Solar Magazine - SDE++ 2021: 3.790 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd, geen subsidie toegekend aan CO2-afvang en -opslag
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++ 2021: 3.790 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd, geen subsidie toegekend aan CO2-afvang en -opslag
© KiesZon

SDE++ 2021: 3.790 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd, geen subsidie toegekend aan CO2-afvang en -opslag

Via de subsidieregeling SDE++ zijn 3.716 projecten met zonnepanelen, goed voor een vermogen van 3.790 megawattpiek, goedgekeurd die in 2021 een aanvraag hadden ingediend. Er zijn geen ccs-projecten gehonoreerd.

In totaal werden vorig jaar november 3.915 subsidieaanvragen voor zonnepanelen ingediend. Daarmee is gemeten naar het aantal 95 procent van de projecten met zonnepanelen goedgekeurd. Gemeten naar het aangevraagde vermogen, 4.161 megawattpiek, is 92 procent van de pv-projecten gehonoreerd. Daarbij ligt het goedkeuringspercentage bij zonnedaken qua vermogen (90 procent) iets lager dan bij zonneparken (94 procent).

Budget over
Er werden vorig jaar in totaal ruim 4.200 aanvragen ingediend voor een totaal van 12,1 miljard euro. De aanvragen voor CO₂-afvang en -opslag (ccs) voor in totaal 6,1 miljard euro zijn allemaal ingetrokken of afgewezen. Deze projecten zijn alle gelinkt aan het Aramis-project, een project om CO2-opslag op zee mogelijk te maken, waarbij meer tijd nodig is voor de realisatie. Deze projecten kunnen opnieuw een aanvraag indienen bij de SDE++ 2022. Dat in de SDE++ 2021-ronde niet het gehele verplichtingenbudget is beschikt, betekent dat iedere aanvraag die aan de inhoudelijke vereisten voldeed een positieve beschikking heeft ontvangen.

‘Doordat relatief veel budget op een laat moment in de beoordeling vrijviel en de beoordeling langer duurde, ontstond de situatie dat de voorwaarden van de SDE++ in 2022 reeds bekend waren op het moment dat partijen van RVO een beschikking kregen’, duidt Jetten. ‘In sommige gevallen zijn de voorwaarden in 2022 aantrekkelijker voor marktpartijen, bijvoorbeeld doordat er meer vollasturen zijn toegestaan of doordat er een ruimere realisatietermijn is. Dit speelt met name bij elektrische boilers en geothermie. Voor sommige projecten weegt dit zwaarder dan de zekerheid van de beschikking en hebben partijen ervoor gekozen om in 2022 opnieuw in te dienen. Ik streef ernaar om in de toekomst de samenloop van de beoordeling met de voorbereiding op een nieuwe ronde zoveel mogelijk te voorkomen.’

In onderstaande tabel is te zien dat het budget van 5 miljard euro niet volledig opgegaan is, omdat slechts voor circa 4,1 miljard euro aanvragen zijn goedgekeurd.

Categorie

Aantal aanvragen

Totaal beschikt budget (in miljoenen euro’s)

Beschikt vermogen (in megawatt(piek))

Hernieuwbare elektriciteit

3.725

2.210

3.917

Zon-pv op dak

3.562

1.190

2.006

Zon-pv op veld of water

154

868

1.784

Windenergie

9

153

127

Hernieuwbare warmte (WKK)

36

151

48

Biomassa warmte en WKK

25

54

16

Zonthermie

9

2

5

Geothermie

1

93

26

Compostering

1

2

1

Hernieuwbaar gas

50

589

122

Biomassa gas

50

589

122

CO₂-arme warmte

29

430

303

Industriële warmtepomp

13

55

34

Elektrische boiler

10

259

193

Restwarmte

4

98

69

Zon-pvt met warmtepomp

1

3

4

Aquathermie

1

15

3

CO₂-arme productie

13

695

19

CO₂-afvang en -gebruik

11

626

 

 

Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen

1

67

18

Waterstofproductie door elektrolyse

1

1

1

Eindtotaal

3.853

4.075

4.409

SDE++ 2022: lager plafond ccs
Het maximale subsidiebedrag voor ccs-projecten wordt op basis van nieuw extern onderzoek verhoogd. Omdat daarmee het totale budget voor ccs in 2022 zou kunnen toenemen en er minder budget voor andere technieken over zou blijven, wordt het plafond voor ccs in 2022 niet met 1,5 megaton verhoogd, maar met 0,6 megaton. Vanwege de introductie van de hekjes kunnen andere technieken vanaf 2023 gegarandeerd aan bod komen. Het ccs-plafond vervalt daarom in 2023 tegelijk met de introductie van de hekjes.​

Hekjes vanaf 2023: extra subsidie zonnewarmte
Vanaf de openstellingsronde in 2023 worden ‘hekjes’ toegevoegd aan de SDE++-regeling. Een hekje zorgt ervoor dat een bepaald budget wordt gereserveerd voor een specifieke groep van technieken. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Bij de openstellingsronde in 2023 worden daarom hekjes geïntroduceerd voor Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor alle 3 de techniekgroepen wordt 750 miljoen euro gereserveerd bij een referentiebudget van 5 miljard euro in 2023. Binnen de categorieën met een hekje wordt de maximale subsidie per vermeden ton CO2 verhoogd van 300 naar 400 euro per ton CO2 om iets duurdere technieken met langetermijnpotentie, zoals aquathermie, een betere kans te geven. Daarbij blijft het concurrerende principe gelden, waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen. Jetten hierover: ‘De hekjes voor CCS/CCU en Elektriciteit zullen op 0 worden gezet; hiervoor wordt geen budget gereserveerd. Door de hoogte van de hekjes uniform te houden, blijft de SDE++ een generiek instrument dat de verschillende domeinen ook op een generieke manier benadert. Dit betekent dat het grootste deel van het budget beschikbaar blijft buiten de hekjes, waar technieken uit alle domeinen met elkaar blijven concurreren. Hierdoor blijft de huidige werking van de SDE++, waarbij alle projecten worden gerangschikt op basis van kosteneffectiviteit, goeddeels in stand en wordt de kosteneffectiviteit in beperkte mate beïnvloed.’

Evalueren na 2023
Minister Jetten stelt de hoogte van de hekjes en de verhoging van de maximale subsidie-intensiteit binnen de hekjes na de openstellingsronde van 2023 te evalueren om inzicht te krijgen in het effect van deze aanpassingen op de kosteneffectiviteit en om overlap met het opschalingsinstrumentarium dat na 2023 beschikbaar komt zo veel mogelijk te voorkomen.

‘Deze evaluatie zal tijdig worden afgerond, zodat ik, geïnformeerd door deze evaluatie, een nieuw besluit zal nemen over de hoogte van de hekjes en de subsidie-intensiteit in de ronde van 2024 en daarna. Daarnaast zal ik het effect van de hekjes na elke openstellingsronde monitoren en iedere 2 jaar het besluit omtrent de hoogte, de hoeveelheid hekjes en de maximale subsidie-intensiteit opnieuw bezien. De komende periode zijn de praktische uitwerking van de hekjes en de verhoging van de subsidie-intensiteit en het verkrijgen van  staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie belangrijke aandachtspunten. De uiteindelijke invulling van de hekjes is onder voorbehoud van deze goedkeuring. Parallel hieraan zullen de benodigde aanpassingen in de regelingen worden uitgewerkt.’

Deel dit bericht

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen en het op stoom komen van de uitrol van de realtime...
Vacatures
kWh People zoekt:

Recruitment Consultant Solar

Fulltime (40 uur) - Nijmegen
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Product owner Energie Management

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!