Solar Magazine - Klimaatberaad: ‘Klimaatakkoord moet dubbel verankerd worden’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Klimaatberaad: ‘Klimaatakkoord moet dubbel verankerd worden’

Klimaatberaad: ‘Klimaatakkoord moet dubbel verankerd worden’

Het Klimaatberaad heeft zijn voorstel op hoofdlijnen voor de inrichting van de governance van het Klimaatakkoord gepresenteerd.Een van de paradepaardjes om het akkoord te borgen is de zogenaamde dubbele verankering.

Het Klimaatberaad, dat voorgezeten wordt door Ed Nijpels, is het coördinerend overlegorgaan om tot een nationaal Klimaatakkoord te komen. Het bestaat uit de voorzitters van de sectortafels en maatschappelijke organisaties, mede-overheden en niet-gouvernementele organisaties (ngo's).  

Dubbele verankering
Een van de belangrijkste onderdelen van het voorstel van het Klimaatberaad is de borging van het Klimaatakkoord. ‘Deze dubbele verankering, zowel politiek als maatschappelijk, is noodzakelijk om de doelen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk te realiseren. Dit heeft belangrijke consequenties voor de governance van het Klimaatakkoord. Een eenzijdige benadering waarin het Klimaatakkoord verengd wordt tot een Rijksprogramma zonder volwaardige rol van maatschappelijke partijen is dan ook risicovol. Maatschappelijke partijen kunnen hun verantwoordelijkheid alleen waarmaken als zij als volwaardig partner in het uitvoeringsproces worden betrokken.’

Eens per 5 jaar herijking
Als het aan het Klimaatberaad ligt, gaat het kabinet jaarlijks rapporteren over de voortgang van het klimaatbeleid in de Klimaatnota. Ten minste eens in de 5 jaar herijkt het Rijk het klimaatbeleid in een Klimaatplan voor de eerstvolgende 10 jaren. De Klimaatnota wordt daarbij gebaseerd op de voortgangsrapportage Klimaatakkoord en de Klimaat en Energieverkenning (red. KEV, de opvolger van de Nationale Energieverkenning). In de KEV biedt het Planbureau voor de Leefomgeving jaarlijks een prognose van de in 2030 te verwachten situatie bij voorgenomen beleid.

In het voorstel wordt ook gepleit voor een uitvoeringsoverleg per sector. ‘Een sectoraal uitvoeringsoverleg voor elk van de 5 sectoren van het Klimaatakkoord ligt voor de hand. Zo worden de netwerken en coalities die in de sectortafels en taakgroepen de basis voor het Klimaatakkoord hebben gelegd, ook benut bij een programmatische uitvoering van de afspraken.’

Voortgangsplatform
Om invulling te geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid pleit het Klimaatberaad voor een Reflectie/Voortgangsplatform Klimaatakkoord. Met de volgende functies zal dit platform de uitvoering van het Klimaatakkoord ondersteunen:

  • Reflectie op de algehele voortgang en samenhang, op basis van een nog te ontwikkelen objectiverende voortgangsmonitor en gevoed door de sectorale uitvoeringsoverleggen.
  • Signalering van innovatieve kansen op de raakvlakken van sectoren, zoals al gesignaleerd op het gebied van waterstof en op het gebied van elektrificatie van de industrie.
  • Borging van een goede verbinding tussen sectorale voortgang en cross-sectorale programma’s, bijvoorbeeld Arbeidsmarkt en scholing en Regionale energiestrategieën.
  • Dialoog over controversiële thema’s die een risico vormen voor voortgang en draagvlak.
  • Advies aan het kabinet over tussentijdse bijsturing zodra blijkt dat de voortgang achterblijft, nieuwe kennis en innovaties beschikbaar komen of maatschappelijke omstandigheden en draagvlak veranderen.

‘Brede steun’
‘Dit voorstel heeft zeer brede steun bij de partijen die het afgelopen jaar direct en indirect bij het proces betrokken waren’, besluit het Klimaatberaad in zijn voorstel. ‘Voor de meeste partijen is een goed geregelde governance zelfs onontbeerlijk voor steun aan het totaal. Een blauwdruk voor de organisatie van de uitvoering en borging van het Klimaatakkoord is slechts op hoofdlijnen te geven. Met de hier voorgestelde organisatie dient in de praktijk ervaring te worden opgedaan. Daarom wordt voorgesteld na de eerste periode van 2 jaar een evaluatie uit te voeren en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
SolarNRG zoekt:

Commercieel Medewerker Groothandel

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
SolarNRG zoekt:

BIM Modelleur

Fulltime (40 uur) - Poeldijk
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!