logo
wvhj2023
© Zeeland Refinery
© Zeeland Refinery
10 maart 2020

Zeeland maakt beleid voor zonneparken per gemeente inzichtelijk

Via de eerste versie van de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) is voor de provincie Zeeland het zonne-energiebeleid per gemeente inzichtelijk geworden. De redactie van Solar Magazine zet het beleid op een rij.

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben hun eigen ambities en beleid vormgegeven, waarmee het Zeeuwse doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen in 2030 haalbaar is. Het beleid van de 13 Zeeuwse gemeenten is als volgt:

1. Borssele
In de gemeente Borssele wordt momenteel het beleid omtrent zonneparken op land opgesteld. Na vaststelling van het beleid door de gemeenteraad wordt het gepubliceerd.

Tot het beleid is vastgesteld worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen.

2. Kapelle
De gemeente Kapelle werkt aan het opstellen van een duurzaamheidsagenda waarin ambities en uitgangspunten op het gebied van wind en zonne-energie worden vastgelegd.

Voor zonne-energie zijn er momenteel 2 initiatieven, namelijk een onderzoek naar de mogelijkheid om langs de snelweg A58 een geluidsscherm te plaatsen dat zonne-energie kan opwekken. Het andere initiatief betreft een verzoek van een zonneweide van circa 34 megawattpiek op een agrarisch perceel langs de snelweg A58. Onderzocht wordt of een zonnepark op deze locatie gecombineerd kan worden met de aanleg van zoetwaterbekkens die planologisch in het gebied voorzien zijn. Uit een eerste beoordeling van deze initiatieven blijkt dat de aansluitcapaciteit van het hoogspanningsnet een complexe factor is voor de uitvoerbaarheid van projecten. Op de bedrijventerreinen Smokkelhoek en Choorhoek hebben een aantal grote bedrijven ten slotte aanbestedingen lopen om hun daken te voorzien van zonnepanelen.

3. Reimerswaal
In 2019 zijn in de gemeente Reimerswaal 2 zonneparken gerealiseerd in het Kreekrakgebied met een totaal opgesteld vermogen van 21 megawattpiek. Dit zijn de zonneparken aan de Kreekrakweg en de Gemaalweg te Rilland. Daarnaast zijn in 2019 door de gemeente Reimerswaal omgevingsvergunningen afgegeven voor de aanleg van 2 andere zonneparken, namelijk een zonnepark aan de Kamperweg bij Kruiningen en een zonnepark in de Eerste Bathpolder en Kreekrakpolder. Het opgestelde vermogen van deze parken is geraamd op in totaal 46 megawattpiek.

Naast een dubbel ruimtegebruik als de opslag van zoet water en het versterken van de lokale natuurwaarden (biodiversiteit) is voorgesteld om een duurzaamheidsfonds op te zetten waar de exploitanten van deze zonneparken 1 euro per opgewekte megawattuur zonne-energie in afdragen. Dit fonds kan ingezet worden om de energietransitie in de bestaande bebouwde kom te stimuleren.

Door de gemeenteraad is aangegeven dat aan andere initiatieven en aanvragen voor zonneparken op dit moment geen medewerking wordt verleend. Eerst wordt een overkoepelend energie- en klimaatbeleid voor Reimerswaal opgesteld waarin de visie en ambitie op dit thema zal worden vastgelegd. Als blijkt dat Reimerswaal niet alleen meer ontwikkelruimte wil bieden maar ook grenzen wil stellen aan zonneparken op land en water zal vervolgens ruimtelijk beleid voor zonneparken worden opgesteld.

4. Goes
Binnen de gemeente Goes zijn 2 zonneparken vergund. Aan de Vlaamseweg is een zonnepark van 3 megawattpiek gerealiseerd. Voor een zonnepark aan de Ongereedweg is reeds vergunning verleend voor een park van 5 megawattpiek, dit zal medio 2020 worden gebouwd.

Momenteel wordt beleid omtrent zonneparken opgesteld. Hierbij hoort een plattegrond van Goes waarop de locaties staan waarop de gemeente zonneparken wil toestaan. Na vaststelling van het beleid door de gemeenteraad wordt het gepubliceerd. Na inspraak, bezwaar/beroep zal duidelijk zijn hoeveel megawattpiek Goes kan bijdragen in zonne-energieprojecten. Tot het beleid is vastgesteld, worden nieuwe aanvragen niet in behandeling genomen.

5. Schouwen-Duiveland
Inmiddels is er in deze gemeente een zonnepark van 15 megawattpiek gerealiseerd, aansluitend aan het bedrijventerrein van Zierikzee.

De voorkeur van deze gemeente ligt bij zonne-energie bij het plaatsen van zonnepanelen op daken. De gemeente wil zorgvuldig zijn met de kwaliteiten van het eiland en hier ook rekening mee houden bij de bepaling waar men welke ontwikkeling van de energietransitie wil. Dit proces is nauw verwant aan het proces van de Omgevingsvisie. Daarom wordt voor de ruimtevraag duidelijk de koppeling gelegd met de Omgevingsvisie en de randvoorwaarden die uit dat proces voor de energietransitie gaan komen.

6. Tholen
De gemeenteraad heeft een traject ingezet waarin nagedacht wordt over de wijze waarop de gemeente Tholen de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 kan behalen. Onderdeel van deze afweging is een discussie over of en hoe wind en zon daar deel van uitmaken. Leidend daarbij zijn de principes van ruimtelijke kwaliteit en inpassing van projecten aansluitend aan concentratielocaties (energielandschappen) zoals de windmolenparken Krammer en Kreekrak.

Er is een zon-op-landproject gerealiseerd van circa 17 megawattpiek aan de Ceresweg nabij Tholen. Er zijn diverse aanvragen voor meer zon-op-landprojecten. De gemeenteraad heeft echter aangegeven eerst beleid te willen ontwikkelen voor er nieuwe vergunningen voor dit soort projecten afgegeven mogen worden.

7. Hulst
In november 2018 heeft de raad van de gemeente Hulst de beleidsregels zon- en windenergie vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de ambitie van de gemeente Hulst de komende jaren is. Hierin wordt onderscheid gemaakt in 4 vormen: zon op dak, zon op land, kleine windturbines en grote windturbines.

De ambitie van de gemeente Hulst op korte termijn is om de capaciteit van het net in de gemeente volledig te benutten. Dit houdt in dat er circa 10 megawatt aan duurzame energie kan worden opgewekt en afgegeven aan het net. De gemeenteraad van Hulst heeft daarbij besloten om in eerste instantie de mogelijkheden voor zon-op-dak te laten onderzoeken alvorens ‘zon op land’ toe te staan. De hoofdreden hiervoor is om zorgvuldig ruimtegebruik toe te passen. De raad is geen voorstander van zonneparken op vruchtbare agrarische landbouwgrond. De gemeente Hulst heeft samen met netwerkbeheerder Enduris een overzicht gemaakt van de potentiële locaties voor zon-op-dak. Door een koppeling te maken tussen locaties met grote dakoppervlakken en voldoende aansluitcapaciteit op het net zijn de nog onbenutte locaties in beeld gebracht. De gemeente Hulst gaat de eigenaren van de onbenutte locaties actief stimuleren, onder andere door de potentie van de daken voor zonne-energie te benadrukken. Zodra de potentie voor zon-op-dak voldoende is benut, gaat de gemeente Hulst met (markt)partijen om tafel om initiatieven voor zonneparken te bespreken.

8. Terneuzen
In het coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken en vitaal’ 2018-2022 van de gemeente Terneuzen is opgenomen dat de gemeente een planologisch toetsingskader voor de aanleg van zonnepanelenparken moet ontwikkelen. Dit is afgelopen jaar vastgesteld.

Er zijn inmiddels meer dan 30 initiatieven voor grondgebonden zonneparken ingediend. Het college heeft aan 7 plannen planologische medewerking verleend. De vergunningen voor de bouw van 5 zonneparken zijn al verleend. De komende jaren wordt er rond de 140 hectare aan zonneparken in de gemeente Terneuzen gebouwd; goed voor circa 180 megawattpiek.

9. Sluis
Sluis geeft in haar huidige beleid voor zonneparken alleen ruimte voor zonneparken in bebouwd gebied. Zonneparken op landbouwgrond zijn alleen toegestaan aansluitend aan het bouwblok van agrarische woningen, met een oppervlakte van maximaal 500 vierkante meter.

Op dit moment is Sluis bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid voor zonneparken in het buitengebied. De planning is om in juni 2020 beleid op hoofdlijnen te hebben vastgesteld.

10. Middelburg
Het benutten van daken voor de benutting van zonne-energie heeft in Middelburg de hoogste prioriteit. Ondanks alle inspanningen hieromtrent is het lastig om voldoende daken te benutten. Achter de Mortiere Boulevard ligt een zonneweide van 14 megawattpiek.

De gemeenteraad heeft besloten dat er eerst beleid voor zonne-energie door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, voordat kan worden ingestemd met aanvragen voor de ontwikkeling van zonneweiden.

11. Veere
Het benutten van daken voor zonne-energie heeft in Veere de hoogste prioriteit. Ondanks alle inspanningen hieromtrent is het lastig om voldoende daken te benutten. De daken zijn er wel, alleen het netwerk, en in veel gevallen de kleine verbruikersaansluitingen, maken een businesscase onder de huidige regels volgens de gemeente niet interessant. In het werkprogramma van het college staat beschreven dat zonneparken niet worden toegestaan op agrarische percelen. Dit is nog geen beleid.

Bij de gemeente Veere komen steeds meer verzoeken binnen voor het realiseren van zonneparken op (agrarische) percelen. Hierdoor ontstaat nu de noodzaak om hier beleid voor te ontwikkelen.

12. Vlissingen
De gemeenteraad van Vlissingen heeft geen specifiek beleid voor de plaatsing van zonneparken buiten het concentratiegebied Sloegebied. Hierbij wordt op voorhand reeds opgemerkt dat de gemeente Vlissingen relatief weinig buitengebied heeft in verhouding tot andere gemeenten.

Indien er beleid opgesteld gaat worden, zal dat overeenkomstig de uitgangspunten van de Omgevingswet in samenhang met andere sectorale beleidsvelden worden beoordeeld, waaronder de landschappelijke aspecten en de kernkwaliteiten van het Walcherse landschap en het beschikbaar houden van (kostbare) landbouwgronden. Geconstateerd wordt dat het provinciale Omgevingsplan en de daarbij behorende verordening, aanzienlijke ruimte biedt voor de realisatie van zonneparken in het buitengebied.

13. Noord-Beveland
De gemeenteraad heeft besloten om in te zetten op zon op dak. Aan zonprojecten op land of water wordt geen medewerking verleend.

Lees ook: Regionale Energiestrategie 1.0: Zeeland herhaalt doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten