logo
wvhj2023
© RES Hoeksche Waard
© RES Hoeksche Waard
26 mei 2020

Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES): zon op land alleen onder strenge voorwaarden

De regio Amersfoort heeft zijn voorlopige concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de regio bij voorkeur daken gaat benutten en zon-op-land een uitzondering wordt.

Het aanbod van de RES-regio Hoeksche Waard is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030.  De betreffende deelgemeenten zijn Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. In de voorlopige concept-RES van Hoeksche Waard is opgenomen dat de regionale bijdrage aan wind- en zonne-energie in 2030 ligt binnen een bandbreedte van 0,376 en 0,476 terawattuur. De bijdrage van de regio Hoeksche Waard is gebaseerd op reeds gerealiseerde energieprojecten, energieprojecten ‘in de pijplijn’ en nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld grootschalige opwek van zonne-energie op daken.

Categorie

 

Jaaropbrengst

Wind & zon bestaand (0,173 terawattuur)

Grootschalige zon-op-dakprojecten (bestaand)

0,008 terawattuur

Wind op land (bestaand)

0,165 terawattuur

Wind & zon in ontwikkeling (0,203 terawattuur)

Grootschalige zon-op-dakprojecten (in ontwikkeling*)

0,012 terawattuur

Grootschalige zon-op-landprojecten (in ontwikkeling)

0,021 terawattuur

Wind op land (in ontwikkeling)

0,170 terawattuur

Extra opwek om te gaan realiseren (bij voorkeur zon)

0,100 terawattuur

Totaal

0,476 terawattuur

* De regio verwacht, op basis van de ervaringen tot nu toe, dat van de grootschalige zon-op-dakprojecten minimaal 60 procent wordt gerealiseerd, oftewel 0,012 terawattuur van de 0,207 terawattuur die in ontwikkeling is.

Extra te realiseren
In de concept-RES wordt doelbewust over een minimale hoeveelheid opwek van 0,376 terawattuur gesproken. De extra 0,1 terawattuur moet namelijk nog ontwikkeld worden. In de concept-RES schrijft men hierover: ‘In de Hoeksche Waard zijn locaties te benoemen die in nauwe samenspraak met de direct belanghebbende en de direct betrokken maatschappelijke organisaties, wellicht in aanmerking komen voor een (extra) bijdrage aan de nationale doelstelling. Dit betreft voornamelijk de inpassing van projecten voor zonne-energie. Deze locaties noemen wij minst-gevoelige locaties.’

Voorbeelden van minst-gevoelige locaties zijn:

  1. Grote daken (zon-op-dakprojecten >15 kilowattpiek)
  2. Parkeerplaatsen
  3. Uitgeefbaar terrein op bedrijventerrein
  4. Restruimte langs rijkswegen en in de oksels van op- en afritten
  5. Restruimte langs provinciale wegen

Extra grootschalige zon-op-dakprojecten zijn volgens de concept-RES onder meer mogelijk op agrarische daken. Uit een inventarisatie van LTO Noord, afdeling Hoeksche Waard, blijkt dat er 0,05 terawattuur aan elektriciteit opgewekt kan worden op grote agrarische daken. Op grote, niet-agrarische, bedrijfsdaken is ook nog potentie. Een gedetailleerde analyse van deze potentie is nog niet gedaan. De regio is hierover in gesprek met de ondernemersvereniging Hoeksche Waard. Op basis van eerste inschattingen is de verwachting dat in 2030 ongeveer 0,1 terawattuur aan duurzame elektriciteit opgewekt kan worden via grootschalige zon-op-dakprojecten.

Grootschalige zon-op-landprojecten in de Hoeksche Waard liggen gevoelig in verband met de ruimtelijke impact. In het licht van de ambitie zoals vastgelegd in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 is gemeente Hoeksche Waard in gesprek met de maatschappelijke partners om te kijken of, en zo ja onder welke voorwaarden, grootschalige zon-op-landprojecten kunnen worden gerealiseerd. De gemeente streeft ernaar om daar in nauwe afstemming met de samenleving meer invulling aan te geven. Op basis van eerste inschattingen verwacht de regio circa 0,1 terawattuur aan opgesteld vermogen van bovenstaande nieuwe initiatieven in 2030.

Regionale Structuur Warmte
In de concept Regionale Structuur Warmte (RSW) die onderdeel is van de concept-RES, is er volop aandacht voor zonnewarmte. ‘Met name wijken in de Hoeksche Waard, die gelegen zijn aan de rand van een bebouwde kom, lenen zich mogelijk voor zonthermie’, is te lezen in de concept-RSW. ‘Een zonnepark waarbij warmte wordt opgewekt, zou een lokaal kleinschalig warmtenet kunnen voeden. In het onderzoek naar passende warmteconcepten is zonthermie enkel be­schouwd als collectieve oplossing. Dat vraagt dan wel om ruimtebeslag die concurrerend is met andere vormen van landgebruik, zoals agrarisch gebruik. Daarnaast is deze techniek interessant op individueel niveau en kan deze dienen als warmtebron voor all-electric oplossingen.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten