Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
AFM geeft oprichters PowerField boete: sanctie verlaagd van 2 miljoen euro naar 75.000 euro

AFM geeft oprichters PowerField boete: sanctie verlaagd van 2 miljoen euro naar 75.000 euro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de 2 oprichters van PowerField - Symen Jellema en Jean-Louis Bertholet - een boete van 75.000 euro opgelegd voor het aanbieden van obligaties zonder prospectus.

Het NRC Handelsblad maakte in mei 2018 via een uitgebreide reportage melding van omstreden grondhandel door Powerfield. De kwestie leidde tot Kamervragen en een reactie van minister Wiebes. Henk Bleker, sinds deze maand directeur van Powerfield, besloot afgelopen oktober aan te blijven na de afronding van een onafhankelijk onderzoek naar de handelswijze van PowerField bij grondtransacties. 

PowerField maakte vorige week bekend een reorganisatie door te voeren. Symen Jellema vertrok als directeur en Henk Bleker is de nieuwe algemeen directeur. De reorganisatie wordt volgens het bedrijf uitgevoerd in verband met sterke groei. Die berichtgeving komt met de huidige wetenschap dat de AFM beide oprichters een boete heeft opgelegd in een ander daglicht te staan. 

'Uitgesloten dat gerenommeerde partijen willen samenwerken'
Temeer omdat Bertholet in zijn zienswijze (red. te vinden in het door de AFM gepubliceerde boetebesluit) schrijft dat: 'de openbaarmaking van de persoonsgegevens van de heer Bertholet onevenredig is en door publicatie zou ook aan de betrokken partijen in onevenredige mate schade berokkend worden. Een volledige publicatie van het boetebesluit zou ertoe leiden dat het welhaast is uitgesloten dat gerenommeerde partijen willen samenwerken met ‘[…]’ dan wel de heer Bertholet, waardoor ‘[…]’ zijn bedrijfsvoering zal moeten staken. ‘[…]’ kan de zonneparken namelijk niet (allemaal) zelf realiseren.' Ook Jellema voert ditzelfde argument aan bij de AFM. De AFM heeft echter nu toch besloten de boetebesluiten te publiceren, waarbij de naam PowerField vreemd genoeg op geen enkele manier genoemd wordt in de boetebesluiten.

Zonneperceel
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft al op 28 december jongstleden de 2 bestuurlijke boetes van elk 75.000 euro opgelegd aan Jellema en Bertholet. De boetes zijn opgelegd omdat verschillende ondernemingen onder de naam Zonneperceel obligaties aan het publiek hebben aangeboden zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus en Bertholet en Jellema daarvoor verantwoordelijk zijn. Aanvankelijk bedroeg de boete 2 miljoen euro per persoon, maar de AFM heeft deze verlaagd naar 75.000 euro per persoon.

Het aanbieden van effecten zonder een door de AFM goedgekeurd prospectus is verboden. Beleggen in effecten, zoals aandelen en obligaties, brengt risico’s met zich. Met een prospectus krijgt een belegger inzicht in de risico’s van de effecten en de uitgevende instelling en kan hij zijn beleggingsbeslissing baseren op alle informatie die hij daarvoor nodig heeft.

Ernstige overtreding
In 2016 zijn onder de naam Zonneperceel verschillende ondernemingen opgericht die gronden aankochten in Nederland waarop zonneparken worden gerealiseerd. Onder de naam Zonneperceel werden door de verschillende ondernemingen obligaties aangeboden van 1.000 of 2.500 euro per stuk. Voor de uitgifte van die obligaties is de prospectus vereist, behalve als de totale waarde van de aangeboden effecten onder een vrijstellingsgrens blijft (red. destijds 2,5 miljoen euro, inmiddels 5 miljoen euro over een periode van 12 maanden). Per onderneming kwam de waarde niet boven deze vrijstellingsgrens uit, maar omdat de verschillende Zonneperceel-ondernemingen in een groep met elkaar zijn verbonden, moeten de aanbiedingen bij elkaar worden opgeteld. De totale waarde van de aanbieding komt daarmee op bijna 13 miljoen euro. Daarom gold de verplichting om een goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen, wat verschillende Zonneperceel-ondernemingen hebben nagelaten. Door het ontbreken van een prospectus hebben beleggers hun beslissing om obligaties te kopen niet kunnen baseren op alle informatie die zij daarvoor nodig hadden en waar zij recht op hadden. Dat is een ernstige overtreding.

Al sinds 2016 in vizier AFM 
De overtredingen vonden al plaats in 2016. Uit de gepubliceerde boetebesluiten blijkt dat de AFM Zonneperceel BV al in 2016 heeft gecontacteerd over mogelijke onjuistheden. Vervolgens is de AFM op 4 april 2017 een onderzoek gestart naar de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wet handhaving consumentenbescherming door Zonneperceel BV. Aanleiding voor dit onderzoek waren teksten op de website zonneperceel.nl waaruit bleek dat onder de naam ‘Zonneperceel’ obligaties werden aangeboden.
Uiteindelijk heeft de AFM op 25 oktober 2018 zowel Jellema als Bertholet in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete. De AFM heeft dit besloten omdat zij vanwege hun positie als bestuurder en vertegenwoordiger van de ondernemingen feitelijk leidinggevers zijn. 

Boete verlaagd tot 75.000 euro
De AFM heeft uiteindelijk besloten in dit geval boetes van 75.000 passend te vinden. Voor de overtreding staat normaliter een bedrag van 2 miljoen euro. De ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid geven in dit geval geen aanleiding voor een verhoging of een verlaging van dit basisbedrag. Wel zijn de boetes op grond van de evenredigheid en draagkracht verlaagd tot 75.000 euro. 
In de boetebesluiten van de AFM voor Jellema en Bertholet wordt hierover het volgende geschreven: 'De AFM is van oordeel dat er geen sprake is van feiten of omstandigheden die duiden op een verminderde of verhoogde ernst van de overtreding. De stelling van de heer Jellema (red. en Bertholet) dat obligatiehouders niet benadeeld zouden zijn door de overtreding, gaat niet op en doet dan ook niet af aan de ernst van de overtreding. ... De AFM ziet per saldo geen aanleiding voor een verhoging of verlaging van het basisbedrag op grond van de ernst en/of duur van de overtreding, zodat de boete voor de overtreding blijft staan op 2 miljoen euro.'

Jellema en Bertholet: draagkracht voor boete onvoldoende
Toch besluit de AFM uiteindelijk de boetes te verlagen. Hierover schrijft de AFM in zowel het boetebesluit van Jellema als Bertholet: 'De heer stelt dat zijn draagkracht onvoldoende is om een bestuurlijke boete te voldoen van het basisbedrag van 2 miljoen euro of bedragen in die orde van grootte. Bij oplegging van een boete in deze orde van grootte zal hij, aldus de heer Jellema (red. en Bertholet), in dusdanige moeilijkheden komen dat hij niet meer kan voldoen aan zijn lopende verplichtingen en hij zijn faillissement zal moeten aanvragen.'

Des te opmerkelijker is het dat de AFM stelt dat zowel Jellema als Bertholet onvoldoende inzicht hebben gegeven in hun actuele financiële positie om hun draagkracht met enige nauwkeurigheid te kunnen vaststellen. Op basis van de beschikbare gegevens kan de AFM zelfs niet goed bepalen in welke categorie uit de draagkrachttabel van het AFM-boetetoemetingsbeleid het vermogen van beide heren valt. Wel wil de AFM aannemen dat dit vermogen het grensbedrag van 2 miljoen euro niet overstijgt, wat betekent dat de AFM de ‘10%-categorie’ van toepassing verklaart en het boetebedrag op grond van draagkracht derhalve verlaagt tot 200.000 euro. Vervolgens concludeert de AFM dat een boete van dit bedrag in dit geval nog onevenredig hoog is. 'Mede gelet op de omvang van de Zonneperceelentiteiten waarbinnen de overtreding zich heeft afgespeeld en de omstandigheid dat niettegenstaande de hiervoor vastgestelde ernst van de overtreding de impact ervan vooralsnog beperkt lijkt in die zin dat niet gebleken is van financiële benadeling van obligatiehouders (waarbij uitdrukkelijk de kanttekening moet worden gemaakt dat het niet aan de AFM is om dit te onderzoeken en de AFM dit ook niet actief heeft gedaan), verlaagt de AFM het boetebedrag verder tot 75.000 euro'.

Bleker: er is niet veel aan de hand
Overigens hebben zowel Jellema als Bertholet bezwaar aangetekend tegen de opgelegde boete. Hierdoor kan het nog geruime tijd duren voor de boetes onherroepelijk zijn.

Powerfield-directeur Henk Bleker heeft inmiddels aan het Dagblad van het Noorden laten weten dat 'er niet veel aan de hand is', 'het 3 jaar geleden is' en 'er op een goede manier business gedaan wordt'. Bleker meldt ten slotte dat Jellema en Bertholet de boetes zelf zullen betalen.

Dit heeft een update gehad (oorspronkelijk bericht 15 maart 2019).

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Solarcentury zoekt:

Junior Projectontwikkelaar Zonneprojecten

Solarcentury zoekt een Junior Projectontwikkelaar Zonneprojecten.
Fulltime • Helmond
Zonnegilde zoekt:

Technisch Projectmanager PV-installaties

Zonnegilde zoekt een technisch Projectmanager PV-installaties
Fulltime • Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!