logo
wvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
17 februari 2020

SDE++: 5 miljard euro subsidie en eerste ronde open van 29 september tot en met 22 oktober

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt opengesteld van 29 september 9.00 uur tot 22 oktober 17.00 uur. Er is 5 miljard euro subsidie beschikbaar.

Dat meldt minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Hierbij meldt de minister dat het budget voor toekomstige rondes jaarlijks wordt vastgesteld.

Rangschikking op subsidie per vermeden ton CO2
Naast hernieuwbare-energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie. De SDE++ werkt net als haar voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen.

Technieken worden in de SDE++ gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Projectontwikkelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de onrendabele top: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het correctiebedrag). De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is 300 euro per ton CO2. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.

Plafond voor zonne-energie
In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO₂-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare-energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CO2-opslag (CCS), zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO₂-reducerende technieken in de industrie.

Plafond vastgesteld op 35 terawattuur
'In beginsel kent de SDE-systematiek één integraal budgetplafond voor alle categorieën (zonder deelplafonds) om de kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid van de regeling te waarborgen', schrijft minister Wiebes in zijn toelichting aan de Tweede Kamer. 'Conform het Klimaatakkoord gelden er daarbij 3 uitzonderingen: voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind, voor CCS en voor de kasuitgaven voor CO₂-reducerende technieken in de industrie (anders dan hernieuwbare energie). Voor een nadere beschrijving van deze deelplafonds in de SDE++ verwijs ik graag naar de Kamerbrief van 26 april 2019.'

In die Kamerbrief sprak Wiebes destijds over de volgende plafonds:

  • Een (indicatief) plafond van 7,2 megaton voor CCS (red. CO2-opslag) als onderdeel van de reductieopgave van 14,3 megaton voor de industrie in 2030 en een plafond van 3 megaton voor CCS als onderdeel van de reductieopgave van 20,2 megaton voor elektriciteit, waarbij rekening wordt gehouden met een beperkte tijdshorizon;
  • Een (indicatief) plafond van 35 terawattuur aan de subsidiabele productie van hernieuwbare elektriciteit (red. zonnestroom en windenergie) waarbij rekening is gehouden met de verwachte toename aan elektriciteitsvraag door elektrificatie.
  • Een (indicatief) plafond van 550 miljoen euro voor CO2-reducerende opties in de industrie, anders dan opwekking van hernieuwbare energie.

Zodra het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit in beeld komt - dit zal vastgesteld worden op basis van de afgegeven beschikkingen en de realisatiegraad van deze projecten - zal de SDE++ dus dichtgaan voor wind- en zonne-energie.

Later meer technieken toegevoegd
Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Om de benodigde inbreng van bedrijven mee te kunnen nemen, wordt een marktconsultatie gehouden.

Transportindicatie en 4 fasen
Net als in de openstellingsronde van de SDE+ in het najaar 2019 en de openstellingsronde in het voorjaar van 2020 zal voor hernieuwbare-elektriciteitsprojecten een positieve transportindicatie nodig zijn voor een succesvolle aanvraag voor SDE++.

Onderstaande tabel toont de verschillende fasen in de eerste subsidieronde van de SDE++.

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen 

29 september, 9.00 uur

70 euro per ton CO2

5 oktober, 17.00 uur

85 euro per ton CO2

12 oktober, 17.00 uur

180 euro per ton CO2

19 oktober, 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur

300 euro per ton CO2

Hoogte subsidiebedragen
Onderstaande tabel toont de subsidie-intensiteit per vermeden ton CO2, het basisbedrag (euro per kilowattuur, € / kWh), het basis- en correctiebedrag en het aantal vollasturen.

Categorie

Subsidie-intensiteit [€ / tCO2]

Basis-bedrag [€ / kWh]

Bodemprijs of basisprijs [€ / kWh]*

Voorlopig correctie-bedrag [€ / kWh]*

Vollasturen [uren/jaar]

Zon-pv ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

90

0,074

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp met aansluiting >3*80A

93

0,080

0,029

0,054

950

0,060

0,078

Zon-pv ≥ 1 MWp, grondgebonden

116

0,069

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv, ≥ 1 MWp, zonvolgend op land

116

0,069

0,029

0,054

1.045

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 1 MWp, drijvend op water

175

0,080

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

175

0,080

0,029

0,054

1.190

0,051

0,069

Zonthermie, ≥1 MWth

207

0,080

0,023

0,028

600

Zonthermie, ≥140 kWth tot 1 MWth

244

0,095

0,030

0,035

600

* Voor zon-pv gelden aparte correctiebedragen voor netlevering en niet-netlevering.

Goedkeuring Europese Commissie
Minister Wiebes streeft ernaar om uiterlijk deze maand het ‘wijzigingsbesluit SDE’ voor advies aan de Raad van State aan te bieden om het vervolgens in april te kunnen publiceren. Naast het besluit zelf moeten ook de aanwijzingsregeling en de uitvoeringsregeling worden opgesteld en aangepast.

De minister hierover: ‘Ik streef ernaar alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ uiterlijk in het voorjaar te publiceren. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig, in het bijzonder voor de nieuwe technieken. De voorbereiding van deze notificatie is gestart en er vindt reeds een constructieve dialoog met de Europese Commissie plaats. Ik heb er vertrouwen in dat zij tijdig goedkeuring zal geven. Indien nodig zal ik maatregelen nemen om tegemoet te komen aan eventuele bezwaren van de Europese Commissie om zo openstelling van de SDE++ in het najaar van 2020 mogelijk te maken.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten