logo
wvhj2023
foto: KiesZon
foto: KiesZon
21 december 2018

SDE+ 2019: 2 miljard euro minder budget, nieuwe categorieën voor zon-pv

In 2019 is er binnen de SDE+-regeling 10 miljard euro beschikbaar. Dat is 2 miljard euro minder dan in 2018. Verder is de indeling voor zon-pv qua categorieën op de schop gegaan.

Minister Wiebes schrijft in zijn Kamerbrief het volgende over waarom hij de categorieën heeft aangepast: 'De opwekking van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-pv) neemt een steeds groter aandeel in binnen de SDE+. Als gevolg hiervan groeit zowel het aantal projecten als de diversiteit en de schaalgrootte ervan. Eerder heb ik aangegeven dat ik terughoudend wil zijn in het stimuleren van zon-pv projecten op productieve landbouwgrond. Het heeft mijn voorkeur om eerst geschikte daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk te benutten. Daarom heb ik Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor dit jaar gevraagd om geen rekening te houden met grondvergoedingen voor veldopstellingen. Verder acht ik het wenselijk om een onderscheid te maken tussen zonnepanelen op daken en veld- of watersystemen groter dan 1 megawattpiek. Vanwege de schaalgrootte van veldopstellingen kunnen schaalvoordelen worden behaald waardoor de kostprijs daalt. Veld- en watersystemen vertonen grote gelijkenissen in basis- en correctiebedragen en zijn daarom samengevoegd in 1 categorie. De projecten in deze categorie krijgen een jaar langer de tijd om tot realisatie te komen (4 in plaats van 3 jaar) dan de daksystemen. In de praktijk blijkt dat de benodigde netaansluiting in veel gevallen langer duurt dan van pv-systemen op daken. Dit resulteert in iets lagere basisbedragen voor veld- en watersystemen dan voor daksystemen mede vanwege de lagere investeringskosten voor de zonnepanelen.'

Voor veld- en watersystemen stel Wiebes (red. in lijn met het advies van PBL) ook nog een aparte categorie open voor zonvolgende systemen. Dit zijn systemen waarin zonnepanelen meedraaien met de stand van de zon. Het voordeel hiervan is dat een hogere energieproductie kan worden geboekt. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen, maar kennen eveneens een hoger aantal vollasturen die voor subsidie in aanmerking komen, waardoor de basisbedragen en correctiebedragen hetzelfde zijn. Voor zonvolgsystemen wordt bij de reeds verplichte haalbaarheidsstudie de eis opgenomen om aanvullend een energieopbrengstberekening mee te sturen, op basis waarvan het maximaal aantal vollasturen wordt vastgesteld. 

Voor 2019 gelden in de voorjaarsronde voor zon-pvde basisbedragen en voorlopige correctiebedragen zoals opgenomen in de onderstaande tabel. De bedragen voor zon-pv in de najaarsronde wil minister Wiebes bij de definitieve aankondiging van de najaarsronde publiceren. 

Zon

Basisbedrag (eurot per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2019 (euro per kilowattuur)

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 

0,101 (voorjaar)

 

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,069

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek dak

0,095 (voorjaar)

 

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek veld of water

Vollasturen 950

0,093 (voorjaar)

 

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek zonvolgend veld of water

Maximum vollasturen 1.190

0,093 (voorjaar)

 

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

Voor zonnewarmte (zonthermie) gelden de volgende uitgangspunten:

Zonthermie

Basisbedrag (euro per kilowattuur)

Voorlopig correctiebedrag 2019 (euro per kilowattuur)

Zonthermie ≥ 140 kilowattth en < 1 megawattth

0,098

0,032

Zonthermie ≥ 1 megawattth

0,085

0,026

Openstelling in fases
Het SDE+ 2019-budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 11 en 13 eurocent per kilowattuur. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

In 2019 vinden er twee openstellingsrondes plaats, net als in 2017 en 2018. De eerste ronde staat open van 12 maart 2019 tot en met 4 april 2019 en heeft een budget van 5 miljard euro.

Basisbedrag en correctiebedrag
De SDE+-regeling compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject (basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde energie (correctiebedrag), ook wel de onrendabele top genoemd. Per technologie wordt een basisbedrag vastgelegd dat het maximale bedrag per kilowattuur (kWh) is waarvoor projecten die binnen deze technologie vallen aanvragen kunnen doen. De te ontvangen subsidie per project wordt gecorrigeerd voor de marktwaarde van de opwekte energie, het correctiebedrag. Dit is de marktwaarde van de geleverde energie, die met name gebaseerd is op de gemiddelde groothandelsprijzen voor energie. Wanneer de marktwaarde stijgt, dan neemt de onrendabele top af en daarmee ook de te ontvangen subsidie. 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten