Solar Magazine - Nieuwe editie van actieplan energieopslag gepresenteerd: ‘Stimuleer thuisbatterij’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Nieuwe editie van actieplan energieopslag gepresenteerd: ‘Stimuleer thuisbatterij’
© Alfen

Nieuwe editie van actieplan energieopslag gepresenteerd: ‘Stimuleer thuisbatterij’

Brancheorganisatie Energy Storage NL heeft de nieuwe editie van het Nationaal Actieplan Energieopslag aan minister Jetten overhandigd. Het bevat onder meer actiepunten voor de opslag van elektriciteit.

Met het actieplan wil de branchevereniging de noodzaak om de energietransitie te versnellen via de inzet van energieopslag- en conversie op de agenda zetten. Het actieplan bevat daartoe diverse voorstellen om barrières weg te nemen voor alle vormen van opslag, zoals het gebrek aan een juridische status voor energieopslag, het uitblijven van snelle vergunningsprocedures en de noodzaak van actuele data over de stand van zaken van het elektriciteitsnet.

Proactief beleid nodig
‘Het besef groeit dat alleen met energieopslag de energietransitie zal lukken’, aldus voorzitter Maarten van den Heuvel. ‘Energieopslag maakt ons systeem onafankelijk van andere landen, zorgt voor lagere energieprijzen en maakt fossiele gas- en kolencentrales overbodig. Daarmee versnellen we de energietransitie en pakken we ook de energiecrisis aan.’

Op dit moment zijn er volgens Van den Heuvel nog veel barrières die de businesscase voor opslag verhinderen en Nederland op achterstand zetten ten opzichte van andere Europese landen. ‘Het kabinet moet zich realiseren dat een proactief overheidsbeleid nodig is, de markt kan dit namelijk niet oplossen zonder het wegnemen van barrières. Met het Nationaal Actieplan Energieopslag doen we concrete suggesties aan de overheid om samen de benodigde versnelling te realiseren.’

3 vormen
In de 2023-versie van het actieplan heeft de brancheorganisatie actiepunten voor 3 vormen van energieopslag geformuleerd: elektriciteitsopslag, moleculenopslag en thermische opslag.

Batterijen kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet, thermische opslag kan huizen van warmte voorzien, en duurzame moleculen kunnen in grote volumes worden opgeslagen om seizoenen te overbruggen.

Actiepunten elektriciteitsopslag
Een van de belangrijkste actiepunten voor elektriciteitsopslag is een eigen juridische status in de transporttarievensystematiek. Batterijen en andere vormen van elektriciteitsopslag worden gezien als verbruikers van energie, waardoor zij bij afname hoge transportkosten betalen. ‘Structureel is een eigen juridische status nodig voor energieopslag waarmee deze wordt uitgezonderd van hoge transporttarieven’, aldus het actieplan. ‘Dit dient te worden gecombineerd met het ontlopen van de wachtrij voor netaansluitingen.’

Verder wil Energy Storage NL dat er een definitie van energieopslag toegevoegd wordt aan de Elektriciteitswet over cable pooling, moeten data over netcongestie openbaar en toegankelijk gemaakt worden op het niveau van individuele onderstations en moeten specifieke vormen van elektriciteitsopslag ondersteund worden. ‘Voor residentiële opslag en langdurige elektriciteitsopslag – bijvoorbeeld met flowbatterijen, perslucht of waterkracht – zijn specifieke marktprikkels nodig. Zo is een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen in combinatie met een stimuleringsregeling voor thuisbatterijen noodzakelijk.’

Actiepunten moleculenopslag
Ook voor moleculenopslag – zoals het opslaan van wind- en zonne-energie in waterstof – bevat het actieplan een reeks voorstellen. Ten eerste moeten voor het wegnemen van belemmeringen voor ondergrondse energieopslag heldere en gerichte veiligheidseisen opgesteld worden.

Verder pleit Energy Storage NL voor marktordening en marktprikkels. ‘Er is nog veel onduidelijkheid over de vraag wie de verantwoordelijkheid krijgt bij grootschalige moleculenopslag: zijn dat provincies, netbeheerders of private partijen? Voor gebruik van moleculenopslag bestaat interesse vanuit marktpartijen. Stimulering via subsidies en tenders kan de markt hiervoor aanvankelijk bevorderen. Aanvullend moet worden gewerkt aan marktprikkels voor bijvoorbeeld balanceringsmechanismes. Zo zou groene waterstof bijvoorbeeld kunnen worden verhandeld op een day-ahead markt, net als de elektriciteit waarmee deze wordt geproduceerd.’

Thermische opslag
Tot slot bevat het actieplan een aantal aanbevelingen voor thermische opslag. Zo pleit Energy Storage NL voor de uitwerking van een beleidskader voor de financiering van thermische opslag. ‘De ontwikkeling van warmteopslagsystemen wordt onvoldoende gestimuleerd. Er is beperkt subsidie in Nederland beschikbaar, het verkrijgen van Europese subsidies is een tijdrovend proces en lokale subsidies worden door staatssteunregels geblokkeerd. De overheid moet daarom een beleidskader uitwerken ter stimulering en integratie van thermische opslag. Denk bijvoorbeeld aan een  investeringssubsidie voor kleinschalige warmtebuffers in de ISDE-regeling of het bundelen van  individuele subsidies, zodat een collectieve aanvraag voor warmteopslag mogelijk wordt.’

Verder moet er volgens de vereniging landelijke coördinatie komen voor warmteopslag. ‘Een vergunningaanvraag bij warmteopslag wordt ernstig vertraagd door de hoeveelheid beoordelende partijen en de uiteenlopende beoordelingsprocedures bij deze partijen. De centrale overheid moet daarom het initiatief nemen om in gezamenlijkheid heldere en bindende afspraken te maken over de voorwaarden bij vergunningverlening rondom warmteopslag. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een landelijke Normcommissie Warmteopslag. Daarnaast dient opslag bij de aanleg van nieuwe warmtenetten standaard als criterium te worden meegenomen.’

Deel dit bericht

Dit is een artikel van

Nu in Solar Magazine

Maart 2023

Certificeringsregeling in de maak bij InstallQ: ‘Licence to operate voor zakelijke pv-projecten’ iMVO-convenant hernieuwbare energie klaar: ‘Zonne-energiesector mag ogen niet sluiten, niks doen geen optie’ NIYATA...
Vacatures
Triple Solar zoekt:

Productontwerper

Fulltime (40 uur) - Amsterdam, 1033 MT, Programmeurstraaat 6b
Everday zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!