Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciale Statenverkiezingen (3) | Mogelijk meer ruimte voor zonne-energie in Flevoland en Noord-Holland
foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Provinciale Statenverkiezingen (3) | Mogelijk meer ruimte voor zonne-energie in Flevoland en Noord-Holland

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart in het vooruitzicht blikt de Solar Magazine-redactie vooruit en brengt wensen van politieke partijen uit 12 provincies in beeld. Ditmaal Flevoland en Noord-Holland.

Flevoland

De provincie Flevoland wordt momenteel bestuurd door een coalitie van VVD, CDA, SP en D66.

CDA | Het CDA vindt dat er voor de grootschalige plaatsing van zonnepanelen op grond een goed afwegingskader moet komen: een zonneladder. In de zonneladder worden ruimtelijke, economische en duurzaamheidsbelangen afgewogen, waarbij het de voorkeur heeft om zonnepanelen in eerste instantie op ‘niet-courante’ grond te plaatsen (bijvoorbeeld rond windmolens) en pas als laatste op goede agrarische gronden. Bij een gevoelig onderwerp als dit is volgens het CDA een stevige, betrouwbare overheid nodig die in dit beleid zorgvuldig kan sturen.

ChristenUnie | Er wordt wat de ChristenUnie betreft verder beleid ontwikkeld om alle geschikte daken van bedrijfsgebouwen te voorzien van zonnepanelen. En er wordt beleid ontwikkeld om leegstaande industriegebieden en “pauzelandschappen” te gebruiken voor de opwek van zonne-energie. Dit kan door voorwaarden te verbinden aan de aanleg van zonneparken waarbij de pauzelandschappen voor bijvoorbeeld 20 jaar in te zetten zijn als zonnepark. De provincie stimuleert dat gronden zoals parkeerterreinen, waterzuiveringsinstallaties en ruimte langs infrastructuur zoveel mogelijk dubbel gebruikt worden voor de opwekking van zonne-energie. Voor rijks- en provinciale wegen kan als voorwaarde worden gesteld dat geluidsschermen waar mogelijk ook functioneren als energieopwekking.

D66 | D66 wil ruimte geven aan (agrarische) ondernemers die met behulp van zonneakkers, windenergie of andere nieuwe vormen van duurzame energie hun steentje kunnen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

GroenLinks | GroenLinks is voorstander van zonneweiden, mits goed ingepast en met lokaal profijt. Voorkeur is zonnepanelen op daken, maar daarmee komt men er niet. De provincie stelt al haar vastgoed en infrastructuur beschikbaar voor zonne-energie en stimuleert partners en gemeenten dit ook te doen.

PvdA | De groei van het aantal zonnepanelen wil de PvdA stimuleren. Geen dak mag onbenut blijven, met bewoners, zonnecoöperaties, woningeigenaren en corporaties benut men alle mogelijkheden. Is de evaluatie structuurvisie Zon-op-Land afgerond. Waar mogelijk zullen zonneparken, voor zover dit niet ingaat tegen andere ontwikkelingen, in de ruimtegebieden worden aangelegd.

PVV | De PVV is niet blij dat de provincie de deur openzet voor 1.000 hectare zonneparken. ‘Daar mogen cowboys 25 jaar lang hun zakken vullen met subsidie. Let op, dit is úw belastinggeld. Windmolens zijn een regelrechte bedreiging voor mens en dier. Trillingen, verzwakking van de dijken, rondzwevende wieken die vogels en vleermuizen doden, allemaal voorbeelden waarom we geen windmolens zouden moeten willen in Flevoland. En niet onbelangrijk, zonder miljarden euro's subsidie, opgebracht van uw belastinggeld, zijn deze ondingen nooit rendabel’, aldus de PVV.

SP | Landbouwgrond is voor – bij voorkeur duurzame, circulaire – landbouw. De SP is erg blij met de restrictie van de provincie dat niet meer dan 1.000 hectare gebruikt mag worden voor zonnepanelen op landbouwgrond. Er zijn volgens de SP veel meer mogelijkheden om zonnepanelen in te zetten: op bedrijfsdaken, woningen en langs spoor, weg en rond windparken. Commerciële belangen mogen niet de leidraad zijn voor de invulling van landbouwgrond. De provincie faciliteert het in kaart brengen van asbestdaken en het spoedig en veilig saneren daarvan in samenwerking met de gemeenten. En bevordert het verwijderen van asbest, met name in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

VVD | Bij het opwekken van zonne-energie op land wil de VVD sterk rekening houden met de waarde van (landbouw)gronden. Dure landbouwgrond wordt als laatste ingezet voor zonneweiden. Om te kunnen prioriteren, maakt men gebruik van een zonneladder. Het maximum van 1.000 hectare grond voor het opwekken van zonne-energie, uit de structuurvisie is niet definitief. Goede voorstellen die leiden tot een grotere claim steunt de partij.

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wordt momenteel bestuurd door een coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA.

CDA | CDA is groot voorstander van zonne-energie, maar dit mag niet ten koste gaan van kostbare landbouwgronden. Er zijn in de provincie nog vele daken te vinden zonder zonnepanelen. Daarom wil men eerst de daken vol leggen met zonnepanelen voordat bekeken wordt welke aanvullende ruimte er geboden kan worden aan locaties voor zonne-energie.  Hiernaast zet het CDA zich in voor het duurzaam opwekken van energie op en rond provinciale infrastructuur, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen in geluidsschermen. In 2024 moeten alle asbestdaken zijn verdwenen. De subsidieregeling ‘asbest eraf, zon erop’, waarbij bedrijven hun asbestdaken kunnen laten vervangen door zonnepanelen, was een enorm succes. De provincie moet een vergelijkbare regeling voortzetten, waarbij boeren worden gestimuleerd zonnepanelen op hun daken te plaatsen. De mogelijkheden moeten worden bekeken of deze regeling breder kan worden uitgezet voor alle ondernemers en particulieren.

ChristenUnie | ChristenUnie stimuleert dat alle binnenstedelijke daken vol worden gelegd met zonnepanelen. Zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw. De provincie gaat actief aan de slag met het opstellen, uitwerken en realiseren van een plan om zonnepanelen op het IJsselmeer te plaatsen. Voedselproductie krijgt voorrang boven energieopwekking; om concurrentie tussen beide te voorkomen, ontwikkelt de provincie beleid waardoor zonnepanelen op gebouwen, industrie en “wachtgebieden” of “pauzelandschappen” voorrang hebben op landbouwgrond. De provincie ondersteunt in beleid en in praktische zin de “quick wins”: er wordt beleid ontwikkeld om alle geschikte daken van bedrijfsgebouwen te voorzien van zonnepanelen. Op plekken waar zonnedaken niet kunnen worden gerealiseerd vanwege een te beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, werkt de provincie samen met netbeheerders aan de versterking van het betreffende netwerk. De regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt verlengd en uitgebreid.

D66 | De subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ ten behoeve van agrarische schuren wil D66 verbreden naar andere locaties waar nog veel asbest op daken voorkomt, zoals loodsen van jachthavens, industrieterreinen en woningschuren. D66 wil een regeling in het leven roepen die het mogelijk maakt dat kassen die niet meer in gebruik zijn, worden gesloopt en dat op die plekken zonnepanelen worden gelegd. Het provinciaal beleid op het gebied van zonneweiden geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig – verruimen.

Groenlinks | Zonne-opstellingen kunnen volgens GroenLinks zowel op daken als in het landschap worden gerealiseerd. Een goede ruimtelijke inpassing is daarbij noodzakelijk. De provincie stelt al haar vastgoed en infrastructuur beschikbaar voor zonne-energie en stimuleert partners en gemeenten dit ook te doen. Er komt een provinciaal fonds voor het vergroenen van scholen door het aanleggen van groene schoolpleinen, plaatsen van zonnepanelen op het dak en het realiseren van een gezond binnenklimaat.

PvdA | Eerst zoveel mogelijk zonnepanelen op bestaande bebouwing realiseren, want zonneweiden doen volgens de PvdA afbreuk aan het schaarse groen. Zonnepanelen legt men op daken, niet in grote zonneweiden die afbreuk doen aan de kwaliteit van de grond en het landschap. De PvdA stimuleert dat alle binnenstedelijke daken vol worden gelegd met zonnepanelen. Zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw.

PVV | De PVV meldt niets over zonne-energie in het verkiezingsprogramma.

SP | De SP wil zuinig zijn op open en onaangetast landschap. Daarom zorgt men ervoor dat zonnepanelen allereerst op alle Noord-Hollandse daken komen.

VVD |  VVD is voorstander van zonne-energie op daken en is terughoudend met zonneakkers, zeker op kostbare landbouwgrond. Voorwaarden zijn in ieder geval goede landschappelijke inpassing en slim dubbel grondgebruik zoals in waterbergingsgebieden of op minder bruikbare gronden.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
Ikaros Solar Belgium NV zoekt:

Construction Manager

Fulltime (40 uur) - 2900
Zonneplan zoekt:

Werkvoorbereider Duurzame Energie

Fulltime (40 uur) - Zwolle, 8021 EV 13D
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!