logo
wvhj2023
hero-image
28 oktober 2021

Ed Nijpels: ‘Houd SDE++ open voor wind- en zonne-energie tot besluit nieuw kabinet over opschalen ambitie’

Zolang er door het nieuwe kabinet geen besluit is genomen over de opschaling van de ambitie voor de productie van hernieuwbare energie, moet de SDE++ openblijven voor zon en wind op land.

Daarvoor pleit Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, in een brief aan de informateurs van het nieuwe kabinet. In de brief reageert het Voortgangsoverleg op de uitkomsten van de nieuwe Klimaat en Energie Verkenning (KEV), de Klimaatnota van het kabinet en de monitor klimaatbeleid.

5 opgaven
Nederland staat volgens Nijpels voor aanzienlijke klimaatopgaven. ‘Het Klimaatbeleid dient daarom het hart te zijn van een nieuw regeerakkoord. Een dun akkoord dat alleen besluiten over de doelen bevat, miskent de noodzaak om principiële keuzes te maken die nodig zijn voor de noodzakelijke tempoversnelling van het Nederlands klimaatbeleid.’

5 opgaven zijn volgens het voortgangsoverleg van essentieel belang voor de formatieonderhandelingen. Ten eerste maatregelen om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen van 25 procent CO2-emissiereductie in 2020. De tweede opgave is aanvullend beleid om het doel van het Klimaatakkoord – 49 procent reductie – te halen. Ten derde moeten maatregelen genomen worden om aan het hogere EU-doel in 2030 te voldoen en bovendien moet er duidelijkheid gecreëerd worden over een nationale opgave om naar 55 procent reductie te gaan. De laatste opgave is een standpunt innemen over een hoger nationaal doel om aansluiting te houden bij de koplopers in de Europese Unie die de lat hoger leggen.

Normeren en beprijzen
Het Voortgangsoverleg bepleit in de brief aan de informateurs om vaker normeren en beprijzen als instrumenten te gebruiken, naast noodzakelijke subsidies. Verder waarschuwt Nijpels dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stokt als er in een nieuw regeerakkoord geen besluiten staan om knelpunten op te lossen die meerdere sectoren raken. Dat gaat om de knelpunten in de energienetwerken zoals het volle stroomnet, waar financiering voor nodig is, en om wettelijke belemmeringen die moeten worden weggenomen. Ook gaat het om de aanpassing van wetgeving die nog gebaseerd is op een fossiele economie. Een derde belangrijk punt hier is dat lagere overheden genoeg bevoegdheden en middelen krijgen om hun rol in het klimaatbeleid uit te voeren.

Het Voortgangsoverleg pleit tot slot voor een integrale aanpak van stikstof en klimaat. Dat is nodig om tempo in beide dossiers te krijgen en te houden.

Zonneparken niet uitsluiten
Het zonder meer uitsluiten van technologieën kan Nederland zich niet veroorloven, volgens Nijpels. Daarbij neemt hij het in zijn brief aan de informateurs ook op voor zonneparken: ‘Er is regelmatig politieke discussie over het al dan niet uitsluiten van bepaalde technologieën, zoals kernenergie, biogrondstoffen (voor bepaalde toepassingen) en zonneparken op landbouwgronden. Het Voortgangsoverleg heeft al eerder gepleit voor het zo breed mogelijk openhouden van het palet aan opties: de uitdaging is te omvangrijk om op voorhand technologieën uit te sluiten. In elk geval is het van belang om zo snel mogelijk klaarheid te geven over de aanvaardbaarheid en effectiviteit van het scala van mogelijke energietechnologieën. Wij vragen een nieuw kabinet hierbij wel scherp oog te houden voor de onderlinge samenhang en consistentie tussen alle onderdelen van het klimaat- en energiebeleid. Het selectief en eenzijdig uitsluiten van opties door politiek en/of maatschappij, zonder dat er volwaardige alternatieven tegenover staan, kunnen we ons niet veroorloven.’

15 actiepunten voor het nieuwe kabinet

In zijn brief aan de informateurs stelt Ed Nijpels dat het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord 5 urgente opgaven ziet. Dit is door het overleg vertaald in de 15 volgende actiepunten voor de informateurs:

 1. Beslis over de hoogte van het nationale klimaatdoel en pas de Klimaatwet daarop aan.
 2. Beslis over de toedeling van de extra opgave, voortkomend uit het Fit for 55-pakket en een eventueel hoger nationaal doel, naar sectoren.
 3. Beslis over (uitgangspunten voor) aanvullende maatregelen om invulling te geven aan de openstaande opgaven.
 4. Leg naast noodzakelijke subsidies in belangrijke mate het accent op normeren, beprijzen en effectieve communicatie.
 5. Financier klimaatbeleid meer uit de algemene middelen en additionele financieringsstromen, naast de hantering van het principe dat de vervuiler betaalt.
 6. Maak duidelijk dat een ambitieus klimaatbeleid forse investeringen vergt, maar dat Nederland zich dat goed kan veroorloven en dat de baten ruimschoots opwegen tegen de (latere) kosten van ontoereikend beleid.
 7. Formuleer gerichte maatregelen binnen en buiten de inkomenspolitiek voor die groeperingen die de lasten die voortvloeien uit klimaatbeleid niet op kunnen brengen.
 8. Betrek de partijen van het Klimaatakkoord en burgers bij de nadere invulling van de in het regeerakkoord gestelde uitgangspunten.
 9. Snelle besluitvorming over de financiering en het wegnemen van wettelijke belemmeringen voor de aanleg van noodzakelijke energie-infrastructuur.
 10. Openhouden SDE++ voor zon en wind op land zolang de besluitvorming over een opschaling van de ambitie voor de hernieuwbare-energieproductie nog niet is afgerond, zeker wanneer projecten breedgedragen zijn en de aansluiting op het net mogelijk is.
 11. Richtinggevende besluiten over fundamentele aanpassingen aan bestaande wetgeving, die soms letterlijk en figuurlijk uit het fossiele tijdperk dateert.
 12. Zorgen dat medeoverheden (gemeenten, provincies en waterschappen) over voldoende bevoegdheden, capaciteit en middelen beschikken om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord.
 13. Heldere keuzes maken binnen een integrale aanpak stikstof en klimaat die essentieel zijn om voortgang op beide dossiers te realiseren.
 14. Niet op voorhand energietechnologieën uitsluiten voor de aanpak van het klimaatprobleem. In elk geval is het van belang om zo snel mogelijk klaarheid te geven over de aanvaardbaarheid en effectiviteit van het scala van mogelijke energietechnologieën.
 15. Besluiten tot een krachtige arbeidsmarkt- en scholingsaanpak om knelpunten gericht aan te pakken en bij te dragen aan een innovatieve economie met goede banen.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten