logo
wvhj2023
© Andritoiu | Dreamstime.com
© Andritoiu | Dreamstime.com
13 september 2023

‘Meer budget nodig in de SDE++ voor verduurzaming warmtenetten’

Om de Nederlandse warmtenetten van bijna 25 petajoule duurzame warmte te kunnen voorzien, is extra budget nodig voor warmtenetten binnen de subsidieregeling SDE++. Dat stelt de NVDE op basis van nieuw onderzoek.

Het onderzoek van CE Delft laat zien dat de benodigde projecten in voorbereiding zijn, maar dat er méér budget nodig is dan voorlopig wordt voorzien. Daarnaast moeten diverse praktische knelpunten worden opgelost.

Alles doen
‘De warmtetransitie is ontzettend belangrijk voor onze klimaatdoelen. Laten we zorgen dat we alles doen wat nodig is om de ontwikkeling van duurzame warmtebronnen vlot te trekken’, stelt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), die opdracht gaf voor het onderzoek.

Het onderzoek van CE Delft heeft geïnventariseerd welke projecten in voorbereiding zijn om het beoogde doel van 1 miljoen aangesloten huishoudens op stadswarmte te halen. Het gaat bijvoorbeeld om warmte uit de diepe ondergrond – geothermie – of uit water – aquathermie. De onderzoekers constateren dat er voldoende projecten in de pijplijn lijken te zitten om de beoogde doelen te halen. Maar het totaal benodigde SDE-budget van 6 à 7 miljard euro is een flink bedrag in vergelijking met het geld dat de laatste jaren naar duurzame warmte is gegaan.

Onrendabele top
Voor het nieuwe rapport is onderzocht hoe groot de totale onrendabele top is van de duurzame warmtebronnen die nodig zijn om de verduurzamingsdoelen voor warmtenetten in 2030 te behalen. In de huidige warmtenetten wordt voor het merendeel aftapwarmte van stoom- en gascentrales (STEG), afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) en biomassacentrales gebruikt. De gemiddelde CO2-intensiteit van de totale Nederlandse warmtebronnenmix is 26,5 kilogram CO2 per gigajoule. Dat is substantieel hoger dan de 2030-doelstelling van 18,9 kilogram CO2 per gigajoule uit het Klimaatakkoord. Daarnaast staat er een eis voor de CO2-intensiteit per afzonderlijk warmtenet in het wetsvoorstel collectieve warmte (Wcw) van 25 kilogram CO2 per gigajoule. Ruim twee derde van de grote en ruim 15 procent van de middelgrote warmtenetten voldoet nu al aan deze eis.

In 2030 is 24 petajoule warmteproductie uit nieuwe warmtebronnen nodig om de doelen voor 2030 te halen. De onrendabele top van de nieuwe warmtebronnen in 2030 is 374 miljoen euro per jaar. Het totaal benodigde SDE++-budget dat gereserveerd zou moeten worden voor de looptijd van de subsidie – meestal 15 jaar – is 6,7 miljard euro. Dit is het bedrag voor de nieuw te ontwikkelen bronnen, dus exclusief SDE++-beschikkingen die doorlopen voor bestaande bronnen.

Zonthermie

Zonnewarmte is in de inventarisatie die CE Delft heeft uitgevoerd niet genoemd door de warmtebedrijven. Dat betekent volgens de onderzoekers niet dat er geen warmtenetten worden ontwikkeld met zonthermie. Zonnewarmte zal volgens hen waarschijnlijk eerder bij kleinere warmteprojecten worden ontwikkeld dan als bron voor grote warmtenetten dienen. Zonthermie heeft volgens de SDE++-methodiek een vergelijkbare onrendabele top met restwarmte uit een datacenter en thermische energie uit afvalwater (tea). Met haar inschatting voor de onrendabele top sluit CE Delft zonthermie dus niet uit.

Knelpunten
Uit interviews met 5 warmtebedrijven blijkt volgens CE Delft dat zij de doorlooptijd van het ontwikkelen van nieuwe warmtebronnen niet als knelpunt zien om de verduurzaamde warmtebronnenmix te realiseren.

Wel zien zij, naast financiële knelpunten die kunnen worden weggenomen met behulp van de SDE++, enkele andere knelpunten voor de verduurzaming van de warmtelevering in 2030. Zo is volgens de warmtebedrijven seizoensopslag van warmte nog niet ver genoeg ontwikkeld om een aanzienlijke bijdrage te leveren in de verduurzaming van warmtenetten. Ook zorgt het feit dat warmtenetten in publiek eigendom komen voor onzekerheid voor commerciële warmtebedrijven.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten