Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
NVDE en Holland Solar presenteren plan om kostprijs zonne-energie te verlagen
© KiesZon

NVDE en Holland Solar presenteren plan om kostprijs zonne-energie te verlagen

De NVDE en Energie-Nederland hebben in samenwerking met branchevereniging Holland Solar en NWEA een plan gepresenteerd om te kostprijs van elektriciteit uit windmolens op land en zonnepanelen te verlagen.

De NVDE en Energie-Nederland zijn de initiators van het actieplan en hebben samengewerkt met bedrijven uit de wind- en zonne-energiesector.

4 sporen
Het plan van aanpak richt zich op maatregelen die de kosten verlagen waarop de sectoren zelf direct invloed hebben en die deels al lopen. Over de kostprijsreductie voor wind op land en zon-pv zijn in het Klimaatakkoord diverse ambitieuze afspraken gemaakt.

De wind- en zonne-energiesector zien volgens de betrokken partijen goede mogelijkheden om door onderlinge samenwerking hun bijdrage te blijven leveren aan kostenverlaging. Er zijn 4 concrete sporen voor verbetering:

 1. efficiëntere bedrijfsvoering door normering en standaardisering:
  1. installatiekwaliteit en veiligheid: de kostprijsreductie zit in het voorkómen van onveilige situaties en in het snel signaleren en optreden wanneer deze zich toch voordoen, zodat enerzijds risico’s worden geminimaliseerd en anderzijds de continuïteit van de productie zo goed mogelijk wordt geborgd. Praktisch leidt dit tot lagere financierings- en verzekeringskosten.
  2. IMVO-eisen: er wordt internationaal gewerkt aan een convenant met eisen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Onderdeel hiervan is onder meer het onderzoeken op welke wijze de ontmanteling van zonnestroomsysteemonderdelen en onderdelen van een windturbine(park) zo verantwoord mogelijk kan plaatsvinden en hoe verantwoord kan worden omgegaan met de reststromen.
  3. Aanleg en onderhoud: door verlenging van de technische levensduur verbeteren de opbrengsten van een systeem dat duurzame stroom produceert. In de SDE-systematiek wordt dit zichtbaar in de vorm van een hogere restwaarde na de subsidietermijn die wordt meegenomen in de rekenmethode, en daardoor ook leidt tot een lager basisbedrag.
 2. het verbeteren van de financierbaarheid van projecten: de in het plan van aanpak voorgestelde activiteiten zijn erop gericht om informatievoorziening sneller te laten lopen, zodat financiers sneller een adequate risicobeoordeling kunnen maken, en handreikingen te bieden waarmee initiatiefnemers sneller financieel-juridische hobbels kunnen nemen.
 3. het optimaliseren van de productie door betere voorspellingen en monitoring:
  1. Verbeteren meteogegevens: door de verwachte stroomopbrengst van het wind- of zonnepark preciezer in te schatten, worden en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, wat de onbalanskosten verlaagt.
  2. Ecologie en natuurwaarde: binnen Holland Solar zijn leden een werkgroep Ecologie gestart om bestaande kennis op dit onderwerp te bundelen, nieuwe kennis te creëren en te komen tot concrete aanbevelingen voor optimale ecologische inpassing van zonneparken waarbij de natuur erop vooruitgaat, zowel op land als op water. Strikt genomen leidt deze activiteit op korte termijn niet tot een kostenreductie, omdat het eerder enige extra inspanning vergt van de ontwikkelaars en beheerders van zonneparken. Maar dit onderwerp is steeds duidelijker onderdeel van de ‘licence to produce’: het leveren van ecologische meerwaarde zal een steeds belangrijker onderdeel worden voor een goede projectontwikkeling; het is ook onderdeel van de Gedragscode Zon op Land. Daarom zal de in deze activiteit ontwikkelde kennis uiteindelijk leiden tot lagere voorbereidingskosten en dus een lagere kostprijs.
 4. het optimaliseren van de netaansluitkosten: het ontwikkelen van zon en wind op dezelfde locatie biedt de mogelijkheid om de aansluiting op het net te delen en gezamenlijk te benutten. Dat kan voor de investeerder leiden tot besparing op de aansluitkosten en daarmee een bijdrage leveren aan verlaging van de kostprijs van zon en wind. Ook kan er vanuit systeemperspectief een besparing optreden doordat de netinfrastructuur efficiënter wordt benut.

Geen subsidie meer in 2025
De kostprijsreductie die met deze acties wordt bereikt, ligt in de orde van enkele euro’s per megawattuur. Verdere reductie zal moeten komen van technologische ontwikkeling en een aantal andere afspraken uit het Klimaatakkoord, die direct leiden tot lagere kosten of de concurrentie tussen marktpartijen stimuleren. Met het totaalpakket komt in 2025 een kostprijsniveau in zicht waarbij volgens het plan geen subsidie meer nodig is voor wind op land en zon-pv.

Nu in Solar Magazine

Maart 2020

Bergen krijgt energielandgoed met 265 hectare zonnepanelen en 175 hectare natuur: ‘Er moet iets achterblijven wat optelt…’ Vlaamse energieminister Zuhal Demir: ‘We gaan zonne-energie niet oversubsidiëren’...
Vacatures
Zonneplan zoekt:

Dakspecialist

Zonneplan zoekt een Dakspecialist.
Fulltime • Nederland
Libra Energy zoekt:

Senior Technisch Inkoper

Libra Energy zoekt een Senior Technisch Inkoper
Fulltime • Uitgeest
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!