Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Gemeente Haaksbergen presenteert beleidskader zonne-energie
© AHavelaar | Dreamstime.com

Gemeente Haaksbergen presenteert beleidskader zonne-energie

De gemeente Haaksbergen heeft haar beleidskader zonne-energie gepresenteerd. Het document wordt momenteel geconsulteerd en bouwt voort op de zonneladder van de provincie Overijssel.

Zonder nog exact te weten hoeveel hectare zonnevelden en hoeveel windturbines er uiteindelijk nodig zijn om de doelen te halen, is volgens de gemeente al wel duidelijk dat vooral deze wind- en zonne-energie een grote ruimtelijke impact zullen hebben.

Tijdens de inspraakperiode voor het beleidskader kunnen inwoners en belanghebbenden reageren. Het zogeheten ontwerp Beleidskader Zon ligt tot en met vrijdag 4 september ter inzage. De informatie in een ontwerp beleidskader is volgens de gemeente niet altijd voor iedereen even gemakkelijk te begrijpen. Daarom vindt er, nog voordat de inzagetermijn afloopt, op donderdag 27 augustus een informatieavond plaats.

Verder bouwen op zonneladder
De gemeente Haaksbergen bouwt verder op de zonneladder van de provincie Overijssel. De Haaksbergse zonneladder ziet er als volgt uit:

 • Stap 0 - UITSLUITEN | De eerste stap van de ladder is eigenlijk geen stap. Hier gaat het om gebieden die op voorhand niet geschikt zijn voor de aanleg van zonnevelden. Dit zijn gebieden die zich, vanwege hun unieke natuurlijke of landschappelijke waarden, niet laten combineren met grootschalige zonnevelden. Deze gebieden worden op voorhand uitgesloten. Daarbij gaat het om de volgende gebieden:
 1. Natura2000-gebieden en Natuur Netwerk Nederland
 2. Essenlandschap
 3. Beekdallandschap
 4. Groene radialen en N18
 • Stap 1 - STIMULEREN | De eerste trede van de ladder is het ‘stimuleren’ van lokale en kleinschalige initiatieven in dorpen, op woningen en bij agrarische erven. Daarbij gaat het onder andere over:
 1. productie van zonne-energie op daken in bebouwd gebied: woningen, bedrijven, agrarische gebouwen;
 2. gebruik van te bebouwen gebieden of bruikbare restruimte: ongebruikte gronden, bedrijventerreinen, boven parkeerterreinen en geluidswallen;
 3. zonnevelden binnen agrarische erven (bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf, Agrarisch – Kwekerij, Agrarisch – Mesttransportbedrijf, Agrarisch – Paardenhouderij).

Het afwegingskader richt zich specifiek op grootschalige initiatieven voor zonne-energie in het landelijk gebied. Daarom richt dit afwegingskader zich verder niet op de voorbeelden die in de eerste trede zijn benoemd. Uiteraard ondersteunt de gemeente deze initiatieven wel.

 • Stap 2 - COMBINEREN | De tweede trede van de ladder is ‘combineren’. Daarbij wordt de aanleg van een zonneveld gecombineerd met andere gebiedsopgaven in een gebied, bijvoorbeeld het tegengaan van verdroging, het verder ontwikkelen van een recreatief netwerk, het realiseren van waterberging of meer biodiversiteit. De gemeente heeft een grote voorkeur voor de aanleg van zonnevelden als onderdeel van een grote gebiedsopgave. In Haaksbergen zijn daarvoor verschillende kansen. Zo hebben de hoogveengebieden van het Witte Veen en Haaksbergerveen last van verdroging.
 • Stap 3 - LIMITEREN | De laatste stap is ‘limiteren’: het begrenzen van de ontwikkeling van monofunctionele zonnevelden in het landelijk gebied. Dit zijn zonnevelden die primair zijn gericht op de productie van zonne-energie en niet worden gekoppeld met andere functies of gebiedsopgaven. Deze zonnevelden worden weliswaar landschappelijk ingepast, maar leveren geen extra bijdrage aan landschapsherstel of andere koppelkansen in het gebied. Voor deze zonnevelden geldt dat, als er geen kwalitatieve bijdrage wordt geleverd rond de locatie, er extra wordt geïnvesteerd in maatschappelijke opgaven elders in de gemeente Haaksbergen.
Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
kWh People zoekt:

Manager O&M

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!