logo
wvhj2023
© Jan Kranendonk | Dreamstime.com
© Jan Kranendonk | Dreamstime.com
8 februari 2023

Salderingsregeling: Tweede Kamer legt hoogte terugleververgoeding en salderen per tariefperiode in wet vast

De Tweede Kamer heeft bij de stemming over de afbouw van de salderingsregeling amendementen aangenomen om de hoogte van de terugleververgoeding tot 2027 in de wet vast te leggen en te salderen per tariefperiode.

In de Tweede Kamer bleek er niet alleen een meerderheid voor het wetsvoorstel van minister Jetten om de salderingsregeling per 1 januari 2025 af te bouwen, maar ook een meerderheid voor 10 van de ingediende moties en 6 van de ingediende amendementen. Waar een aangenomen motie een verzoek is – dat minister Jetten en het kabinet naast zich neer kunnen leggen – leidt een aangenomen amendement direct tot de wijziging van een wetsvoorstel.

Motie Fractie Van Haga: variabele beprijzing onderzoeken
Wybren van Haga (Fractie Van Haga) diende een motie in over het onderzoeken van de bijdrage van variabele beprijzing aan het dempen van de pieken op het stroomnet. De motie, die eerder al kon rekenen op goedkeuring van minister Jetten, is met 136 voorstemmen en 14 tegenstemmen aangenomen.

Motie VVD: Europese productie zonnepanelen
Silvio Erkens (VVD) diende met succes een motie in voor een onderzoek naar hoe beleid kan stimuleren dat er meer zonnepanelen worden geproduceerd in Nederland en Europa. De motie kon rekenen op 144 voorstemmen en 6 tegenstemmen.

Motie VVD: onderzoek naar knelpunten buurt- en thuisbatterij
Met zijn tweede motie vraagt Erkens – samen met Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Raoul Boucke (D66) – minister Jetten extra onderzoek te doen naar de buurt- en thuisbatterij om knelpunten te inventariseren en op te lossen. De motie kreeg 145 voorstemmen en 5 tegenstemmen.

Motie ChristenUnie en D66: achterstand huurwoningen verkleinen
De motie van Grinwis en Boucke vraagt het kabinet de uitrol van zonnepanelen bij huurwoningen te versnellen en het gesprek met woningcorporatiekoepel Aedes aan te gaan en de uitkomsten daarvan te betrekken bij het aanvullende pakket klimaatmaatregelen. De motie kreeg 139 voorstemmen en 11 tegenstemmen.

Motie SP: berekening voordeel energieleveranciers
Renske Leijten (SP) vroeg met een motie om onderzoek naar de invloed van zonnestroom op de algemene consumentenprijs en welk voordeel energieleveranciers hebben bij het doorverkopen van goedkope zonnestroom. De motie kon rekenen op 141 voorstemmen en 9 tegenstemmen.

Motie D66: peer-to-peerlevering mogelijk maken
Boucke heeft samen met Grinwis ook een motie ingediend om het onderling delen – zogenaamde peer-to-peerlevering – van zonne-energie voor consumenten mogelijk te maken. De motie kreeg 142 voorstemmen en 8 tegenstemmen.

Motie BBB: onderbouw prijsdaling zonnepanelen
Caroline van der Plas (BBB) wil van minister Jetten een onderbouwing ontvangen van de verwachte prijsdaling van zonnepanelen en had daartoe een motie ingediend. Ook die motie haalde het, met 145 voorstemmen en 5 tegenstemmen.

Motie BBB: uitbreiden stroomnet
Van der Plas (BBB) diende verder een motie in om netbeheerders beter te helpen bij het uitbreiden van het stroomnet. Het bleek de enige motie waar álle Tweede Kamerleden voor stemden.

Motie CDA en BBB: eigen verbruik stimuleren
Henri Bontenbal (CDA) vroeg samen met Van der Plas via een motie ook aandacht voor het verhogen van het zelfverbruik van de door consumenten opgewekte zonne-energie. Die kreeg 133 voorstemmen en 17 tegenstemmen.

Motie SGP en CDA: onafhankelijk onderzoek terugverdientijd
Chris Stoffer (SGP) diende samen met Bontenbal een motie in om de terugverdientijd van zonnepanelen te monitoren. De motie vraagt om elk jaar in aanloop naar het Belastingplan onafhankelijk inzicht te geven in de actuele terugverdientermijn voor investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers. De motie kreeg 136 voorstemmen en 14 tegenstemmen.

Amendement Omtzigt: redelijke vergoeding nooit negatief
Pieter Omtzigt (Fractie Omtzigt) diende samen met  Van Haga, Erkens en Grinwis een amendement in om te zorgen dat de redelijke vergoeding voor zonnepaneeleigenaren nooit negatief kan zijn. Het amendement kon rekenen op 131 voorstemmen en 19 tegenstemmen.

Amendement ChristenUnie: extra evaluatiemoment
Grinwis en Erkens hebben ook met succes een amendement ingediend om de evaluatiebepaling te verduidelijken en een extra evaluatiemoment in te bouwen. Nu het amendement is aangenomen, wordt de afbouw niet alleen aan het begin van de afbouwperiode – begin 2025 – geëvalueerd, maar ook halverwege, oftewel begin 2028. Het amendement kreeg 128 voorstemmen en 22 tegenstemmen.

Amendement D66: netaansluiting delen
Boucke diende ook nog een amendement in om energieopslag- en conversie-installaties een netaansluiting te delen met een wind- of zonnepark via cable pooling. Dat amendement kreeg 125 voorstemmen en 25 tegenstemmen.

Amendement GroenLinks: energieverbruiksgegevens verschaffen
Suzanne Kröger (GroenLinks) had een amendement ingediend over het op verzoek van omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van afnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden. Dat amendement kreeg 121 voorstemmen en 29 tegenstemmen.

Amendement CDA: salderen per tariefperiode
Bontenbal diende samen met Boucke, Erkens, Grinwis en Stoffer een belangrijk amendement in om te zorgen dat in de wet vastgelegd wordt dat het te salderen percentage per tariefperiode wordt toegepast. Hij zorgt zo dat duidelijk wordt gemaakt tegen welk tarief zonnestroom gesaldeerd moet worden door energieleveranciers wanneer een klant in de toekomst slechts een deel van de geleverde elektriciteit mag salderen. Het amendement mocht rekenen op 95 voorstemmen en 55 tegenstemmen.

Wanneer een klant slechts een deel van de geleverde elektriciteit mag salderen, zou de mogelijkheid voor energieleveranciers kunnen ontstaan om voor het te salderen deel van de geleverde elektriciteit het voor hen meest gunstige, en daarmee voor de klant ongunstige, tarief te hanteren. De wet biedt door het aangenomen amendement nu echter duidelijkheid over de wijze waarop de salderingsregeling moet worden toegepast door energieleveranciers. Ze zijn hieraan gebonden en kunnen hier geen eigen keuze meer in maken. Daardoor zullen er tussen energiebedrijven geen verschillen zijn voor wat betreft de toepassing van de salderingsregeling.

Amendement VVD: hoogte terugleververgoeding wettelijk vastleggen
Het laatste amendement was van Erkens – en werd samen met Grinwis, Bontenbal en Boucke ingediend –  en regelt dat de hoogte van de terugleververgoeding tot 1 januari 2027 wettelijk vastgelegd wordt. Het amendement kreeg 145 voorstemmen en 5 tegenstemmen.

Daarmee is nu geregeld en vastgelegd dat vanaf de inwerkingtreding van de wet en tot 1 januari 2027 de redelijke vergoeding wordt vastgesteld op 80 procent van het kale leveringstarief. Dat is het leveringstarief exclusief energiebelasting, ODE en btw. Vanaf 1 januari 2027 zal de minister tweejaarlijks de minimale hoogte of de berekeningswijze van de redelijke vergoeding vaststellen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zal hierover voorafgaand adviseren.

Bekijk hier in de Solar Magazine Productzoeker welke thuisbatterijen er te koop zijn in de Benelux.

De weggestemde amendementen en moties

Naast dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met 6 amendementen en 11 moties, sneuvelde ook een groot aantal amendementen en moties. Een overzicht van de ‘weggestemde’ voorstellen.

Voor alle amendementen en moties die niet zijn aangenomen, geldt dat regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie tegenstemden waardoor een Kamermeerderheid niet meer mogelijk was.

Motie PvdA en GroenLinks: extra onderzoek zonnepanelen op huurwoningen
De motie van Joris Thijssen (PvdA) en Suzanne Kröger (GroenLinks) over zo snel en zo veel mogelijk toegang tot goedkope zonne-energie voor huishoudens in de sociale huursector en huishoudens in energiearmoede kon rekenen op 62 voorstemmen en 88 tegenstemmen.

Motie PvdA en GroenLinks: inzicht in inkomsteneffecten klimaatbeleid
En Thijssen diende samen met Kröger nog een motie in, namelijk over inzicht in de inkomenseffecten van klimaatbeleid. Deze motie kreeg 65 voorstemmen en 85 tegenstemmen.

Motie GroenLinks en PvdA: plan voor zon op dak
Kröger diende zelf ook 2 moties in, die beide medeondertekend werden door Thijssen. In de eerste motie vroeg zij om een plan voor de uitrol van zonnepanelen op dak en de verduurzaming van huizen die in lijn is met het klimaatdoel van 60 procent CO2-reductie. De motie kreeg 41 voorstemmen en 109 tegenstemmen.

Motie GroenLinks en PvdA: concreet plan voor opslag
De tweede motie waarin ze vroeg om een plan voor het borgen en in de Energiewet opnemen van de mogelijkheden voor lokale opslag en lokaal delen van energie werd ook verworpen. De motie kreeg 42 voorstemmen en 108 tegenstemmen.

Motie Fractie Van Haga: salderen niet afschaffen
Wybren van Haga (Fractie Van Haga) diende een motie in om het salderen niet af te schaffen. De motie haalde het niet en kreeg 43 voorstemmen en 107 tegenstemmen.

Motie Fractie Van Haga: onderzoek waterstofproductie
Tot slot diende Van Haga een motie in om de productie van waterstof te onderzoeken voor momenten dat het stroomnet zwaar belast wordt. De motie kreeg 55 voorstemmen en 95 tegenstemmen.

Motie SP: zelf afnemer zonne-energie kiezen
De motie van Renske Leijten (SP) over het mogelijk maken dat huishoudens zelf kunnen kiezen hoe en aan wie zij hun opgewekte energie doorleveren, haalde het ook niet. De motie kreeg 64 voorstemmen en 86 tegenstemmen.

Motie BBB: terugleveringswaarde 10 jaar vastleggen
Caroline van der Plas (BBB) diende een motie in die vraagt om de hoogte van de terugleververgoeding voor de teruggeleverde zonnestroom die niet gesaldeerd mag worden voor een periode van 10 jaar vast te leggen. De motie kreeg 42 voorstemmen en 108 tegenstemmen.

Motie BBB: pas afbouwen bij 5 miljoen huishoudens
Een tweede motie waarin Van der Plas vraagt de salderingsregeling pas af te schaffen wanneer minimaal 5 miljoen huishoudens hun zonnepanelen terugverdiend hebben, kreeg 31 voorstemmen en 119 tegenstemmen.

Motie Partij voor de Dieren: niet afbouwen tot 2030
Eva Akerboom (Partij voor de Dieren) diende een motie in waarmee zij de minister verzoekt om de salderingsregeling niet af te bouwen tot in ieder geval 2030. De motie kreeg 40 voorstemmen en 110 tegenstemmen.

Amendement SP: 100 procent terugleververgoeding
Het amendement van Leijten om de terugleververgoeding vast te stellen op 100 procent van de consumentenprijs is met een grote meerderheid verworpen. Het amendement kreeg 40 voorstemmen en 110 tegenstemmen.

Amendement SP: 100 procent terugleververgoeding
Leijten diende ook nog een amendement in om te zorgen dat zonnepaneeleigenaren geen slimme meter hoeven te hebben (red. minister Jetten heeft aangegeven dat enkel een digitale meter is vereist). Het amendement kreeg 40 voorstemmen en 110 tegenstemmen.

Amendement Omtzigt: zware voorhangbepaling
Het amendement van Leijten, Omtzigt en Van Haga vraagt om een zware voorhangbepaling zodat de Tweede Kamer te allen tijde betrokken blijft bij de invulling van de ‘redelijke vergoeding’. Het amendement kreeg 68 voorstemmen en 82 tegenstemmen.

Amendement SP: vaste energiecontracten
Het amendement van Leijten dat energieleveranciers vaste energiecontracten van ten minste 1 jaar moeten aanbieden, kreeg tot slot 66 voorstemmen en 84 tegenstemmen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten