logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
24 september 2019

Tweede Kamer neemt moties aan om problemen met netcapaciteit te bestrijden

De leden van de Tweede Kamer hebben vandaag meerdere moties aangenomen om de problemen met de netcapaciteit bij het aansluiten van onder meer zonneparken en dakgebonden zonnestroomsystemen te lijf te gaan.

In navolging van het overleg met minister Wiebes en zijn Kamerbrief over de verplichte transportindicatie voor nieuwe SDE+-projecten dienden diverse Tweede Kamerleden 2 weken geleden een reeks moties in over gebrekkige netcapaciteit.

Transportindicatie
Dit nadat minister Wiebes in een Kamerbrief gemeld had dat de netbeheerders een aanvraag voor een transportindicatie – deze hebben projectontwikkelaars voortaan nodig om subsidie aan te vragen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) – alleen mogen weigeren in gebieden waar de ACM congestie heeft vastgesteld. Bovendien moet er een onderzoek zijn geweest naar alle mogelijkheden tot congestiemanagement. De minister zegde daarbij toe dat de transportindicatie voor nieuwe projecten wordt toegekend op basis van het principe ‘ja tenzij’. 

Motie voor toch behandelen subsidieaanvraag met negatieve transportindicatie aangenomen
De motie van GroenLinks-kamerlid Tom van der Lee over het toch behandelen van een SDE+-aanvraag met een negatieve transportindicatie (nr. 379) is aangenomen. De motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat wanneer de ACM een klacht over een negatieve transportindicatie gegrond verklaart, de betrokken SDE+-aanvraag alsnog in dezelfde SDE+-ronde in behandeling wordt genomen.’

Motie voor versnellen opslagtechnieken aangenomen
De motie van D66-kamerlid Matthijs Sienot over de stimulering van energieopslag om de problemen met netcapaciteit te bestrijden (nr. 381) werd aangenomen. Ook deze motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er zich blijvende problemen voordoen met gebrekkige netcapaciteit in Nederland, met name in de noordelijke provincies; overwegende dat Nederland de doelstelling van 16 procent hernieuwbare-energieopwekking dient te bereiken in 2023 en daarbij aansluiting van duurzame-energieprojecten op het elektriciteitsnet van cruciaal belang is; verzoekt de regering om spoedig met oplossingen te komen voor de huidige problemen in het Noorden, door naast de optimalisatie van het huidige net via aangepaste wet- en regelgeving ook te kijken naar mogelijke versnelling in opslagtechnieken zoals accu's en groene waterstof; verzoekt de regering tevens de Kamer daarover begin 2020 te informeren.’

Motie voor verbod zonneparken bij nationale natuurgebieden afgewezen
De motie van Partij voor de Dieren-kamerlid Lammert van Raan om nationale natuurgebieden uit te sluiten als locatie voor zonneparken (nr. 385) werd afgewezen. De SP (14), Partij van de Arbeid (9), Van Kooten-Arissen (1), 50PLUS (4) Partij voor de Dieren (4), PVV (20) en Forum voor Democratie (2) stemden voor de motie. Deze 54 stemmen waren echter niet genoeg voor een Kamermeerderheid.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Dik-Faber verzoekt nieuwe zonneparken te toetsen aan de zonneladder; constaterende dat natuurgebieden zich op de bovenste sport van de zonneladder bevinden; constaterende dat de minister stelt dat vrijwel alle provincies natuurgebieden uitsluiten; van mening dat het in geen enkele provincie wenselijk is om zonneparken in natuurgebieden aan te leggen; verzoekt de regering nationaal natuurgebieden uit te sluiten als locatie voor nieuwe zonneparken, en gaat over tot de orde van de dag.’

Minister Wiebes had de motie van Van Raan eerder al ontraden, omdat hij het een aangelegenheid van regionale overheden vindt.

Motie voor onderzoek naar voorrang kleinere projecten aangenomen
De motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder voor een juridisch onderzoek naar voorrang voor kleinere projecten bij het verkrijgen van netcapaciteit (nr. 386) is aangenomen. Deze motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleine en coöperatieve duurzame-energieprojecten bijdragen aan het draagvlak voor de energietransitie; verzoekt de regering te onderzoeken hoe juridisch vormgegeven kan worden dat kleine en coöperatieve projecten wel kunnen doorgaan in gebieden waar een netcapaciteitstekort dreigt, en gaat over tot de orde van de dag.’

Motie voor voorrang kleinschalige initiatieven afgewezen
De motie van PvdA-kamerlid William Moorlag om kleinschalige projecten daadwerkelijk voorrang te verlenen bij het verkrijgen van netcapaciteit (nr. 388) werd afgewezen. De SP (14), Partij van de Arbeid (9), Van Kooten-Arissen (1), GroenLinks (14), Partij voor de Dieren (4), DENK (3), 50PLUS (4) en SGP (3) stemden voor de motie. Deze 52 stemmen waren echter niet genoeg voor een Kamermeerderheid.

De motie luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat kleinschalige duurzame-energieprojecten van verenigingen, scholen, boeren en bedrijven vrijwel geen kans maken in gebieden waar grote ontwikkelaars een enorm beslag op de schaarse netcapaciteit leggen; overwegende dat dit schadelijk is voor de kleinschalige regionale economie en voor het draagvlak voor de energietransitie, en tegengesteld aan de wens van de Kamer om zo veel mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen in plaats van op agrarische grond; verzoekt de regering om op grond van het algemene publieke belang kleinschalige initiatieven voorrang te geven bij aansluiting op het elektriciteitsnet, en gaat over tot de orde van de dag.’

Motie voorkomen stop-en-go-moment postcoderoosregeling aangenomen
De motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber om een stop-en-go-moment voor de postcoderoosregeling te voorkomen (nr. 390) is aangenomen. Deze motie kon in de Tweede Kamer rekenen op een brede steun. Enkel de PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de motie en het net uit de VVD-fractie gezette lid Wybren van Haga was niet bij de stemmingen aanwezig.

De motie (nr. 390) luidde als volgt: ‘De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Klimaatakkoord als ambitie staat opgenomen dat 50 procent van de lokale productie uit wind of zon in eigendom moet komen van de lokale omgeving; overwegende dat er meer dan 480 energiecoöperaties zijn in Nederland en een deel van die coöperaties nu reeds (pv-)opwekinstallaties in eigendom heeft en daarmee invulling geeft aan de ambitie in het Klimaatakkoord; overwegende dat de inkomsten van deze energiecoöperaties op dit moment grotendeels afhankelijk zijn van de Regeling Verlaagd Tarief; overwegende dat door de afgesproken verlaging van de energiebelasting op elektriciteit deze coöperaties financieel in de gevarenzone komen; overwegende dat gewerkt wordt aan een nieuwe, robuuste regeling per 2021; spreekt uit dat energiecoöperaties met een eigen opwekinstallatie geen negatieve gevolgen mogen ondervinden van de afspraken in het Klimaatakkoord betreffende de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit; verzoekt de regering voor de begroting EZK duidelijkheid te geven over een nieuwe regeling per 2021, inclusief beschikbaar budget; verzoekt de regering tevens er met een soepele overgang voor te zorgen dat in 2020 geen “stop-en-go”-moment ontstaat, en gaat over tot de orde van de dag.’

Staatsrechtelijk gezien kan het kabinet de aangenomen moties naast zich neerleggen, maar gezien de brede steun uit de Tweede Kamer is dit niet heel waarschijnlijk.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten