Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Wiebes: ‘In april maatregelenpakket om Klimaatdoel alsnog te halen’
foto: rijksoverheid

Minister Wiebes: ‘In april maatregelenpakket om Klimaatdoel alsnog te halen’

Het kabinet presenteert in april een maatregelenpakket om het Klimaatdoel alsnog te halen. Dat stelt minister Wiebes in de kabinetsappreciatie van het PBL-rapport dat afgelopen week openbaar werd.

Wiebes reageert in zijn Kamerbrief op het rapport ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport stelt het PBL dat de Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 niet in zicht zijn. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent. Daarmee wordt het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, niet gehaald.

Energieakkoordpartijen aan zet
Het is volgens Wiebes nu aan de Energieakkoordpartijen om naar aanleiding van de analyse van het PBL te bezien wat zij zullen doen om de doelstellingen met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing en de overige doelen uit het Energieakkoord binnen bereik te brengen.

Wiebes merkt verder ten faveure van het kabinet op dat nog niet alle aanvullende maatregelen die in het afgelopen jaar zijn aangekondigd in de Uitvoeringsagenda 2018 van het Energieakkoord door het PBL volledig konden worden meegenomen in de analyse. ‘Zo worden bijvoorbeeld de inspanningen van Aedes, om te voldoen aan de afspraak om in 2020 een gemiddeld label B te realiseren, nog niet gewaardeerd en is de inschatting van de productie van windenergie op land lager dan door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in de laatste monitor wordt voorzien’, aldus Wiebes.

Draagvlak transitie behouden
Verder kondigt de minister maatregelen van de regering aan. ‘Op basis van de nieuwe PBL-prognose zal het kabinet besluiten welke maatregelen het kan nemen om de CO2-uitstoot op korte termijn verder terug te dringen. Het kabinet is volop aan de slag met de uitvoering van het vonnis. Uiteraard is het daarbij van belang dat het gaat om maatregelen waarmee het klimaat echt geholpen is en die het draagvlak voor de transitie ook op de langere termijn behouden. Het kabinet ziet zich hiermee gesteld voor een zeer moeilijke opgave.’

Op dit moment werkt het kabinet volgens Wiebes diverse mogelijke maatregelen uit die kunnen worden ingezet om in 2020 extra CO2-reductie te realiseren. ‘Het kabinet hecht er daarbij veel waarde aan om maatregelen te treffen die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Maatregelen die bijdragen aan emissiereductie in Nederland maar die leiden tot weglekeffecten van CO2-uitstoot naar het buitenland moeten zoveel als mogelijk worden voorkomen. In 2017 is uw Kamer reeds geïnformeerd dat, indien 25 procent gehaald moet worden en de maatregelen uit het Energieakkoord hiervoor onvoldoende effect hebben, het vervroegd sluiten van een kolencentrale die geen biomassa bijstookt in beeld komt.’

Financiële consequenties
De komende weken zal het kabinet volgens Wiebes alle mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan CO2-reductie in 2020 nader uitwerken. ‘Daarbij wordt in kaart gebracht of deze maatregelen technisch en juridisch realiseerbaar zijn, wat de financiële consequenties zijn en welke overige (maatschappelijke) effecten met de uitvoering van de maatregelen gepaard gaan. Omdat het een forse aanvullende opgave betreft, wil het kabinet een gedegen afweging maken waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de uitvoering van het vonnis, en anderzijds aan de eventueel negatieve gevolgen van maatregelen. Bovendien speelt daarbij nog de vraag op welke wijze moet worden omgegaan met de onzekerheidsbandbreedte en de aannames over onder andere de ontwikkeling van de CO2-prijs en de aanvullende beleidsmaatregelen die door het PBL in de actualisatie worden gehanteerd. Het kabinet streeft ernaar om in april een maatregelenpakket te presenteren.’

Het uitgangspunt is dat het maatregelenpakket door het PBL kan worden meegenomen in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019. In deze integrale doorrekening zal, op basis van een actualisatie van externe factoren, het bestaande beleid en het aanvullende maatregelenpakket, opnieuw inzicht worden geboden in de verwachte broeikasgasreductie in 2020.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
SolarComfort zoekt:

Leerling Monteur Zonnepanelem

32-40 uur - De Chamotte 32, 4191 GT Geldermalsen
Zonnegilde B.V. zoekt:

Monteur PV-installaties Woningbouw

Fulltime (40 uur) - Betonstraat 9, 8263 BL Kampen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!