logowvhj2023
© Liander
© Liander
14 juni 2023

Energiewet: netbeheerders mogen aanbieden netaansluiting uitstellen, ACM bepaalt redelijke termijnen

Zodra de nieuwe Energiewet van kracht wordt, mogen netbeheerders de levering van een netaansluiting en bijbehorende transportcapaciteit uitstellen, waarbij de ACM de redelijke aansluittermijnen zal vaststellen.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer de conceptversie van de Energiewet toegestuurd. In deze nieuwe wet worden de Elektriciteitswet en Gaswet samengevoegd. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel schrijft Jetten dat de huidige aansluit- en transporttaak van de transmissiesysteembeheerder (TSB, hoogspanningsnetbeheerder) en de distributiesysteembeheerder (DSB, regionale netbeheerder) wordt herzien.

Recht in stand
‘Het bestaande recht op een aansluiting blijft in stand, maar in aanvulling daarop wordt een grondslag gecreëerd op basis waarvan de TSB’s en DSB’s een aansluitverzoek niet onmiddellijk hoeven in te willigen zolang er geen transportcapaciteit beschikbaar is’, aldus Jetten in zijn toelichting. ‘Het doel is om juridische onzekerheid bij marktpartijen en systeembeheerders weg te nemen en maatschappelijk onwenselijke situaties te voorkomen, met name verergering van congestieproblemen voor bestaande gebruikers.’

Redelijke aansluittermijnen
‘Daarnaast wordt ingezet op meer transparantie bij de systeembeheerders over de actuele en verwachte beschikbaarheid van transportcapaciteit en de termijnen waarbinnen een TSB of DSB in staat is om aansluitingen op te leveren en transport aan te bieden’, vervolgt Jetten. ‘Hiervoor is een duidelijker verband gelegd tussen de (uitvoering) van de investeringsplannen en de aansluit- en transporttaak van TSB’s en DSB’s.’

Minister Jetten bevestigt daarbij bovendien dat de bevoegdheid voor het vaststellen van redelijke aansluittermijnen exclusief bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt. Afgelopen week werd bekend dat de toezichthouder nog drukdoende is om de redelijke aansluittermijnen voor grootverbruikers vast te stellen, waar voor kleinverbruikers wel al nieuwe aansluittermijnen zijn vastgesteld.

Aansluiten elektriciteit
In de conceptversie van de Energiewet staat in artikel 3.38 – dat de titel ‘Aansluiten elektriciteit’ draagt – dat een transmissie- of distributiesysteembeheerder een aanbod moet doen voor het leveren van een netaansluiting en deze binnen een redelijke termijn gerealiseerd moet worden.

Daarbij is de kanttekening opgenomen dat een transmissie- of distributiesysteembeheerder het aanbod mag uitstellen indien – en voor zolang er – voor de verzochte aansluiting onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het stroomnet. De netbeheerder moet in dat geval passende maatregelen nemen, waaronder de benodigde uitbreidingsinvesteringen, om zo spoedig mogelijk alsnog een uitgesteld aanbod te doen. Als de netbeheerder het doen van het aanbod uitstelt, moet hij de aanvrager een deugdelijke onderbouwing geven en informatie geven over de maatregelen om te kunnen voldoen aan de voor de verzochte aansluiting benodigde transportcapaciteit.

Transporteren elektriciteit
In artikel 3.46 – met de titel ‘Transporteren elektriciteit’ – is eenzelfde passage opgenomen als in artikel 3.38 ‘Aansluiten elektriciteit’. Ook in artikel 3.46 staat dat de netbeheerders het aanbod tot het verzorgen van transport van elektriciteit mogen uitstellen als er onvoldoende transportcapaciteit beschikbaar is op het stroomnet. Ook in dat geval moet de netbeheerder passende maatregelen nemen en het uitstel onderbouwen.

Transport met onderbreekbare beschikbaarheid
In het wetsvoorstel is in artikel 3.46 ook een passage opgenomen waarmee netbeheerders de mogelijkheid krijgen om transportcapaciteit met onderbreekbare beschikbaarheid aan te bieden, bijvoorbeeld non-firm transportcontracten.

‘Dit is transportcapaciteit die een TSB of DSB niet permanent beschikbaar hoeft te stellen aan de aangeslotene; dit mag hij laten afhangen van de situatie op zijn systeem’, aldus minister Jetten in zijn toelichting. ‘Hierbij wordt opgemerkt dat het accepteren van een aanbod tot transport met onderbreekbare beschikbaarheid een TSB of DSB niet van de wettelijk vastgelegde plicht ontslaat om het systeem uit te breiden.’

Ongebruikte transportcapaciteit
Tot slot wordt in de Energiewet vastgelegd dat de netbeheerders de voor elektriciteit gecontracteerde maar ‘ongebruikte’ transportcapaciteit kunnen laten vervallen als dat nodig is, bijvoorbeeld om andere transportverzoeken te kunnen accommoderen.

Dit is het zogenaamde ‘use it or lose it’-principe waarover de ACM eerder al een consultatie startte.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.