuleren en leidt dit daarmee sneller tot CO2-reductie. Hierdoor wordt ook de concurrentie tussen technieken, en daarmee de doelmatigheid van de regeling, minder beïnvloed.

Optie 5 | Open einde-regeling
Een open einde-regeling is een regeling waarbij elke aanvraag die wordt ingediend budget toegekend krijgt. Vanuit de staatssteunwetgeving is het echter verplicht een concurrerende tender te hebben, waarbij het budget limiterend is. Een open einde-regeling, waarbij elke aanvraag die wordt ingediend budget toegekend krijgt, is daarom niet uitvoerbaar binnen de huidige – en naar verwachting ook niet binnen toekomstige – staatssteunkaders van de Europese Unie.

Optie 6 | Overige instrumenten en flankerend beleid
Naast aanpassingen aan de SDE++ zijn allerlei andere instrumenten mogelijk om relatief dure technologieën voor duurzame energie te stimuleren, zoals een beauty contest, een Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI), maatwerk of het stellen van duurzaamheidsvoorwaarden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten