Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Wijziging Woningwet: woningcorporaties mogen gehele daken benutten voor zonnepanelen
© Sint Joseph

Wijziging Woningwet: woningcorporaties mogen gehele daken benutten voor zonnepanelen

Door de voorgestelde wijziging van de Woningwet kunnen woningcorporaties in de toekomst gehele daken van appartementencomplexen benutten voor zonnepanelen. Dat blijkt uit de bijbehorende internetconsultatie.

De Woningwet wordt gewijzigd naar aanleiding van de evaluatie die in 2019 op de herziene Woningwet is uitgevoerd.

Voor zomer 2020 in Tweede Kamer
De conclusie van de evaluatie was dat de hoofddoelen worden bereikt. Wel kan de werking van de wet beter. De conceptwijzigingen richten zich daarom op het verbeteren van de werking van de Woningwet en op het vergroten van de toekomstbestendigheid, door meer ruimte voor lokale invulling te geven, ruimte voor meer risicogericht toezicht en het beperken van administratieve lasten.

De internetconsultatie loopt van zaterdag 30 november 2019 tot 17 januari 2020. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies. Naar verwachting zal de gewijzigde Woningwet voor de zomer van 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kamervragen na artikel Solar Magazine
Eerder dit jaar meldde minister Ollongren in antwoord op Kamervragen dat de rijksoverheid het voor woningcorporaties mogelijk wil maken om gehele daken van appartementencomplexen te benutten voor zonnepanelen. Dit meldt minister Ollongren in antwoord op Kamervragen. PvdA-Kamerleden William Moorlag en Henk Nijboer hebben naar aanleiding van een artikel in Solar Magazine Kamervragen gesteld over woningcorporaties die belemmerd worden bij de uitrol van zonnepanelen

Een klokkenluider trok dit jaar bij de redactie van Solar Magazine aan de bel. Vanwege het ontbreken van rechtstreekse, individuele aansluitingen van de zonnepanelensystemen naar alle individuele huurders, zou het aanbrengen van zonnepanelen door de woningcorporatie van de klokkenluider volgens de Autoriteit Woningcorporaties buiten de toegestane activiteiten vallen. Door het wijzigingsvoorstel van de Woningwet wordt dit in de nabije toekomst wel toegestaan.

Op gelijke voet met vastgoedeigenaren
‘Het is niet wenselijk dat de Woningwet toegelaten instellingen onnodig belemmert in de verduurzaming van het eigen bezit’, is te lezen in de memorie van toelichting van het wijzigingsvoorstel van de Woningwet. ‘In de praktijk blijkt de regelgeving en de interpretatie daarvan tot het knelpunt te leiden dat toegelaten instellingen hun eigen vastgoed niet optimaal kunnen inzetten voor verduurzaming. De regering acht het wenselijk dat toegelaten instellingen voor de verduurzaming op of aan het eigen bezit dezelfde investeringen kunnen doen als andere vastgoedeigenaren. Daartoe wordt voorgesteld in artikel 1 van de Woningwet het met de Omgevingswet per abuis vervallen begrip “voorziening” weer te introduceren en uit te breiden met maatregelen die beogen de energetische kwaliteit van een gebouw te verbeteren. Hieronder worden zowel isolerende maatregelen aan het gebouw als energieopwekkende installaties aan het gebouw of bijbehorende grond verstaan. Zo wordt voorkomen dat duurzaamheidsinvesteringen die niet direct leiden tot een verbetering van de indeling van de woongelegenheid of van het woongerief, niet toegestaan zouden zijn. Daarnaast wordt hiermee beoogd te benadrukken dat energieopwekking op of aan het eigen vastgoed nu ook mogelijk is zonder dat dit een directe dienst aan bewoners betreft.’

Deze wijziging leidt ertoe een fysieke verbinding tussen energieopwekkende installaties – zoals zonnepanelen – en de individuele energiemeter van een huurwoning niet nodig is: ‘De toegelaten instelling kan de opgewekte energie direct terugleveren aan het net en op gewenste wijze verrekenen met bewoners of opbrengsten inzetten voor andere activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. Toegelaten instellingen kunnen daarnaast deelnemen in een energiecoöperatie, waarin zij als ‘bedrijf’ samen met huurders, bedrijven en/of gemeenten kunnen samenwerken bij het opwekken, transporteren en gebruiken van duurzame energie in collectief beheer. Voorwaarde hierbij is dat toegelaten instellingen ook eigen vastgoed en energieopwekkende installaties in de energiecoöperatie inbrengen. Deelnemen in een energiecoöperatie zonder dat eigen vastgoed ter beschikking wordt gesteld is niet toegestaan, omdat daarmee wordt deelgenomen in grootschalige energieopwekking. Dergelijke activiteiten liggen buiten de expertise en het werkdomein van toegelaten instellingen.’

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Kieszon zoekt:

DC Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
CCL Solar B.V. zoekt:

Account Manager Benelux

Fulltime (40 uur) - Nieuwegein
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!