logo
wvhj2023
hero-image
1 november 2019

Extra klimaatmaatregelen kabinet: uitrol zonnepanelen op daken versnellen

Het kabinet neemt aanvullende klimaatmaatregelen om het 2020-doel van 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990 alsnog te halen. Minister Wiebes wil onder meer de uitrol van zonnepanelen op daken versnellen.

Minister Wiebes kondigt vandaag naar aanleiding van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een reeks extra maatregelen aan om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. 

4 criteria aan maatregelen
Het kabinet wil alleen aanvullende maatregelen treffen die het klimaatbeleid op de langere termijn niet ondermijnen. Hiertoe heeft het kabinet specifieke criteria vastgesteld waaraan extra maatregelen dienen te voldoen, namelijk dat deze: (i) kosteneffectief zijn, (ii) beperkte weglekeffecten kennen naar het buitenland, (iii) op (enig) draagvlak kunnen rekenen en (iv) aansluiten bij de maatregelen in het Klimaatakkoord.

'Het kabinet heeft de afgelopen maanden gezocht naar maatregelen die aan deze criteria voldoen en heeft daarbij dankbaar gebruikgemaakt van de maatregelen die door externe partijen zijn aangedragen', schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. 'Deze maatregelen leveren een bijdrage aan zowel het realiseren van extra hernieuwbare energie, CO₂-reductie als energiebesparing, zowel in 2020 als in 2030.' Voor alle maatregelen uit het aanvullende maatregelenpakket geldt volgens Wiebes dat deze worden ingepast binnen de bestaande budgettaire kaders en binnen de middelen bestemd voor klimaat.

Vastbesloten om doel te halen
Het kabinet is volgens de minister vastbesloten om het in de Klimaatwet vastgelegde doel van 49 procent te halen. 'De opgaven (in megatonnen) die bij het begin van het Klimaatakkoord voor de diverse sectoren zijn vastgesteld zullen daartoe indien nodig worden verhoogd; instrumenten die in het Klimaatakkoord voor de diverse sectoren zijn vastgesteld, zullen zo nodig worden verzwaard', schrijft Wiebes. 'Hiervoor wordt aangesloten bij het borgingsstelsel uit de Klimaatwet. Schommelingen in de ramingen van CO₂-uitstoot zijn een gegeven. Elk jaar zullen fluctuaties optreden, die het doelbereik in 2030 zowel verder weg als dichterbij kunnen brengen. Dit betekent niet dat er elk jaar bijgestuurd moet worden: het is van belang dat er een balans bestaat tussen tijdig (bij)sturen op het doelbereik en het voeren van evenwichtig beleid op de langere termijn. Het borgingsstelsel dat in de Klimaatwet is vastgelegd, met een vast ritme voor bijsturing (iedere 2 en 5 jaar), houdt hier rekening mee.'

Diverse maatregelen voor zonne-energie
Diverse maatregelen die minister Wiebes vandaag aankondigt, hebben betrekking op zonne-energie. Voor hernieuwbare warmte verwijst de minister naar zijn besluit om het budget voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor het lopende kalenderjaar te verhogen van 100 naar 160 miljoen euro. De subsidieregeling voor zonneboilers en warmtepompen naderde uitputting.

Overheidsgebouwen, scholen en particulieren
Het grootste potentieel voor snelle uitrol van meer hernieuwbare-energieprojecten zit volgens Wiebes in zon op daken. 'Ook omdat draagvlak hier geen belemmering vormt. Het aanvullende maatregelenpakket beoogt het versnellen van de uitrol van zon op daken van onder andere overheidsgebouwen, scholen en particulieren. Deze maatregelen zijn erop gericht om marktpartijen en sectoren beter en sneller gebruik te laten maken van bestaand instrumentarium. Zo hebben alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs inmiddels een brief ontvangen om hen te informeren over het Klimaatakkoord, bestaande initiatieven, het onlangs opgerichte Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed én de mogelijkheden van de pilot voor de Scholen Energiebespaarlening. Schoolbesturen kunnen hier geld lenen voor enkele maatregelen, zoals dakisolatie en zonnepanelen.'

Ontwikkelfonds energiecoöperaties verdubbeld
Verder meldt Wiebes dat het budget voor het ontwikkelfonds energiecoöperaties wordt verdubbeld van 5 naar 10 miljoen euro om hun slagkracht te vergroten waarmee meer projecten worden gerealiseerd. Dit fonds geeft leningen aan energiecoöperaties om de ontwikkelkosten van zon- en windprojecten te financieren. 'Daarnaast verkent het kabinet hoe we de inzet op zonne-energie op maatschappelijk vastgoed kunnen versnellen', aldus Wiebes. 'In oktober is het in het Klimaatakkoord afgesproken Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van start gegaan. Dit platform ondersteunt instellingen uit het onderwijs, de sport, de zorg en monumenten en musea bij de verduurzaming van hun vastgoed.'

Zonnepanelen op Rijksdaken
De rijksoverheid pakt ook haar eigen rol in het versnellen van de maatregelen op gebied van verduurzaming van het Rijksvastgoed. Wiebes hierover: 'We gaan na hoe op korte termijn de uitrol van zonnepanelen op Rijksdaken het meest kostenefficiënt kan worden georganiseerd en verkennen het potentieel van de realisatie van hernieuwbare-energieprojecten op Rijksgronden. Dit tevens met als doel om tot een kostenefficiënte uitrol van hernieuwbare energie te komen.'

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten