Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Asbestfonds: particulieren kunnen geld lenen voor saneren en mogelijk ook zonnepanelen
© Elian Kars | Dreamstime.com

Asbestfonds: particulieren kunnen geld lenen voor saneren en mogelijk ook zonnepanelen

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het saneren van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden voor saneren, maar waarschijnlijk ook voor isolatie en zonnepanelen.

Dat meldt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Van Veldhoven heeft afgelopen maart samen met onder meer provincies, gemeenten en brancheverenigingen de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Daarbij zijn zonnepanelen een centraal thema.

Asbestverbod
De Samenwerkingsverklaring volgde nadat de Eerste Kamer afgelopen zomer het wetsvoorstel 'Verwijdering asbest en asbesthoudende producten' verwierp. Daarmee is het verbod op asbestdaken voorlopig van de baan. In de hoop de Eerste Kamer aan haar zijde te krijgen, stelde Van Veldhoven vlak voor de stemming nog voor om asbestdaken niet per eind 2024 te verbieden, maar pas per 2028

Fonds voor particulieren
De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer nu geïnformeerd over het in ontwikkeling zijnde fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken.

‘Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het saneren van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Dit fonds betreft een rekening-courant faciliteit van waaruit leningen verstrekt kunnen worden’, schrijft Van Veldhoven. ‘Het fonds stelt minder draagkrachtige particuliere dakeigenaren in staat een lening af te sluiten. Daarmee kunnen zowel de kosten van de verwijdering van een asbestdak als de kosten voor een nieuw dak worden gefinancierd. Ook asbestgevels zullen onder de reikwijdte van het fonds vallen. Ik wil daarnaast kijken of het haalbaar is om verduurzaming in combinatie met de asbestdaksanering, zoals het installeren van zonnepanelen of het aanbrengen van betere isolatie, onder de reikwijdte van het fonds te brengen. Daarvoor moet een eigenaar van een asbestdak weliswaar een hoger bedrag lenen, maar daar staat tegenover dat de energiekosten voor de betreffende huishoudens zullen afnemen. Het voornemen is om leningen uit dit fonds tot en met 2028 te verstrekken om realisatie van vrijwillige sanering maximaal te stimuleren.’

100 miljoen euro
Het fonds zal worden beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Bijna alle Nederlandse gemeenten zijn reeds deelnemer van SVn. Het op deze wijze gebruikmaken van de bestaande en bekende infrastructuur zal naar verwachting van Van Veldhoven drempelverlagend werken en bijdragen aan de snelheid waarmee deelname door medeoverheden kan worden gerealiseerd.

‘De geschatte benodigde omvang van het fonds bedraagt 100 miljoen euro’, schrijft Van Veldhoven. ‘De verwachting is – op basis van een uitgewerkte businesscase – dat dit voldoende is om aan de verwachte vraag te voldoen.’

Dit jaar operationeel
Het ministerie draagt maximaal 12 miljoen euro bij aan dit fonds voor de leningen die minder draagkrachtige particuliere dakeigenaren in staat stelt een lening af te sluiten. Met de deelname van het ministerie wordt het eerste risico gedekt van eventuele gevallen waarin een deel van de verstrekte leningen niet terugbetaald wordt. Het Rijk stelt deze bijdrage landsdekkend beschikbaar aan alle provincies en gemeenten.

Provincies en gemeenten hebben na het daadwerkelijk oprichten van het fonds, 18 maanden om zich in te tekenen en de eigen financiering rond te krijgen om in aanmerking te komen voor de bijdrage van het Rijk. Deelnemende provincies en gemeenten vullen het door hen benodigde bedrag aan. Vanuit de businesscase wordt geschat dat dit in totaal maximaal 88 miljoen euro zal zijn. Van Veldhoven: ‘Aan de hand van de deelname zal duidelijk worden wat de uiteindelijke omvang van het fonds wordt, hoewel geen sprake is van 1 totaal fonds, maar van een faciliteit met op zichzelf staande lokale regelingen van deelnemende gemeenten en provincies op grond waarvan leningen worden verstrekt. De voorbereidingen voor het opzetten van het particuliere fonds zijn in volle gang. Daarvoor zullen eerst nog enkele juridische en financiële aspecten verder moeten worden uitgewerkt. Ik verwacht dat dit fonds voor particulieren volgens planning dit jaar operationeel zal zijn en daarmee openstaat voor deelname door provincies en gemeenten.’

Mogelijk ook fonds voor bedrijven
Naast de praktische uitwerking van een fonds voor particuliere dakeigenaren voert de staatssecretaris een verkenning uit naar de mogelijkheid voor de oprichting van een fonds voor bedrijven. ‘Enkele provincies hebben mij laten weten hier belang aan te hechten, met name om daarmee de asbestdakensanering in het landelijk gebied te faciliteren’, schrijft Van Veldhoven. ‘Ik onderschrijf dat hier ook een grote opgave ligt. Deze verkenning naar zowel de financiële als de juridische haalbaarheid, wordt voor de zomer uitgevoerd en ik zal de partners van de samenwerkingsverklaring die werk willen maken van het fonds voor bedrijven hier zorgvuldig bij betrekken.’

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Bosch & van Rijn zoekt:

Operationeel Directeur

Fulltime (40 uur) - 3533 JG Utrecht
Saman Groep zoekt:

Recruiter

Parttime (24 uur) - Zierikzee, 4301 RZ nr. 1
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!