logo
wvhj2023
© Novar
© Novar
6 februari 2024

Pleidooi voor landelijk beleidskader vergunningverlening batterijen

Branchevereniging Energy Storage NL pleit voor een landelijk beleidskader dat de verlening van vergunningen voor energieopslagprojecten, zoals grootschalige batterijen, versoepelt en versnelt.

Uit een enquête onder leden van Energy Storage NL blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten succesvol een vergunning heeft verkregen voor zijn energieopslagproject, maar de anderen nog wachten op goedkeuring. De doorlooptijden variëren sterk per project en gemeente, waarbij diverse aanvragen 6 tot 12 maanden of zelfs langer in beslag namen. In een aantal gevallen zijn vergunningen specifiek goedgekeurd vanwege de behoefte aan flexibel vermogen in een gemeente, met een duur van 13 tot 26 weken.

Afwijzing
Bij ongeveer de helft van de bedrijven werd geen vergunning verleend. De redenen voor afwijzing zijn divers. Sommige gemeenten stellen onrealistische brandweervereisten, waarbij de toepassing van de norm PGS-37 als willekeurig wordt ervaren. Het ontbreken van een consistente en duidelijke toepassing van deze richtlijnen leidt volgens Energy Storage NL tot onzekerheid bij bedrijven bij het voldoen aan de normen.

Daarnaast vinden afwijzingen plaats vanwege zorgen over mogelijke netcongestie en de inpassing van energieopslagsystemen in de omgeving. ‘Het ontbreekt aan gestandaardiseerde criteria voor ruimtelijke inpassing, waardoor bedrijven moeite hebben met het anticiperen op en tegemoetkomen aan deze eisen’, aldus de brancheorganisatie.

Provinciaal en landelijk beleid
Ten derde worden afwijzingen toegeschreven aan het ontbreken van passende activiteiten volgens de omgevingswet, waardoor het project een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)-beoordeling krijgt. Zo bieden agrarische bestemmingen momenteel geen ruimte voor standalone batterijsystemen en het blijkt moeilijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Gezien de grote flexibiliteitsbehoefte van de netbeheerders is volgens Energy Storage NL een beleidskader wenselijk waarmee dit kan worden versoepeld.

Tot slot wachten gemeenten volgens de brancheorganisatie op provinciaal en landelijk beleid. ‘Bedrijven ervaren vertragingen door het ontbreken van kaders voor grootschalige energieopslag op provinciaal en landelijk niveau. Het wachten op dit beleid belemmert de vooruitgang. Het ontwikkelen van consistent beleid en het vergroten van bewustzijn is cruciaal om deze obstakels te overwinnen.’

Samenwerking
Energy Storage NL stelt dat een goede samenwerking met omgevingsdiensten en gemeenten essentieel is, maar dat de lange doorlooptijd momenteel een probleem vormt. Dit wordt door de brancheorganisatie toegeschreven aan een zoekende en onzekere houding over grootschalige batterijprojecten in sommige gemeenten. Vanuit de ervaringen en verhalen van haar leden houdt Energy Storage NL een pleidooi voor een landelijk beleidskader rond vergunningen voor energieopslagprojecten.

Het voorgestelde landelijke beleidskader

Energy Storage NL doet de volgende 8 aanbevelingen voor een landelijk beleidskader:

  1. Strategische locatiekeuze: verduidelijk strategische locatiekeuzes en ondersteun het omzetten van landbouwgrond naar industriegebied, met name voor projecten met een vermogen van meer dan 100 megawatt.
  2. Kennisvergroting en samenwerken gemeentes: onderken de informatiebehoefte van gemeentes en neem regie in het vergroten van het bewustzijn over de waarde van flexibel vermogen. Geef daarbij duidelijke opdrachten om actief mee te werken, volgend op de scenario’s uit de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 van Netbeheer Nederland.
  3. Expertisegroep voor uniforme aanpak: Energy Storage NL stelt voor om een expertisegroep op te richten, waarmee uniform en gestructureerd naar de verschillende vraagstukken en risico-inschattingen kan worden gekeken. Deze zou moeten bestaan uit alle betrokken stakeholders, met een nadruk op de lokale bevoegde instanties en de marktpartijen.
  4. Naleving PGS-37: zorg voor naleving van PGS37-richtlijnen en specificeer duidelijke verplichtingen voor Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)-installaties.
  5. Gebruik van eerdere projecten als referenties: gebruik eerdere projecten als referenties om de kennis en het vertrouwen van betrokken instanties te vergroten en projecten succesvol te realiseren.
  6. Ruimtelijke aspecten en netaansluiting: besteed aandacht aan ruimtelijke aspecten zoals onderlinge afstand en de behoeften van netbeheerders op onderstations. Ondersteun projecten met adequate netwerktracering om connectiviteit te waarborgen.
  7. Tussentijdse aanpassingen systeem: houd rekening met de mogelijkheid dat aanpassingen moeten worden gemaakt gedurende de ontwikkelingsfase, in lijn met voortschrijdende technologie.
  8. Geluidsnormen en overige juridische aspecten: ontwikkel duidelijke richtlijnen voor geluid en verhelder juridische aspecten zoals bestemmingsplannen.
Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten