logo
wvhj2023
© Fluvius
© Fluvius
13 mei 2024

Fluvius pleit voor Marshallplan met collectieve renovatie woningen

Fluvius kijkt vooruit naar de Vlaamse verkiezingen. De regionale netbeheerder pleit daarbij onder andere voor het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de energietransitie.

‘Fluvius doet graag suggesties die de energietransitie en de klimaatadaptatie in Vlaanderen mogelijk maken. Tegen de maatschappelijk laagste kosten en zonder verlies van comfort’, aldus Frank Vanbrabant, chief executive officer van Fluvius. ‘Wij willen onze klanten, de lokale besturen en het Vlaamse gewest begeleiden om de nodige veranderingen zo efficiënt mogelijk door te voeren. Daarbij is overleg cruciaal.’

Voortrekkersrol
Fluvius wil samen met politieke partijen nadenken over de vertaling van de suggesties van de netbeheerder in een nieuw regeerakkoord. Deze aanbevelingen worden gedaan in het memorandum ‘De energietransitie en Klimaatadaptatie: Fluvius neemt zijn verantwoordelijkheid’. De organisatie dicht zich daarbij een voortrekkersrol toe, onder andere als bouwer van netten van de toekomst.

Warmtenetten
‘Vandaag zijn 2,3 miljoen klanten aangesloten op ons gasnet’, aldus Vanbrabant. ‘Aardgas is een transitiebrandstof. De omslag naar groene energie betekent dat we op termijn alternatieven moeten aanwenden voor verwarming. Daarbij moeten we goed nadenken over de toekomst van het gasnet. Warmtenetten kunnen daarin een belangrijke rol spelen.’ Dat potentieel moet maximaal worden benut, is een van de aanbevelingen van Fluvius.

Alternatieven
De warmtetransitie vergt gigantische aanpassingen in elke sector, stelt de netbeheerder in zijn verkiezingsmemorandum. Voor gebouwen zijn warmtenetten en de warmtepomp de technologen van de toekomst. ‘Voor de industrie zijn de uitdagingen complex. De industriële toepassingen van aardgas, en dus ook de mogelijke duurzame alternatieven, (bijvoorbeeld elektriciteit, biomethaan en waterstof) zijn heel divers.’ Hoe dan ook, gasdistributienetten spelen volgens Fluvius voorlopig nog een belangrijke rol in de energietransitie.

Marshallplan
Een bepalende factor in de warmtetransitie is de snelheid waarmee woningen gerenoveerd worden. Fluvius pleit in dit kader onder meer voor een Marshallplan voor collectieve renovatie, want de renovatiegraad van woningen bepaalt de toekomst van het gasnet.

Daarnaast wijst de organisatie onder meer op het belang van het creëren van een markt voor biomethaan, het afstemmen van de afbouw van gas en de toename van de productiecapaciteit van elektriciteit ter garantie van de bevoorradingszekerheid en niet overhaast aardgasnetten vermijden. ‘Dit laatste zou de burger het perspectief ontnemen op een haalbare energietransitie met hybride warmtepompen.’

Stabiel beleid
Creëer de randvoorwaarden die nodig zijn voor de realisatie van de energietransitie. Dat is de aanbeveling waarmee Fluvius zijn advies aan een nieuwe regering opent. De grote uitdaging van de netbeheerder voor de komende jaren is de verdere uitbouw van energienetten. De netbeheerder vraagt daarom om ondersteunend en stabiel beleid, bijvoorbeeld aangaande de renovatie van huizen, elektrificatie van vervoer en hernieuwbare-energiedoelen. Dit is namelijk van grote invloed op investeringsprogramma’s.

Energie- en klimaatregisseur
‘Fluvius vraagt tevens aandacht voor een geïntegreerd beleid, waarbij thema’s vanuit verschillende bevoegdheden samen behandeld worden. Er zijn heel wat vragen en onduidelijkheden, bijvoorbeeld aangaande het installeren van laadpunten in ondergrondse parkings en de regels voor brandveiligheid in collectieve parkings. De aanstelling van een “Vlaams” energie- en klimaatregisseur die zorgt dat de synergievoordelen tussen nutsvoorzieningen worden gerealiseerd lijkt ons een goed idee.’

Veel tijd en werk
Netversterkingen en ruimtelijke ordening gaan hand in hand. Om proactief en efficiënt te kunnen handelen, moet Fluvius onder andere een goed zicht hebben op de plannen en vergunningen voor windmolens en de integratie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de publieke ruimte. En bij de praktische realisatie van investeringsplannen botst Fluvius op drempels. ‘Wanneer we bijvoorbeeld netwerkkabels willen plaatsen naast snelwegen voor de aansluiting van een windmolen of snellaadinfrastructuur, dan moeten we toelating vragen, wat veel tijd en administratief werk kost. We vragen overleg met de Vlaamse overheid om die weg te werken.’

Nettarieven
Tot de juiste randvoorwaarden voor de energietransitie behoort volgens Fluvius ook een vlotte toegang tot de kapitaalmarkt. Daarvoor moet de netbeheerder investeerders een correcte en billijke vergoeding kunnen bieden. Fluvius pleit daarom voor een systeem van embedded costs waarbij de reële rentelasten van leningen doorgerekend worden in de nettarieven.

Stabiele marktwerking en flexibiliteit met zonnepanelen en batterijen

Een nieuwe regering moet volgens Fluvius zorgen voor een stabiele marktwerking en aandacht voor flexibiliteit. ‘We hebben een slimmer systeembeheer nodig om variabele, hernieuwbare en lokaal opgewekte energie te integreren.’ Fluvius wil die transitie vanuit zijn rol als databeheerder faciliteren, de klant meenemen en waken over de eenvoud, de meerwaarde en betaalbaarheid van nieuwe producten en diensten.

  • Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten wil Fluvius kwartierdata van de digitale meter maximaal inzetten. Data van submeters of secondendata kunnen hier achteraf aan worden toegevoegd.
  • Fluvius pleit voor een multidisciplinair team van beleidsmakers, marktspelers en netbeheerders om de juiste prioriteiten te bepalen bij het faciliteren van nieuwe diensten en producten.
  • Om verbruikers maximaal te stimuleren tot deelname aan flexibiliteit wil Fluvius eenvoudige en transparante processen en data-uitwisselingen tussen marktpartijen.
  • Nieuwe kwaliteitsproducten en -diensten met aandacht voor de stabiliteit van de marktwerking implementeren kost tijd. Daar moet volgens Fluvius rekening mee worden gehouden. De netbeheerder pleit voor een stapsgewijze evolutie middels kleinschalige proefprojecten.
  •  Fluvius vraagt om een stabiel regelgevend kader met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor alle marktpartijen.

‘Netcapaciteit wordt de komende jaren een kostbaar goed', aldus Fluvius. ‘Het is onze taak als netbeheerder om die capaciteit optimaal in te zetten. We moeten in de evolutie naar slimme netten, dus maximaal de afweging maken tussen investeren in netcapaciteit en het aanspreken van flexibiliteit.’

  • Het faciliteren van het gebruik van flexibiliteit bij afnemers aangesloten op het distributienet is de taak van de distributienetbeheerders als databeheerder. Fluvius wil dat deze rol van de distributienetbeheerders in regelgeving wordt verankerd.
  • Aansluitingen met flexibele toegang kunnen volgens Fluvius het best mogelijk gemaakt worden in de wetgeving. Daarbij kan het ter beschikking gestelde vermogen tijdelijk en voorwaardelijk worden beperkt in ruil voor een aangepaste netvergoeding.
  • Fluvius wil de mogelijkheid om via de technische aansluitvoorwaarden droop controle op te leggen bij omvormers van zonnepanelen, batterijen of laadpalen om te voorkomen dat die uitvallen ten gevolge van een te hoge of te lage netspanning.
  • Om de beschikbare netcapaciteit optimaal te benutten, vraagt Fluvius om financiële prikkels voor netgebruikers die het verschil tussen het contractueel aansluitvermogen en het werkelijk benutte toegangsvermogen zo klein mogelijk houden.
Deel dit artikel:
In samenwerking met
storage_magazine_logo

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten