logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
23 april 2020

Nationale Omgevingsvisie: gemeenten kunnen zonnepanelen op nieuwe distributiecentra verplichten

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om zonnepanelen op daken van nieuwe distributiecentra te verplichten. Dat meldt minister Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De Tweede Kamer verzocht het kabinet vorig jaar via de motie Smeulders om in de definitieve NOVI meer richtinggevende keuzes te maken. In haar Kamerbrief stelt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze keuzes ook te willen maken. ‘Ook de ontvangen zienswijzen en adviezen van onder meer de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op de ontwerp-NOVI geven aanleiding tot aanscherping’, schrijft Ollongren.

Nieuwe richtinggevende keuzes
De minister schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes. Ten opzichte van de ontwerp-NOVI benoemt Ollongren in de Kamerbrief een aantal aanvullende nationale richtinggevende keuzes. ‘De brief geldt dus als een toevoeging op en niet ter vervanging van de inhoud van de ontwerp-NOVI en de belangen, prioriteiten en keuzes die daarin zijn gemaakt’, aldus Ollongren.

Het kabinet kiest volgens de minister ten eerste op het sturen van de ontwikkeling van het hele Stedelijk Netwerk Nederland. Dit doet ze door nieuwe woon- en werklocaties – ook grensoverschrijdend – te koppelen aan (met name openbaar vervoer-)infrastructuur. Door de toenemende bevolkingsgroei moet de bouwproductie namelijk omhoog om zo tot 2035 een bouwopgave te realiseren van ruim 1 miljoen nieuwe woningen.

Zonnepanelen verplichten
Een tweede keuze van het kabinet heeft te maken met de toename van het aantal grote distributiecentra; een ontwikkeling die impact heeft op het landschap. Tegelijkertijd zijn deze centra van essentieel belang voor de groei van onze economie.

Daarom gaat het kabinet sturen op de vestiging van distributiecentra. Ollongren hierover: ‘Samen met de provincies willen we de realisatie van logistieke functies in eerste aanleg concentreren op bestaande terreinen en in specifieke corridors, en alleen indien aantoonbaar nodig daarbuiten. Gemeenten krijgen de bevoegdheid zonnepanelen op het dak bij nieuwe centra te verplichten.’

Besluit bouwwerken leefomgeving
Minister Wiebes meldde de Tweede Kamer vorig jaar zomer al dat het kabinet via een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ gemeenten de mogelijkheid wil bieden om zonnepanelen op daken bij burgers en bedrijven af te dwingen.

Minister Ollongren meldt hierover in haar Kamerbrief het volgende: ‘Door hun grootschalige karakter bieden loodsen en distributiecentra een goede mogelijkheid voor zonnepanelen op dak en kunnen ze een flinke bijdrage leveren aan de opwekking van duurzame energie. Het kabinet zal een aanpassing van bouwregelgeving (het Besluit bouwwerken leefomgeving) in procedure brengen om gemeenten mogelijkheden te geven het duurzaam gebruik van daken bij nieuwe centra te verplichten. Dat gaat niet alleen om zonnepanelen maar ook om groenblauwe daken die water kunnen vasthouden. Daarbij wordt ook bezien welke wettelijke mogelijkheden gemeenten moeten krijgen om via maatwerk in het individuele geval, indien noodzakelijk ook in de bestaande bouw, het duurzaam gebruik van het dak te kunnen verplichten.’

Regionale Energiestrategie
Een derde keuze die Ollongren in haar Kamerbrief beschrijft, is dat het kabinet een langetermijnaanpak gaat maken voor het landelijk gebied met aandacht voor robuuste natuur, bufferzones rond Natura 2000-gebieden en ruimte voor agrarische functies in de voor landbouw goed geschikte gebieden.

Ook wordt er gestuurd in de ruimtelijke planning voor de nationale onderdelen van het toekomstige energiesysteem. Ollongren hierover: ‘Keuzes worden gemaakt via het Programma Energie Hoofdstructuur. Binnen het Nationaal Programma Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) stemmen Rijk en decentrale overheden vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid de keuzes met elkaar af zodat een goede wisselwerking ontstaat tussen nationaal en regionaal niveau.’

Programma Energie Hoofdstructuur
In het Programma Energiehoofdstructuur zal het kabinet deze energiehubs aanwijzen en zal het de resultaten van de RES’en borgen om de nationale transportinfrastructuur daarop aan te laten sluiten, de ontwikkelrichtingen aangeven voor nieuwe tracés hoogspanningsnetten (110 kilovolt en hoger) en nationale buisleidingen.

Het kabinet streeft er tot slot naar om de definitieve NOVI voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Daarvoor gaat de minister op korte termijn met de Kamer in gesprek over de voorgestelde richtinggevende keuzes als aanvulling op de ontwerp-NOVI. De minister zet daarbij in op vaststelling in het najaar van 2020, zodat de NOVI vooruitlopend op de Omgevingswet in werking kan treden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten