logo
wvhj2023
© Ben Schonewille | Dreamstime.com
© Ben Schonewille | Dreamstime.com
25 januari 2023

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie presenteert handreiking integraal programmeren

De Werkgroep Integraal Programmeren heeft de handreiking ‘Integraal Programmeren in het energiesysteem’ gepresenteerd. Deze beschrijft onder meer wat integraal programmeren is, waarom het nodig is en hoe het werkt.

De Werkgroep Integraal Programmeren is een samenwerking van het Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Netbeheer Nederland, 3 ministeries, het Nationaal Programma RES (NP RES), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TNO. Ze worden ondersteund door adviesbureau Groen Licht.

3 pilots
Bij integraal programmeren moeten alle plannen en ontwikkelingen – bijvoorbeeld woningbouw, de verduurzaming van de agrarische sector of grootschalige duurzame opwek – in een gebied op een rij gezet, integraal bekeken en in de tijd gepland en geprogrammeerd worden. En dat alles in samenhang met de beschikbare mogelijkheden van het energiesysteem. Zo helpt integraal programmeren om opgaven in de regio’s en het energiesysteem met elkaar in samenhang te brengen.

De nieuwe handreiking is de opvolger van het ‘Groeidocument Integraal Programmeren’ dat vorig jaar zomer werd gepresenteerd. In de nieuwe versie zijn ook de inzichten verwerkt uit de 3 pilots in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Holland Noord en West-Brabant. De werkgroep gaat het integraal programmeren de komende tijd verder doorontwikkelen. In alle provincies is het integraal programmeren volgens het NP RES inmiddels gestart en zijn op veel plaatsen ook al startnotities opgesteld. Die geven een belangrijke basis met afspraken voor het verdere programmeerproces. De planning is dat in het voorjaar van 2023 een eerste provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK) opgeleverd wordt.

5-stappenmodel

De voorgestelde aanpak van het integraal programmeren is gebaseerd op een 5-stappenmodel:

Stap 0 – opstart programmeercyclus
Het doel van stap 0 is overeenstemming bereiken over de scope en doel van het integraal programmeren, en overeenstemming over het te doorlopen proces.

Stap 1 –Verkrijgen van inzicht
Het doel van deze stap is het beschikbaar en bruikbaar maken van alle benodigde data, en het scheppen van overzicht – en overeenstemming – over de beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen die worden meegenomen in het integraal programmeren.

Stap 2 – Opstellen energievisie/spelregels
Het doel van deze stap is om overeenstemming te bereiken over de ruimtelijk-economische ontwikkelingen die worden meegenomen in het integraal programmeren, overeenstemming te bereiken over de randvoorwaarden, en een afwegingskader te ontwikkelen met criteria waarop de ontwikkelvarianten in stap 4 worden beoordeeld.

Stap 3 – Ontwerpen ontwikkelvarianten
Het doel van stap 3 is het ontwikkelen van een aantal logische en maakbare varianten voor de ontwikkeling van de energie-infrastructuur – inclusief flexopties en conversie – in samenhang met de gewenste ruimtelijke en sectorale ontwikkelingen in de provincie of regio.

Stap 4 – Afwegen en keuze variant
Het doel van deze stap is het maken van een bestuurlijke keuze over een samenhangend ‘pakket’ aan concrete infrastructuur- en flexprojecten inclusief de daarmee samenhangende impact voor sectorale en ruimtelijke plannen.

Stap 5 – Borgen en uitvoeren
Borging van de programmering uit stap 4 in formeel instrumentarium en investeringsbeslissingen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten