logo
wvhj2023
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
© Fokke Baarssen | Dreamstime.com
3 juli 2023

Update Energieprestatievergoeding komt uitrol zonnepanelen ten goede

De gemoderniseerde energieprestatievergoeding (EPV) 2.0 maakt onderscheid tussen basale en hoogwaardige verduurzaming van huurwoningen. Ivo Opstelten: ‘De regeling is ook goed nieuws voor de zonnepaneelsector.’

De EPV is een bedrag dat een huurder aan de verhuurder betaalt voor de zeer goede energieprestaties van de woning. Hoe beter die zijn, bijvoorbeeld door isolatie en de opwek van zonnestroom, hoe hoger de vergoeding – die ieder jaar wordt aangepast aan de inflatie – mag zijn.

Weinig motivatie
‘Met de invoering van de EPV in 2016 werd het probleem van de split incentive voor de huursector aangepakt’, aldus Opstelten, operationeel directeur van Stroomversnelling, een non-profit vereniging die met de gehele bouwketen werkt aan een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. ‘Wanneer een verhuurder investeert in verduurzaming van woningen en vooral de huurder daarvan profiteert door een lagere energierekening kan dat de businesscase ondermijnen, zeker bij die laatste stappen naar hoge energielabels tot aan energieneutraliteit. Die leveren doorgaans geen extra ruimte voor huurverhoging meer, zeker niet binnen de huidige nationale prestatieafspraken, maar vragen wel extra investeringen in onder andere warmtepomp en zonnepanelen. Dat kan leiden tot verminderde motivatie voor deze investeringen, en dus de energietransitie in de gebouwde omgeving in de weg gaan zitten. De EPV moest een oplossing bieden.’

Beter doen
De EPV heeft er volgens Opstelten mede voor gezorgd dat er sinds de invoering minimaal 20.000 woningen, bij nieuwbouw en renovatie, nu volledig energieneutraal, Nul-op-de-Meter (NOM) zijn gemaakt. De regeling is met name succesvol toegepast voor grondgebonden NOM-woningen, hoewel dat niveau in de renovatiesector nog  zeker niet de standaard is. ‘Opvallend is,’ zo stelt Opstelten. ‘Dat woningcorporaties het daarbij beter doen dan de commerciële huursector. Dat neemt niet weg dat de EPV haar belofte nog niet heeft waargemaakt. Het is dus goed dat de huidige regeling aan wordt gepast om opschaling in de verduurzaming van de huursector te realiseren.’

Meer EPV-woningen
De EPV krijgt momenteel een update; de regeling wordt gemoderniseerd om technische en beleidsmatige redenen. Het voorstel dat voorligt, omvat onder andere een betere aansluiting bij bestaande normen voor gebouwenergieprestaties, lagere eisen voor gestapelde bouw, vereenvoudigde monitoringeisen voor de verhuurder en een compensatieregeling voor de huurders in het geval de woningen minder zonnestroom leveren dan vereist. Deze verbeteringen moeten ervoor zorgen dat er in de toekomst meer EPV-woningen worden opgeleverd. En dat is zeer gewenst volgens Opstelten, ook voor de sociale huursector.

Fysiek onmogelijk
Opstelten: ‘Door de eisen van de oude regeling is deze minder vaak toegepast dan verwacht. Zo blijkt dat NOM-hoogbouw lastig is te realiseren met de oude versie. Met meer dan 4 à 5 woonlagen is dat fysiek vrijwel onmogelijk, het dakoppervlak is relatief niet groot genoeg om de noodzakelijke opwek met zonnepanelen te bewerkstelligen. Daarnaast hebben woningcorporaties uiteraard een eindig investeringsbudget per jaar. Een realistische doorberekening van maatregelen zoals zonnepanelen is key, EPV-eisen moeten daar dan wel mee in lijn zijn. Nog een reden betreft de afspraken in het Klimaatakkoord ten aanzien van een isolatiestandaard en streefwaarden ten aanzien van voldoende isolatie om aardgasvrije woningen te creëren. In 2022 is in het kader van de afschaffing van de verhuurdersheffing afgesproken dat woningcorporaties 650.000 woningen naar deze isolatiestandaard zullen brengen zonder een huurverhoging door te voeren bij zittende huurders. Als de verhuurders de woningen verder verduurzamen dan alleen isoleren naar de standaard, kunnen ze gebruikmaken van de EPV 2.0 en wél zo’n verduurzaming combineren met een gezonde businesscase.’

Meer opties
Belangrijke winst van de EPV 2.0, die in het najaar effectief moet worden, is dat die nu ook stapsgewijze verduurzaming van (sociale) huurwoningen faciliteert, aldus Opstelten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen EPV Basis en EPV Hoogwaardig en dat biedt ook de mogelijkheid voor verduurzamingsconcepten waarmee de woning eerst naar het niveau EPV Basis worden gebracht en pas op een later moment naar EPV Hoogwaardig. Hierdoor kunnen per investeringsjaar meer woningen worden aangepakt, zonder de route naar volledig CO2-neutrale woningen af te sluiten. Voor beide niveaus gelden verschillende tarieven. Dat biedt woningcorporaties meer opties voor haalbare en betaalbare verduurzaming van hun woningen, en dus ook voor hun huurders. Feitelijk vallen daarbij belangrijke ‘excuses’ weg voor verduurzamingsprojecten.

Puntjes op de i
‘Het komt absoluut ten goede aan een gezonde businesscase’, aldus Opstelten. ‘Dat is ook goed nieuws voor de zonne-energiesector. We hebben het over integrale maatregelen – pv, pvt of zonneboilers zijn daar doorgaans deel van. Het zal dus ten goede komen aan de uitrol van deze systemen. Daarbij is het voor toeleveranciers overigens belangrijk te beseffen dat woningcorporaties ook steeds vaker circulariteitseisen stellen en gebaat zijn bij integrale dakoplossingen, isolatie met zonne-energiesystemen daarin geïntegreerd, uiteraard met de vereiste aandacht voor andere aspecten zoals brandveiligheid en slimme regelsystemen om piekbelasting van het net tegen te gaan: nog genoeg uitdaging voor de sector om op door te bouwen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten