logo
wvhj2023
© ABG Solar
© ABG Solar
11 februari 2021

Holland Solar: ‘Verplichting zonnepanelen op daken niet ideaal, maar wel nodig’

Een verplichting voor het gebruik van daken voor duurzame-energieopwekking met zonnepanelen is niet ideaal, maar wel nodig. Dit stelt Holland Solar over de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

‘Holland Solar hecht waarde aan de vrijheid van ondernemers en burgers om zelf te kiezen om een bijdrage aan de energietransitie te leveren’, opent de branchevereniging haar reactie op de internetconsultatie van de wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen op industriële daken af te dwingen. ‘Tegelijkertijd zien wij ook dat er nog te veel (grote) daken niet gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Dit is spijtig, omdat de inpassing van zon op dak ook bijdraagt aan het bredere draagvlak van de energietransitie, en deze transitie met meer bedekte daken sneller tot stand kan komen. De voorgestelde verplichting geeft op lokaal niveau gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te leveren, een aanpak die wij als branchevereniging steunen.’

Financiële draagkracht gebouweigenaar
De voorgestelde verplichting geeft op lokaal niveau gemeenten de mogelijkheid om maatwerk te leveren, een aanpak die Holland Solar als branchevereniging stelt te steunen. Wel wil Holland Solar 5 belangrijke punten aan het ministerie meegeven.

Allereerst wil de brancheorganisatie dat in de proportionaliteitstoets ook de financiële draagkracht van de gebouweigenaar en de mogelijkheid voor het verkrijgen van een netaansluiting meegenomen wordt. Dit omdat een deel van de gebouweigenaren (ook) financiële beperkingen kent, waardoor zij niet in staat zijn om in zonnepanelen te investeren.

Derde investeerders
Het tweede punt dat Holland Solar inbrengt, is dat dit gebrek aan investeringsvermogen door derde partijen kan worden opgelost waarbij gemeenten als tussenpersoon kunnen werken door het via een derde partij – een bedrijf of energiecoöperatie – wel mogelijk te maken.

Ten derde moeten de voorloopkosten gedekt worden wanneer er sprake is van een verplichting die uiteindelijk om technische redenen niet gerealiseerd wordt. ‘Wanneer men verplicht wordt om duurzame energie op het dak op te wekken, dan moet de gebouweigenaar kosten maken’, duidt Holland Solar. ‘Te denken valt aan constructieberekeningen in verband met het extra gewicht van de installatie of groene daken, en advieskosten inzake de haalbaarheid van de businesscase ten aanzien van de te plaatsen capaciteit, de energie- opbrengst en de mogelijkheden om aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Wanneer een project uiteindelijk geen doorgang kan vinden doordat technisch gezien blijkt dat het project niet haalbaar is, dan zou de gebouweigenaar voor de gemaakte kosten – die dus niet meer in de businesscase van de potentiële installatie verdisconteerd kunnen worden – gecompenseerd moeten worden.’

Geografisch clusteren
Verder wil Holland Solar dat het ministerie regionale samenwerking moet aanmoedigen om een ongelijk speelveld en netcongestie te voorkomen: ‘Gemeenten, provincies en het ministerie moeten er scherp op zijn dat er geen situatie ontstaat waarin bepaalde gemeenten een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat krijgen door het opleggen van een opwekverplichting. Door het geografisch clusteren van verplichtingen krijgen netbeheerders de kans om gemakkelijker de benodigde investeringen te doen. Door het geografisch clusteren middels regionale afstemming wordt een negatief weglekeffect voorkomen en het netcongestieprobleem gemakkelijker aangepakt.

Uitleg aan burger
Tot slot pleit Holland Solar voor een duidelijk verhaal vanuit de overheid richting de burger: er mag niet meer opwekking van duurzame energie geëist worden dan dat er verbruikt wordt. ‘Veel burgers vragen zich af waarom het volle dakpotentieel van gebouwen soms niet gebruikt wordt. Het gegeven dat deze vraag regelmatig niet, of onvolledig, beantwoord wordt, verkleint het draagvlak voor de energietransitie. Wees als overheid daarom duidelijk dat met het huidige voorstel alle wettelijke middelen voor het afdwingen van het opwekken van duurzame energie op daken er zijn, maar dat het momenteel een politieke keuze is om niet te verplichten dat er meer duurzame energie op een dak wordt opgewekt dan dat er in het gebouw gebruikt wordt.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil door een aanpassing van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vanaf 1 januari 2022 gemeenten de mogelijkheid bieden zonnepanelen te verplichten bij industriële daken.

Door een artikel aan het Bbl toe te voegen, introduceert de overheid de bevoegdheid voor gemeenten om bij maatwerk te bepalen dat de daken van industriefuncties gebruikt worden voor de opwek van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken. 

Het ministerie stelt te verwachten dat de gemeente, indien nodig en evenredig, gebruik zal maken van de nieuwe bevoegdheid om het duurzaam gebruiken van daken op industriegebouwen te stimuleren. Daarmee wordt concreet invulling gegeven aan de zonneladder die de uitrol van zonnepanelen op daken stimuleert.

De wijziging van het Bbl zal naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet in werking treden, te weten per 1 januari 2022. De Omgevingswet biedt namelijk de juridische grondslagen voor het stellen van regels aan het duurzaam gebruik van bouwwerken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten