logo
wvhj2023
© Martijn Beekdam | Dreamstime.com
© Martijn Beekdam | Dreamstime.com
22 maart 2023

Nederland koopt mogelijk negatieve emissieruimte om klimaatdoel 2050 te halen

Nederland gaat mogelijk negatieve emissies kopen van andere Europese landen om het doel van klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. Dat heeft minister Jetten medegedeeld aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse regering maakte enkele jaren geleden ook al eens gebruik van hernieuwbare energie uit het buitenland om een boete te voorkomen vanwege het missen van het EU-doel.

0 in 2050
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Europese doelstelling om in 2050 netto 0 broeikasgassen uit te stoten. Concreet betekent dit dat er in Nederland in 2050 nauwelijks nog broeikasgasemissies zijn en dat de resterende emissies, in eigen land of binnen Europa worden gecompenseerd door vastlegging bijvoorbeeld in bossen of onder de grond.

Het Nederlandse kabinet stuurt op 60 procent reductie in 2030, om er zeker van te zijn dat 55 procent reductie in ieder geval gehaald wordt. De inzet daarna is een reductie van 70 procent in 2035 en 80 procent in 2040. In het beleid ligt nu veel nadruk op het halen van de 2030-doelen, maar dat is uiteindelijk ‘slechts’ een tussenstap op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. En dat is op zijn beurt weer een tussenstap naar per saldo negatieve emissies ná 2050.

Afhankelijkheid

Minister Jetten stelt in een Kamerbrief over de beleidsagenda Klimaatneutraal Nederland dat het kabinet de focus van het klimaatbeleid op de lange termijn wil versterken. ‘Dit is noodzakelijk, want wat we nu (niet) in gang zetten heeft consequenties voor wat na 2030 (on)mogelijk is. En wat er na 2030 nog kan, wordt bepaald door de voorbereiding en investeringen die we nu doen. De infrastructuur die we nu aanleggen, ligt er over 40 jaar nog en de auto’s die nu verkocht worden, rijden over 10 jaar nog rond.’

‘De EU wil het doel van klimaatneutraliteit realiseren door maximaal in te zetten op de reductie van broeikasgasemissies. Het is echter niet mogelijk alle emissies – bijvoorbeeld uit de landbouw – tot 0 terug te brengen’, stelt minister Jetten. ‘Daarom moet de inzet op emissiereducties gecombineerd worden met de vastlegging van enkele honderden miljoenen tonnen CO2 om te compenseren voor de resterende emissies. Nederland kan alleen klimaatneutraliteit bereiken met de inzet op negatieve emissies. Deze negatieve emissies kunnen zowel in Nederland als in andere EU- landen plaatsvinden. Het compenseren van eigen restemissies met overdracht van negatieve emissies van andere EU-lidstaten creëert echter een afhankelijkheid en er is geen garantie dat andere landen negatieve emissies aanbieden.’

Buiten de landsgrenzen
Met de keuze ‘klimaatneutraliteit voor Nederland’ in plaats van ‘klimaatneutraliteit in Nederland’ zal Nederland zich volgens minister Jetten tot het uiterste inspannen om de uitstoot binnen de landsgrenzen te reduceren.

‘Maar Nederland houdt de mogelijkheid open een deel van de uitstoot buiten Nederland, maar binnen de EU te compenseren’, aldus Jetten. ‘Binnen Nederland zal netto 0 uitstoot in landbouw en landgebruik lastig zijn te verwezenlijken, vanwege de relatief grote veestapel, de emissies uit ontwaterde veengebieden en de beperkte ruimte voor bosaanplant. Als de regelgeving vereist dat elk land – al dan niet via overdracht van kredieten uit andere lidstaten – voor landbouw en landgebruik per saldo op netto 0 emissies uit moet komen, zullen voor de resterende netto-uitstoot dus kredieten uit landen met een overschot aangeschaft moeten worden. Maar het is ook mogelijk dat de opgave over de lidstaten verdeeld wordt op basis van de reductiemogelijkheden (die in Nederland relatief beperkt zijn).’

Vervolg
Minister Jetten heeft de Wetenschappelijke Klimaatraad gevraagd om voorafgaand aan het nieuwe Klimaatplan van het kabinet een advies op te leveren over de richtinggevende keuzes waar Nederland voor staat in de weg naar klimaatneutraliteit.

Verder voert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) momenteel de studie ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal’ uit naar de wijze waarop Nederland in 2050 klimaatneutraal kan worden en wat dat betekent voor de keuzes die nu gemaakt moeten worden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten