Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Partij voor de Dieren stelt Statenvragen in Groningen over drijvende zonneparken
foto: © Kitthanes Ratanasira | Dreamstime.com

Partij voor de Dieren stelt Statenvragen in Groningen over drijvende zonneparken

De fractie van de Partij voor de Dieren in Groningen heeft in de Provinciale Staten vragen gesteld over uitrol van drijvende zonneparken. De partij vreest dat het een negatieve invloed heeft op de flora en fauna.

Bij haar Statenvragen verwijst de fractie onder meer naar de ambitie van het Nationaal Consortium Zon op Water om 2.000 hectare drijvende zonnepanelen te realiseren in 2023 en naar het plan van GroenLeven om 130.000 zonnepanelen te plaatsen op de zandwinplas bij Sellingerbeetse.

De fractie heeft de volgende vragen gesteld:

  1. De plaatsing van zonnepanelen op land dient getoetst te worden aan de (ophanden zijnde) nationale zonneladder of aan een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader.
    1. Kunt u bevestigen dat drijvende zonneparken niet automatisch onder de toetsing aan de zonneladder of een lokaal afwegingskader vallen? Zo ja, vindt u dit park dan een wenselijke situatie?
    2. Bent u bereid om drijvende zonneparken te beschouwen als provinciaal belang zodat ze ontheffingsplichtig worden, en bent u bereid in de Verordening Ruimte aanvullende regelgeving op te nemen voor drijvende zonneparken? Hierbij valt te denken aan het beschermen van natuurwaarden, en draagvlak bij- en participatie door omwonenden. Zo nee, waarom niet?
  2. Op dit moment kan een gemeente toestemming verlenen voor een drijvend zonnepark dat zich in of nabij een gebied met natuurwaarden of potentiële natuurwaarden bevindt, zonder dat afdoende getoetst kan worden welke effecten het park heeft op de aanwezige flora en fauna. Bent u van mening dat de natuur in onze provincie in dit specifieke geval voldoende beschermd wordt tegen verstorende invloeden, en kunt u dit toelichten?
  3. Bent u bereid om aanvullende eisen te stellen in de Verordening Ruimte aangaande drijvende zonneparken in de nabijheid van N2000 gebieden, zodat er ten minste een voortoets moet worden afgenomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Het park bij Sellingerbeetse krijgt een capaciteit van 48 megawattpiek, net onder de grens van 50 megawattpiek waarbij het Rijk de omgevingsvergunning moet verlenen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente wordt hiermee gevraagd een afweging te maken over een zeer grootschalige ruimtelijke ontwikkeling. Vindt u het wenselijk dat dergelijke besluitvorming in principe zonder toetsing van provincie en Rijk kan plaatsvinden, en kunt u dit toelichten?
  5. Wat vindt u van het gegeven dat een commercieel energiebedrijf met winstoogmerk actief eigenaren van oppervlaktewater benadert voor de aanleg van drijvende parken? (Idem dito voor het benaderen van agrariërs voor de aanleg van grootschalige zonneparken op land.) Hoe bent u voornemens te voorkomen dat er door deze goudzoekende bedrijven een wildgroei aan zonneparken in onze provincie ontspruit?

De schriftelijke Statenvragen moeten binnen een termijn van 30 dagen beantwoord worden.

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
Anoniem zoekt:

Customer Support Technician – Solar

Een anoniem bedrijf zoekt een Customer Support Technician – Solar
Fulltime • Eindhoven
Zon & Zo zoekt:

Teamlid Elektricien

Zon & Zo zoekt een Teamlid Elektricien
Fulltime • Alblasserdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!