Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Provinciale Statenverkiezingen (1) | Politieke partijen Friesland en Groningen eisen participatie bij zonneparken
foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Provinciale Statenverkiezingen (1) | Politieke partijen Friesland en Groningen eisen participatie bij zonneparken

Met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart in het vooruitzicht blikt de Solar Magazine-redactie vooruit en brengt wensen van politieke partijen uit 12 provincies in beeld. Ditmaal Friesland en Groningen.

Friesland

De provincie Friesland wordt momenteel bestuurd door een coalitie van CDA, VVD, SP en de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

CDA | Het CDA wil een aanvalsplan voor zonnecellen op (platte) daken. Zonneweiden moeten komen op percelen met bestemming werken/industrie en langs wegen en andere infrastructuur. In principe is de partij tegen zonneparken op agrarische grond.

ChristenUnie |  ChristenUnie wil dat de Friese regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in het jaar 2019 verlengd wordt. Voor zonne-energie hanteert de partij het principe van de ‘zonneladder’. De eerste trede is zonnepanelen plaatsen op daken, de tweede trede is dubbelgebruik van terreinen (parkeerplaatsen, zandwinputten en dergelijke), de derde trede is het gebruik van geschikte velden bij de dorpen. Landbouwgrond opofferen is pas de laatste optie.

D66 | Omwonenden van grootschalige projecten zoals het plaatsen van een zonnepark moeten volgens D66 gedurende het gehele proces worden betrokken bij de realisatie. Ze behoren mee te profiteren van de opbrengst. Draagvlak en participatie ziet de partij als essentieel voor de transitie. D66 wil dat de lokale bevolking in ten minste 60 procent van de duurzame-energieopwekking participeert en ervan profiteert. In Fryslân moet maximaal gebruik worden gemaakt van de potentie van zonnepanelen op daken van particuliere woningen, woningcorporaties, bedrijven en boerderijen. De provincie ziet er bij de realisatie van zonneparken op toe dat omwonenden voldoende worden betrokken en meeprofiteren.

GroenLinks | De belangrijkste natuurgebieden, zoals Natura 2000-gebieden, zijn volgens de Friese GroenLinks-fractie niet de juiste plek om windmolens en zonneparken in of vlak bij neer te zetten. Zonnecellen worden bij voorkeur op daken, geluidswallen en industrieterreinen neergezet en niet in de open ruimte. Verder pleit men voor windmolens langs wegen, kanalen en industrieterreinen en willen we onderzoeken waar de windmolens geplaatst kunnen worden met voldoende draagvlak. Zonnecellen wil men zoveel mogelijk plaatsen op daken, geluidswallen en industrieterreinen.

PvdA | Eerst alle daken van huizen en bedrijfsgebouwen vol leggen met zonnepanelen en dan pas landbouwgronden, mits het goed landschappelijk kan worden ingepast, is de visie van de PvdA. De Route du Soleil, een weg gemaakt van zonnepanelen tussen Bolsward en Workum, wordt het voorbeeldproject van deze transitie. Een weg van zonnepanelen richting het zuiden. Een ‘superplek’ om met de installateurs van morgen nieuwe technieken en uitdagingen aan te gaan. Zonnepanelen realiseert men volgens PvdA zoveel mogelijk op daken van gebouwen en bedrijven. Gemeenschappen moeten de kans krijgen zonneparken te ontwikkelen tot een maximum van 5 megawattpiek vermogen. De partij is voorstander van zonneparken, als er lokaal draagvlak is en er aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit.

PVV | De PVV wil geen windmolen- en zonneparken. Zonnepanelen op daken mogen wel, echter zonder subsidie.

SP | Onder de nieuwe omgevingswet worden initiatieven ‘van onderop’ wat de SP betreft bepalend, de provincie verleent hieraan in principe medewerking (ja, mits). Ongebreidelde aanleg van zonneparken kan volgens de partij het landelijke karakter aantasten. Daarom moeten zonneparken goed ruimtelijk worden ingepast en moet bij de aanleg een goede afweging gemaakt worden ten opzichte van natuur en goede landbouwgrond. Energieopwekking samen met landbouw zou hier een oplossing in kunnen zijn. Het belangrijkst is echter dat het bouwen van grote wind- en zonneparken begint bij de omwonenden. Zij zijn de belangrijkste belanghebbenden wat de SP betreft. Zeggenschap en meedelen in de opbrengst (individueel en collectief) zijn leidend.

VVD | De VVD wil ruimte bieden aan efficiënte en logische inpassing van zonne-energie. De partij kijkt daarbij in de eerste plaats naar bedrijventerreinen en de daken in onze provincie. De partij wil namelijk niet dat de kwaliteit van het landschap afneemt door grootschalige zonneparken.

Groningen

De provincie Groningen wordt momenteel bestuurd door een coalitie van CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

CDA | De Groningse CDA-fractie gaat bij het Rijk pleiten voor een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest in combinatie met het aanleggen van zonnepanelen.

ChristenUnie | Omwonenden worden wat de ChristenUnie betreft nauw en in een vroeg stadium betrokken bij plannen voor windenergie en zonne-energie en profiteren ook van de voordelen. Mede-eigenaarschap en gebiedsfondsen zorgen ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Er moet beleid komen om alle geschikte daken en bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen om zoveel mogelijk nog ongebruikt potentieel voor zonne-energie te benutten. Eigen gebouwen en gronden van de provincie langs wegen, vaarwegen, parkeerterreinen en slibdepots worden zoveel als mogelijk beschikbaar gesteld voor de opwekking van zonne-energie. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om bij zonneparken elders een minder rendabele maar betere landschappelijke inpassing mogelijk te maken.

D66 | D66 wil achtergestelde leningen beschikbaar stellen voor lokale energiecoöperaties waarmee deze coöperaties deals kunnen sluiten met eigenaren van asbestdaken. De energiecoöperaties kunnen op hun kosten het asbest laten verwijderen. Als tegenprestatie krijgt de energiecoöperatie het recht dit dak 15 jaar met zonnepanelen te exploiteren. D66 wil verder dat alle nieuwe infrastructurele plannen energieneutraal zijn via bijvoorbeeld zonnepanelen in de loze ruimtes langs klaverbladen en de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken langs wegen en sporen.

GroenLinks | GroenLinks wil collectieve duurzame opwekking mogelijk maken en voor alle geschikte daken komt de mogelijkheid om collectief zonnepanelen te (laten) leggen zodat inwoners van Groningen samen een mega-zonnepark vormen met een goede financiële constructie. Waar mogelijk worden daken voorzien van zonnepanelen. De partij wil onderzoeken of zonnepanelen op grote bedrijfsdaken verplicht gesteld kunnen worden. Om dat te stimuleren, maakt men samen met het Rijk en gemeenten plannen voor vervanging van asbestdaken door daken met zonnepanelen. Zonneparken zijn nodig in alle soorten en maten. Grote zonneparken zijn en blijven mogelijk, in coöperatief verband of door ontwikkelaars, maar alleen als 50 procent aan de omgeving toebehoort en het park goed wordt ingepast in het landschap.

PvdA | De PvdA vindt dat de zonnepanelen in eerste instantie op discrete locaties moeten komen: ruimten die anders niet of weinig benut worden, zoals daken van openbare gebouwen en bedrijven. Daarover gaat de partij in gesprek met bedrijven en instellingen. Ook moet efficiënt gebruikgemaakt worden van de bestaande ruimte, door wegen, spoor, fietspaden en parkeerplaatsen en soortgelijke plaatsen te benutten voor zonnepanelen, voordat er geïnvesteerd wordt in de aanleg van nieuwe zonnevelden op akkers.

PVV | De PVV wil stoppen met het opofferen van goede landbouwgrond voor de aanleg van zonneparken: géén zonneparken. ‘Zonneparken verpesten het landschap, het gaat ten koste van goede landbouwgrond en zorgt voor waardedaling van huizen’, aldus de PVV.

SP | De ervaring met de realisatie van grote windparken heeft volgens de SP geleerd dat dit tot enorme spanningen in lokale gemeenschappen kan leiden. Dit betekent dat men enkel nog wind- en zonneparken wil plaatsen wanneer deze in samenspraak met bewoners tot stand komen en dus op draagvlak kunnen rekenen en de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. De SP wil een provinciaal energiebedrijf oprichten. De winsten die worden gemaakt, worden aangewend voor verdere uitbouw van duurzame opwekking, bijvoorbeeld door publieke zonnepanelen te plaatsen waarvan Groningers kunnen profiteren.

VVD | De VVD praat in het partijprogramma niet concreet over zonne-energie.

foto: © Friziofriziofrizio - Dreamstime.com

Nu in Solar Magazine

Juni 2019

Nieuwe erkenningsregeling voor de solar installateur op stapel: ‘We scheppen helderheid voor alle stakeholders’ Leisurelands en STIRR onderzoeken kansen van zonnepanelen op recreatiewater: alleen in provincie Gelderland al potentie...
Vacatures
NPG zoekt:

Call agent

NPG zoekt een call agent
Fulltime • Riemst (B)
Solar Tester zoekt:

Technisch commercieel medewerker

Solar Tester zoekt een technisch commercieel medewerker
Solar Tester • Schinnen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!