Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ministeries over uitspraken Ollongren: doel voor wind- en zonneparken op land fier overeind
© Rijksoverheid

Ministeries over uitspraken Ollongren: doel voor wind- en zonneparken op land fier overeind

De negatieve uitlatingen over wind- en zonneparken van minister Ollongren doen volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken niets af aan de doelstellingen die hiervoor zijn vastgelegd.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer afgelopen weekeinde de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gestuurd. Het kabinet wil een voorkeursvolgorde voor zonnepanelen en zonneparken op landbouwgrond beperken. Minister Ollongren sprak zich afgelopen weekeinde tegenover de NOS faliekant uit tegen de komst wind- en zonneparken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en Holland Solar stelden vervolgens de NOVI te verwelkomen, maar zich te verbazen over de uitspraken van de minister in het NOS-journaal.

Onverkort van toepassing
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) heeft nu de volgende reactie van de 2 ministeries gepubliceerd. ‘Naar aanleiding van berichtgeving in het NOS journaal van zaterdag 12 september jongstleden is ten onrechte het beeld ontstaan dat de Rijksoverheid een nieuwe koers wil varen en wil gaan ingrijpen in het ruimtelijk energiebeleid. Dit beeld is om diverse redenen onjuist. De NOVI geeft een doorkijk naar het jaar 2050, het jaar ook waarin de uitstoot van CO2 met 95 procent procent moet zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. Het klimaatakkoord – en het daarop gebaseerde Nationaal Programma RES – geeft invulling aan het klimaatbeleid tot 2030, het moment waarop de CO2-uitstoot met 49 procent gereduceerd moet zijn t.o.v. 1990. Bestaande afspraken, zoals de 6.000 megawatt wind op land in 2020, de 35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op land en 49 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op zee zijn nodig om het 2030-doel te halen en blijven dus onverkort van toepassing.’

‘Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de komende 30 jaar ingrijpend zullen veranderen’, vervolgen de ministeries. ‘Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Alles met zorg voor een gezonde bodem, schoon water, behoud van biodiversiteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Vanwege bovenstaande heeft het Rijk in de NOVI een aantal voorkeursrichtingen benoemd, die regio’s kunnen helpen om evenwichtige afwegingen te maken. Een van die voorkeursrichtingen komt voort uit de zonneladder die in augustus 2019 aan de Tweede Kamer is gestuurd en dient als afwegingskader voor overheden. De zonneladder spreekt een voorkeur uit voor zonnepanelen op gevels en daken van gebouwen. Een andere voorkeursrichting is dat na 2030 windparken zoveel mogelijk op zee worden gerealiseerd, voor zover dit kan in balans met de ruimte die nodig is voor functies, zoals scheepvaart, visserij, natuur en recreatie. Deze voorkeursrichtingen zijn geen dictaat, maar een hulpmiddel voor partijen als gemeenten en provincies om te komen tot een evenwichtige afweging.’

Conflicterende ruimtelijke belangen
‘Omdat Nederland een druk land ontstaan er, zeker richting 2050, sprake van conflicterende ruimtelijke belangen’, besluiten de ministeries in hun gezamenlijke reactie. ‘Dit betekent dat sturing op ruimtelijke keuzes nodig is. Die sturing vindt plaats door verschillende partijen en op verschillende momenten in de tijd. Regio’s wijzen momenteel plekken aan voor wind- en zon-pv tot 2030, het Rijk doet dit voor windenergie op zee. Rijksregie zit vooral in het actief meewerken aan de processen vanuit de nationale publieke belangen en die in goed overleg borgen. Uitgangspunten hierbij zijn subsidiariteit (decentraal wat kan) en met bestuurlijke instrumenten (het goede gesprek) boven juridische instrumenten.’

Op zijn beurt stelt het NP RES dat de uitspraken van minister Ollongren onrust veroorzaken bij de regio’s die hard aan het werk zijn met plannen voor zon en wind in hun regio voor 2030 om daarmee invulling te geven aan de landelijk gemaakte afspraken aan de klimaattafels. ‘De regio’s zijn al volop bezig met het invullen van de regionale en landelijke ambities. Zij wegen daar zowel de ruimtelijke effecten, het draagvlak, als de impact op het netwerk af om te komen tot gedragen en uitvoerbare plannen.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Sales Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Landelijk
kWh People zoekt:

Inkoper Solar

Fulltime (40 uur) - Bladel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!