logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
8 februari 2023

Convenant voor tientallen kilometers nieuw hoogspanningsnet in Noord-Holland Noord

Het Rijk, de provincie Noord-Holland en netbeheerders Liander en TenneT hebben afspraken gemaakt over de nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt van tientallen kilometers in Noord-Holland Noord.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie, gedeputeerde van Noord-Holland Edward Stigter en TenneT-directeur Maarten Abbenhuis hebben hun handtekening gezet onder afspraken die zij hebben gemaakt over de komst van het hoogspanningstraject. Hiermee benadrukken zij het belang van hun samenwerking en de betrokkenheid van organisaties en inwoners in de omgeving.

Ingewikkeld project
Zij gaan samen met de omgeving verschillende opties uitwerken waar de nieuwe verbinding kan komen. Minister Jetten: ‘We gebruiken en produceren steeds meer duurzame elektriciteit in Nederland. Hierdoor groeit de vraag naar ruimte op het stroomnet in hoog tempo. De netbeheerders investeren fors in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, om te voorkomen dat dit vol raakt. Een aansluiting op het hoogspanningsnet is daar een belangrijk onderdeel van voor de regio Noord-Holland Noord. Dit is een ingewikkeld project en kan een behoorlijke impact hebben op de omgeving. Het is daarom van groot belang om de stappen zorgvuldig en samen met de omgeving te doorlopen. Met dit convenant spreken we vandaag af hoe we dat gezamenlijk gaan doen.’

Verder dan gebruikelijk
De afspraken die Rijk, provincie en TenneT maken over hun samenwerking gaan verder dan voorheen gebruikelijk, waarbij ministerie, provincie en netbeheerder hand in hand werken aan de komst van de verbinding en het energiesysteem van de toekomst. De provincie blijft daarbij verantwoordelijk voor het in behandeling nemen en tijdig besluiten over aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen waar de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag voor is.

Ook zal de provincie erop toezien dat de inspraak vanuit de regio in de planvorming wordt meegenomen. De minister voor Klimaat & Energie blijft, in samenspraak met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing.

Grote ingreep
‘De komst van een hoogspanningstraject is een grote ingreep in de leefomgeving’, vult gedeputeerde Stigter aan. ‘We betrekken omwonenden, ondernemers, belanghebbenden, gemeenten en waterschappen daarom bij het maken van de plannen. Ook werken we als provincie, Rijk en TenneT ieder vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid nauw met elkaar samen. Wij streven ernaar om tot een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing van de verbinding van 380 kilovolt en de bijbehorende hoogspanningsstations te komen. Participatie betekent dat je de wijsheid en kennis in het gebied meeneemt in de planontwikkeling. Als provincie gaan we erop letten dat dat gebeurt. Daarom ondertekenen we dit convenant. Dat geeft ons een sterke positie in de planvorming en uitwerking.’

20 nieuwe elektriciteitsstaions
In de regio Noord-Holland Noord wordt een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In Noord-Holland Noord komt in de toekomst mogelijk ook meer energie van windparken op zee aan land, die de rest van het land ingebracht moet worden.

Naast de komst van de nieuwe hoogspanningsverbinding worden in Noord-Holland Noord door Liander en TenneT bovendien 40 elektriciteitsstations uitgebreid, komen er 20 nieuwe bij en moeten honderden kilometers extra verbindingen worden aangelegd.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten