logo
wvhj2023
(foto: Rijksoverheid)
(foto: Rijksoverheid)
8 oktober 2018

Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: bij uitblijven regionale doelstelling hernieuwbare energie volgt landelijke verdeelsystematiek

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Eerste en Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord toegestuurd.

Met de richting die het kabinet in deze appreciatie geeft wordt het gesprek dat de verschillende partijen de komende maanden met elkaar voeren om tot definitieve afspraken voor het Klimaatakkoord te komen verder ingekaderd. Een akkoord is het hiermee nog niet. Met deze kabinetsappreciatie geeft het kabinet vooral het fluitsignaal voor de tweede ronde gesprekken aan de sectortafels en in het Klimaatberaad. Het kabinet vraagt de sectortafels in deze tweede ronde vooral nadrukkelijker in beeld te brengen welke aanvullende maatregelen nog mogelijk zijn. Het kabinet heeft de analyses die het PBL eind vorige maand presenteerde gebruikt om een appreciatie te geven van de voorstellen.

Regionale Energiestrategieën (RES) 
Over hernieuwbare energie op land en zonne-energie schrijft het kabinet het volgende in de appreciatie: ‘Een goede ruimtelijke inpassing van de extra benodigde capaciteit is ook op land  van groot belang. Het kabinet onderschrijft het belang om ruimte te bieden aan lokale afwegingen ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van zonne-energie en wind op land, met als doel meer maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren. Het voorstel van de tafel om voor meer grootschalige productie (>15 kW) van hernieuwbaar op land in het uiteindelijke Klimaatakkoord een techniekneutrale opgave vast te stellen, waaraan door de Regionale Energiestrategieën (RES) eind 2019 concreet invulling wordt gegeven, ondersteunt het kabinet dan ook van harte. De RES zijn een middel om de ruimtelijke inpassing van de transitie op een samenhangende manier vorm te geven, met betrokkenheid van alle belanghebbende partijen en burgers.’

Verdeelsystematiek
Indien in de zomer van 2019 blijkt dat het de regio’s onvoldoende gelukt is om tot een regionale invulling van de opgave te komen, wordt een met de decentrale overheden te ontwikkelen verdeelsystematiek toegepast. Daarmee zou het kabinet dus ook taakstellingen voor zonne-energie kunnen gaan opleggen.

Vooralsnog gaan Wiebes en consorten er echte vanuit dat regio’s succesvol tot energiestrategieën zullen komen. Daarbij geeft het kabinet hen de volgende richting mee:

  • Zonnepanelen op daken of zonneweides in landelijk gebied met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden hebben de voorkeur. Het kabinet brengt daarvoor, met andere partijen, in beeld welke mogelijkheden er zijn om ruimtelijk gunstige toepassing van zon-pv te bevorderen.
  • Grootschalige clustering op land voor de opwekking van duurzame energie (wind en waar nodig ook zon) wordt maximaal benut, waarbij er goed dient te worden omgegaan met landschappelijke kenmerken, water en bodem. Dit vermindert de ruimtelijke afwenteling en draagt bij aan kostenreductie. Bij de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie wordt hard gewerkt aan draagvlak, door inwoners te laten meebeslissen en participeren bij duurzame energieprojecten.
  • Het kabinet werkt in het najaar graag met partijen uit op welke manier tenders op land, net als voor wind op zee, kunnen bijdragen aan verdere kostprijsreductie.
Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten