Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Advies aan kabinet: ‘Ondernemers die coronasteun krijgen moeten dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen’
© KiesZon

Advies aan kabinet: ‘Ondernemers die coronasteun krijgen moeten dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen’

Het kabinet moet een koppeling aanbrengen tussen het verstrekken van coronasteungeld aan ondernemers en het door diezelfde bedrijven beschikbaar stellen van hun daken voor het plaatsen van zonnepanelen.

Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan het Nederlandse kabinet over een groen herstel na de coronacrisis.

Transitie
Met zijn advies ‘Groen uit de crisis’ gaat de raad in op een belangrijk aspect van de te maken keuzen na de coronacrisis: de samenloop van het economisch herstelbeleid en de transitie naar een duurzame samenleving.

Daarbij staat één vraag centraal: Met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen?

Nog onvoldoende onderdeel
In het advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis waarin de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. Op dit moment is de verduurzaming van economie en leefomgeving volgens de raad nog onvoldoende onderdeel in de afwegingen over het herstelbeleid na de coronacrisis. De raad biedt in zijn briefadvies een beoordelingskader aan dat beleidsmakers en politieke partijen kan helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en bij het maken van een volgend regeerakkoord. De raad doet tal van concrete suggesties voor groene herstelmaatregelen. De raad geeft ook aan dat het bij sommige beleidsthema’s verstandig is om een pas op de plaats te maken, omdat met de ervaringen in de afgelopen maanden onduidelijk is geworden of de ‘vertrouwde koers’ nog wel de beste is.

Prominente rol zonne-energie
De raad noemt diverse mogelijkheden om groen uit de crisis te komen. Zo zal voortvarende uitvoering van het klimaatakkoord en de transitie naar een CO2-vrije economie onverkort prioriteit moeten krijgen in het overheidsbeleid. Maar de raad benadrukt dat een gezonde, veilige, vitale, toegankelijke en duurzame leefomgeving voor de inwoners van Nederland actie vergt op nog veel méér terreinen. Voor de volgende beleidsterreinen doet de raad suggesties voor groene herstelmaatregelen: verduurzaming gebouwde omgeving, versnelling woningbouw, toekomstbestendige energie-infrastructuur, verduurzaming landelijk gebied, emissieloze mobiliteit, emissieloze lucht- en zeevaart en tot slot klimaatadaptatie.

Op de beleidsterreinen verduurzaming gebouwde omgeving en verduurzaming landelijk gebied is daarbij een prominente rol weggelegd voor zonne-energie.

Gebouwde omgeving: coronasteun
Een groot deel van de bestaande gebouwde omgeving moet worden aangepast met het oog op de energietransitie’, schrijven de adviseurs in de paragraaf over de gebouwde omgeving. ‘Het gaat om isolatie van gebouwen om de energie-efficiëntie te verbeteren en om plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen om hernieuwbare energie op te wekken. De raad ziet vooral mogelijkheden voor groen herstel als er relatief snel grote volumes kunnen worden gemaakt, zoals bij aanpassingen aan maatschappelijk vastgoed en woningen in corporatiebezit. Voor zowel woningisolatie als plaatsing van zonnepanelen heeft de overheid al vóór de coronacrisis stimuleringsmaatregelen ingezet. In het herstelbeleid kan de overheid een impuls geven aan de werkgelegenheid en aan verduurzaming van de gebouwde omgeving door deze maatregelen te intensiveren en aan te vullen met nieuwe maatregelen.’

5 concrete maatregelen die de raad voorstelt zijn:

  1. Verruimen van de subsidieregeling voor isolatie van woningen van particulieren en aanvullen van de regeling met een bonus voor snelle beslissers.
  2. Terugsluizen van (een deel van) de verhuurdersheffing naar woningbouwcorporaties, mits zij het geld gebruiken voor de verduurzaming van hun woningbestand. Dit geld kan een aanvulling vormen op de Renovatieversneller om extra projecten uit te voeren.
  3. Instellen van een fonds voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed om het isoleren van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld onderwijs- of  zorggebouwen te stimuleren.
  4. Investeren in verduurzaming van rijksvastgoed, bijvoorbeeld door het vastgoed van Defensie beter te isoleren of zonnepanelen te plaatsen op de daken van rijkskantoren.
  5. Koppeling aanbrengen tussen het verstrekken van coronasteungeld en het beschikbaar stellen van daken voor zonnepanelen. Ondernemers zouden de mogelijkheid moeten krijgen om meer steungeld aan te vragen als zij hun daken (waar mogelijk) beschikbaar stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.

De raad beoordeelt de uitvoerbaarheid van de 5 maatregelen voor de gebouwde omgeving op korte termijn als voldoende tot goed. Wel vragen grotere projecten, zoals aanpassingen aan woningen in corporatiebezit of maatschappelijk vastgoed en het instellen van een fonds, wat meer tijd voor planvorming. De meeste maatregelen zijn arbeidsintensief en leveren dus relatief veel werkgelegenheid op, wat goed is voor het economisch herstel op korte termijn.

Landelijk gebied: pv voor asbest
In het landelijk gebied spelen volgens de raad grote opgaven, zoals het beperken van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit, het reduceren van stikstof- en fijnstofuitstoot, het tegengaan van bodemdaling, het voorkomen van droogte, het aanpakken van fosfaat in de bodem en het bestrijden van geuroverlast. Idealiter vragen deze opgaven om maatwerk in een gebiedsgerichte, integrale, en daarmee ook tijdrovende aanpak. Daarop vooruitlopend kan de overheid een aantal no-regretmaatregelen treffen die bijdragen aan werkgelegenheid op korte termijn, aan versterking van de concurrentiekracht van de agrarische sector en aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Een van de 4 maatregelen die de adviseurs voorstellen, heeft betrekking op zonne-energie.

Maatregelen:

  1. Stimuleren van de digitalisering van de voedselproductie, bijvoorbeeld door het boerenbedrijf ‘papiervrij’ te maken, door sensornetwerken aan te leggen en de precisielandbouw en robotisering verder te ontwikkelen.
  2. Verhogen van subsidieregelingen voor het verwijderen van asbest of afbraak van stallen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op daken van agrarische bebouwing.
  3. Stimuleren van vernieuwing van stalsystemen om te voldoen aan toekomstige milieueisen.
  4. Opzetten van een programma voor gezonde en duurzame, regionale voedselvoorziening op school, bijvoorbeeld door schoollunches waarvan 80 procent van de voedingsstoffen is geproduceerd binnen een straal van 80 kilometer. De stichting ‘Jongeren op gezond gewicht’ laat zien dat hier bij jongeren succes te behalen valt. Met dit programma kan de overheid voortbouwen op deze successen.
Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Management Assistent / HR Medewerker

<24 uur - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Boss Energy Consulting zoekt:

Technical Designer

Fulltime (40 uur) - The Netherlands
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!