logo
wvhj2023
© F11Photo | Dreamstime.com
© F11Photo | Dreamstime.com
11 juni 2024

Ambtenaren vragen afbouwpad voor salderingsregeling zonnepanelen te overwegen

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vinden dat het nieuwe kabinet moet overwegen om alsnog een afbouwpad voor de salderingsregeling van zonnepanelen te hanteren.

Als het aan de PVV, VVD, NSC en BBB ligt, wordt de salderingsregeling zonder afbouwpad per 1 januari 2027 volledig stopgezet.

Twijfels
In een analyse van het hoofdlijnenakkoord van de 4 nieuwe regeringspartijen uitten de ambtenaren van het ministerie hun twijfels bij dat voornemen.  

‘Afschaffing van de salderingsregeling in 2027 kan tot onrust in de residentiële zon-pv markt leiden en verslechtert de businesscase vooral voor zonnepanelen op huurwoningen’, schrijven de ambtenaren. ‘De Energieprestatievergoeding (EPV) zal hierdoor mogelijk niet aantrekkelijk genoeg meer zijn voor verhuurders en er is ook geen compensatie geregeld, waar de Tweede Kamer wel om gevraagd heeft bij het voorgaande besluitvormingstraject (100 miljoen euro).’

Constituerend beraad
Het stopzetten van de salderingsregeling wordt door de ambtenaren benoemd als aandachtspunt voor het constituerend beraad. Dat is de bijeenkomst van alle kandidaat-ministers van een nieuw kabinet. Tijdens deze ‘oprichtingsvergadering’ van het kabinet worden onder meer afspraken gemaakt over de exacte taakverdeling van de ministers.

‘Overweeg salderingsregeling via afbouwpad te doen in plaats van plotselinge afschaffing om schokeffecten te voorkomen’, is de boodschap van de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het constituerend beraad.

Ander geluid
Bij de ambtenaren van het Directoraat-generaal Economie en Digitalisering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een iets ander geluid te horen.

‘Het afschaffen van de salderingsregeling vermindert de prikkel om elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnet en vermindert daarmee de netcongestie’, schrijven de ambtenaren. ‘Door het afschaffen van de salderingsregeling neemt het voordeel voor huishoudens en ondernemers die investeren in zonnepanelen af en wordt de terugverdientijd langer. Desondanks blijft het de verwachting dat de opbrengst over de levensduur ruimschoots positief blijft. Het loont dus nog steeds om panelen te plaatsen, al zal de groei afnemen.’

Doel bereikt
Bovendien concluderen de ambtenaren dat het salderen zijn beste tijd heeft gehad: ‘De salderingsregeling is een aantal jaar geleden ingevoerd als stimuleringsmaatregel zodat mensen zonnepanelen zouden aanschaffen. Er kan worden beargumenteerd dat dit doel inmiddels is bereikt. Veel huishoudens hebben zonnepanelen aangeschaft.’

Bovendien merken ze op dat voor de uitvoering volledige afschaffing van de regeling in 1 keer het meest eenvoudig is. ‘Voor de installatiebranche kan dit leiden tot een relatief grote terugval in de vraag.’ Tot slot merken ze op dat – nu de motie van het CDA is aangenomen met het verzoek om het wetsvoorstel voor het stoppen van het salderen dit najaar te behandelen – het wetgevingstraject snel gestart zal moeten worden.

‘Doelen niet haalbaar’

In hun analyse over het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB constateren de ambtenaren dat de mondiale, Europese en nationale afspraken en doelstellingen voor het Klimaat- en energiebeleid blijven gehandhaafd. Het ontbreekt volgens hen echter aan duidelijkheid over langetermijndoelen via normering. Ook wijzen ze erop dat de middelen die nodig zijn om de doelen te realiseren – 6 miljard euro voor de gebouwde omgeving tot 2030 en een veelvoud daarvan voor de energieinfrastructuur en overige sectoren voor onder meer het verhelpen van netcongestie – echter ontbreken. ‘Daarom lijken de doelen niet haalbaar’, concluderen de ambtenaren. ‘Netcongestie is een urgent probleem waarvoor aanvullende beleidsinzet urgent is voor zowel de transitie in de gebouwde omgeving, de woningbouw als de economische ontwikkeling. Momenteel lijken hier geen middelen voor te zijn gereserveerd.’

‘Daarnaast leiden de aangekondigde maatregelen juist tot een afzwakking van het beleid dat gericht is op de klimaatdoelen, knelpunten in de uitvoering zoals netcongestie en het ontzorgen van kwetsbare groepen’, is te lezen in de ambtelijke analyse. ‘Dit is niet direct strijdig met aangekondigd beleid, maar wel met het realiseren van de doelen. Daarnaast zet het akkoord een streep door de normering efficiënte verwarmingsinstallaties, die een belangrijke rol speelt in de warmtepompstrategie.’

‘De doelstelling om in 2030 16 procent energiebesparing te realiseren lijkt onder druk te komen staan doordat de normering efficiënte verwarmingsinstallaties niet doorgaat’, vervolgen ze. ‘Deze afspraak is bindend en is onderdeel van de EPBD-implementatie (red. de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen) waaronder de renovatieroadmap voor de gebouwde omgeving waarin we de route naar doelbereik moeten uitstippelen. Deze moet in 2025 bij de Europese Commissie ingediend worden met beleidsinzet om doelen te halen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten