Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciale Statenverkiezingen (4) | Zuid-Holland en Zeeland willen winst zonne-energie naar maatschappij laten vloeien
foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Provinciale Statenverkiezingen (4) | Zuid-Holland en Zeeland willen winst zonne-energie naar maatschappij laten vloeien

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart in het vooruitzicht blikt de Solar Magazine-redactie vooruit en brengt wensen van politieke partijen uit 12 provincies in beeld. Ditmaal Zuid-Holland en Zeeland.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wordt momenteel bestuurd door een coalitie van VVD, D66, CDA en SP.

CDA | CDA wil eerst zoveel mogelijk daken voorzien van zonnepanelen, voordat men overgaat op zonneweiden. Tot slot wil het CDA regelvrije ruimte realiseren voor gemeenten, zodat zij bij zonnepanelen en windturbines van beperkte omvang (bijvoorbeeld maximaal 20 meter) zelf kunnen kiezen deze te plaatsen.

ChristenUnie | Omgevingsfactoren doen ertoe, geen zonneparken op landbouwgrond. De consequenties voor de toekomst zijn altijd in beeld bij de ChristenUnie.

D66 | D66 wil samenwerken met energiecoöperaties en gebiedsfondsen om de winst gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de gemeenschap. Zo slaat een deel van de lusten neer waar de lasten worden ervaren. Zonnecellen op daken verkiest men boven zonneweiden, om optimaal gebruik te maken van de schaarse ruimte. Ook gaat men onderzoeken of er zonnecellen geplaatst kunnen worden op ongebruikte provinciegrond, zoals de veiligheidszone langs provinciale wegen. Daarnaast wil men onderzoeken of men door een aanscherping van de regels voor dakconstructies meer bedrijfsgebouwen geschikt kan maken voor zonnecellen.

GroenLinks | De provincie werkt samen met initiatiefnemers en betrokken partijen om tot een snelle en positieve plaatsing van windturbines en zonnepanelen te komen. Omwonenden moeten kunnen profiteren van ontwikkelingen in de omgeving. De provincie neemt als uitgangspunt braakliggende terreinen in te zetten voor de opwekking van zonne-energie.

SP | Er komt wat de SP betreft een mogelijkheid om zonne-energieprojecten te ontwikkelen in de diepere veenweidegebieden die op termijn niet langer geschikt zullen zijn voor hun huidige agrarische functie. De provincie steunt het onderzoek naar zonnepanelen op kassen en subsidieert ondernemers die hiermee in de praktijk aan de slag gaan. Wat de SP betreft, worden alle daken in Zuid-Holland die hiervoor geschikt zijn, bedekt met zonnepanelen. Daarnaast worden ook zonne-energieprojecten toegestaan in gebieden die op termijn niet meer geschikt zijn voor een agrarische bestemming, zoals de diepere veenweidegebieden, onder de voorwaarde dat betrokken agrariërs en omwonenden hiervan substantieel meeprofiteren.

PvdA | Steeds meer particulieren nemen zonnepanelen. Toch zijn er nog veel hindernissen, bijvoorbeeld bij huurhuizen en appartementen. Die wil de PvdA wegnemen, samen met Rijk, gemeenten, corporaties, commerciële verhuurders, bedrijven en particuliere collectieven. Zoveel mogelijk dakoppervlakte dat daarvoor geschikt is, wil men laten voorzien van zonnepanelen, mits dat past in de omgeving. Dat laatste betekent bijvoorbeeld: geen aantasting van monumenten of beschermde stadsgezichten. Ook zonnevelden bieden perspectief. Uitgangspunt is wel dat die niet ten koste gaan van landschappelijke waarden. Regelgeving scherpt men aan om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

PVV | De PVV meldt niets over zonne-energie in het verkiezingsprogramma.

VVD |  Een speciale rol is voor de provincie weggelegd voor wat betreft het ruimtelijk kwaliteitsbehoud bij de energietransitie. Bescherming van waardevolle landschappen is voor de VVD belangrijk. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op verharde oppervlakten en windturbines op zee. Wildgroei ten koste van landschappelijke waarden moet voorkomen worden.

Zeeland

De provincie Zeeland wordt momenteel bestuurd door een coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA.

CDA | Geen zonnepanelen op landbouwgrond en in alle andere gevallen goede landschappelijke inpassing als het aan het CDA ligt.

ChristenUnie | De provincie maakt beleid waardoor zonnepanelen op gebouwen, industrie en “wachtgebieden” of “pauzelandschappen” voorrang hebben op landbouwgrond. Zij hanteert daarbij een zonneladder om de projecten naar gelang de tijd inzichtelijk te maken. Er wordt beleid ontwikkeld om alle geschikte daken van bedrijfsgebouwen snel te voorzien van zonnepanelen.

D66 | D66 Zeeland is voorstander van zonne-energie en van windmolens op zee. De partij wil dat bij nieuwe bouwplannen het stedenbouwkundig plan zodanig ontworpen wordt dat optimaal gebruik van zonne-energie mogelijk is en daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. D66 wil het mogelijk maken dat het plaatsen van zonnepanelen onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk is op monumenten en beeldbepalende stads- en dorpsgezichten.

GroenLinks | Oude bedrijventerreinen kunnen volgens GroenLinks eventueel gebruikt worden om zonnepanelen op te plaatsen. Grote windmolens clusteren en zonnepanelen eerst zoveel mogelijk op bestaande daken bijvoorbeeld. GroenLinks bepleit een getrapte beoordeling: eerst bekijken waar nog ruimtelijke optimalisatie mogelijk is en bij lokale toepassing vervolgens de bevolking mee laten profiteren van de energieproductie.

PvdA | Eerst legt men de daken van Zeeuwse woningen, bedrijven en overheden vol zonnepanelen en daarna gaat men wat de PvdA betreft over op zonneweiden, die zoveel mogelijk worden geplaatst op terreinen met weinig ecologische en landschappelijke waarde.

PVV | De PVV wil de energietransitie vormgegeven met kernenergie en met zonneprojecten als eventuele aanvulling.

SP | Als overheidssubsidies en faciliteiten worden verstrekt voor energiebesparing, voor zonneparken, panelen, windmolens of andere schone energiebronnen, dan zouden niet slechts enkelen daarvan moeten profiteren volgens de SP. Als energie goedkoper wordt door gesubsidieerde opwekking van duurzame energie dan zou iedereen in dat voordeel moeten delen. Dat kan via coöperaties, als ze voldoen aan zekere voorwaarden. Een essentiële voorwaarde is dat geen financiële drempels bestaan om daaraan deel te nemen. Dat betekent dat iedereen, ongeacht vermogenspositie, moet kunnen meedoen.

VVD |  In Zeeland moet plek zijn voor zonneparken, maar volgens de VVD wel met aandacht voor de landschappelijke en planologische inpassing.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Sungevity zoekt:

Technisch Manager Solar

Sungevity zoekt een Technisch Manager Solar
Fulltime • Amsterdam
Zonmaat zoekt:

Monteur zonnepanelen

Zonmaat zoekt een monteur zonnepanelen omgeving Friesland.
Fulltime • Omgeving Friesland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!