logo
wvhj2023
(foto: SolarTester)
(foto: SolarTester)
13 augustus 2018

Rechtbank Amsterdam verplicht Delta Lloyd pluimveehouder hagelschade aan zonnepanelen te betalen

De rechtbank van Amsterdam heeft verzekeraar Delta Lloyd verplicht om een pluimveehouder alsnog de schade aan zijn zonnepanelen te vergoeden die ontstaan is tijdens de hagelstorm in juni 2016.

De redactie van Solar Magazine heeft de afgelopen jaren meermaals uitgebreid bericht over het hagelschadedossier. Zo werd het Verbond van Verzekeraars in diverse interviews die verschenen zijn in Solar Magazine – direct in 2016 en een jaar na dato nogmaals –  opgeroepen tot het doen van een principe-uitspraak over hoe verzekeraars om dienen te gaan met hagelschade. Testen direct na de hagelbui van 23 juni 2016 lieten namelijk zien dat alle door grote hagelstenen getroffen zonnepanelen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg kapot waren.

Agrarisch ondernemerspakket

De pluimveehouder in Zuidoost-Brabant die een rechtszaak aanspande tegen Delta Lloyd, heeft bij de verzekeraars een agrarisch ondernemerspakket. Op de polis staat onder ‘bedrijfsmiddelen’ vermeld een bergschuur en een pluimveeschuur. De verzekering dekt de in de polis vermelde zaken tegen materiële schade, indien deze onmiddellijk en uitsluitend het gevolg is van een onvoorziene gebeurtenis (…). Bovendien is in de polis een aparte clausule over hagelschade opgenomen: ‘Ten aanzien van deze verzekering is neerslagschade aan de verzekerde zaken door hagelstenen meeverzekerd. Hieronder wordt niet verstaan schade ten gevolge van (over-)belasting op daken en muren door hagelstenen. Uitgesloten is: schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, tenzij de beschadiging van invloed is op het functioneren van de verzekerde zaak: schade aan verzekerde zaken die op deze polis niet tegen stormschade zijn verzekerd; schade ontstaan door hagel, binnengedrongen via dakbedekking, ramen, deuren, ventilatieopeningen of anderszins. Alle bepalingen van de stormschadedekking, inclusief die inzake het eigen risico, zijn ook op deze dekking van toepassing. (…).’

SolarTester versus Dekra
Na de betreffende storm zijn de zonnepanelen van de pluimveehouder (red. geplaatst door New Energy Systems) getest door SolarTester. Uit deze testen is gebleken dat alle zonnepanelen op de daken beschadigd zijn en vervangen dienen te worden. Delta Lloyd een second opinion laten uitvoeren door een onafhankelijke tweede partij. Nadien heeft de verzekeraar Dekra Certification opdracht gegeven om de vraag te beantwoorden hoe groot de afname is van de energieopbrengst van de zonnepanelen als gevolg van de hagelschade, zowel op het betreffende moment als in de toekomst. Volgens de experts van dat bedrijf is dat bij de inspectie de vermogensafgifte van de 10 gemeten zonnepanelen gemiddeld 97,3 procent bedraagt van de gespecificeerde nieuwwaarde. Deze waarde ligt boven de gegarandeerde waarde van 95,3 procent voor zonnepanelen van deze leeftijd. Daarnaast schat Dekra Certification in dat door de schade het rendement, als gevolg van het groter worden van de huidige breuken, met nog eens 6,4 procent zal afnemen. Het bedrijf adviseert Delta Lloyd om de vermogensafgifte van de modules gedurende 2 jaar te monitoren, om aan de hand hiervan vast te stellen of de mogelijke schade door breukgroei daadwerkelijk op gaat treden en hoe groot deze dan is.

Op basis van de conclusies van Dekra Certification besluit Delta Lloyd geen schadevergoeding uit te keren. Wel geeft Delta Lloyd aan de schade alsnog te willen vergoeden als binnen 2 jaar blijkt dat de zonnepanelen ernstig beschadigd zijn en de breukgroei als direct gevolg daarvan plaatsvindt. Verder meldt men ‘er nadrukkelijk op te willen wijzen dat minderopbrengsten van de zonnepanelen en schade door mislopen of lagere subsidie niet onder de dekking van deze verzekering valt. (…)’.

Misgelopen subsidie
De advocaat van de pluimveehouder sommeert Delta Lloyd vervolgt in maart 2017 om binnen 5 dagen verzekeringsdekking voor de te vervangen zonnepanelen te verstrekken en de vereiste bedragen ter beschikking te stellen. Tevens wordt Delta Lloyd aansprakelijk gesteld voor de geleden en/of nog te lijden schade vanwege minderopbrengsten van de zonnepanelen en vanwege misgelopen en mis te lopen subsidies.

Delta Lloyd denkt op haar beurt sterk te staan om er geen sprake zou zijn van materiële schade aan de zonnepanelen. Volgens haar is er geen sprake van een beschadiging van de zonnepanelen, zodat zij geen dekking hoeft te verlenen. Delta Lloyd stelt dat voor beschadiging van de zonnepanelen vereist is dat sprake is van een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. De geconstateerde micro-breukjes in de zonnepanelen leveren volgens haar wel een wijziging van de stoffelijke structuur op, maar dit betreft geen objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zonnepanelen kenmerkt. Daartoe voert Delta Lloyd aan dat geen sprake is van een esthetische verandering, omdat de micro-breukjes niet met het blote oog zichtbaar zijn. Dat betekent dat, om te kunnen spreken van materiële schade, de zonnepanelen substantieel slechter moeten zijn geworden, bijvoorbeeld doordat de levensduur van de zonnepanelen is aangetast of de zonnepanelen hun functie hebben verloren. Daarvan is geen sprake, aldus steeds Delta Lloyd.

Uitspraak rechtbank: sprake van zaakbeschadiging
De rechtbank stelt in zijn vonnis het van oordeel te zijn dat er sprake is van materiële schade aan de zonnepanelen door hagelstenen, als bedoeld in de clausule hagelschade. ‘De rechtbank is van oordeel dat er naar verkeersopvattingen wel degelijk sprake is van een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die de stoffelijke gaafheid van de zonnepanelen kenmerkt. Het gaat om de vraag of sprake is van zaakbeschadiging. Anders dan Delta Lloyd meent is voor het aannemen van een aantasting als hier bedoeld niet vereist dat de zonnepanelen substantieel slechter zijn geworden in de zin van functieverlies of aantasting van de levensduur. Bij zaakbeschadiging gaat het immers niet om de schadevorm, maar om de schadeoorzaak. … Nu SolarTester zodanige schade constateert dat vervanging van alle zonnepanelen is geadviseerd en het rapport van Dekra Certification de kwalificatie “ernstig beschadigd” gebruikt ten aanzien van een aantal cellen van de zonnepanelen, staat daarmee voldoende vast dat de micro-breukjes een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur vormen die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zonnepanelen kenmerkt.’

Volgens Delta Lloyd vallen de micro-breukjes onder ‘krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen’, zodat in principe geen dekking wordt verleend. De rechtbank volgt Delta Lloyd hierin niet: ‘Bij dat oordeel is van belang dat Dekra Certification schrijft dat een aantal cellen ernstig beschadigd is en dat het effect van een beschadigde cel groot is. Het aanvankelijke advies van SolarTester om, gelet op de ernst van beschadigingen, alle zonnepanelen te vervangen is ook in dit verband van belang. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt gezien deze conclusies van deskundigen niet in te zien dat de micro-breukjes vallen onder lichte beschadigingen zoals hier bedoeld.’

De rechtbank heeft zodoende besloten dat Delta Lloyd verplicht is om uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst de door de eiser geleden schade aan de zonnepanelen te vergoeden. Het tussentijdse opbrengstverlies en de dientengevolge misgelopen subsidie hoeft de verzekeraar niet te vergoeden.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten